شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 105-115

زهرا آقاجانی؛ الناز میاندوآبچی


مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر مدیریت تداوم کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 114-130

محمد رضا رخیده؛ عباس ابراهیمی؛ احمد خمش‌آیا


مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 97-111

میرعبداله حسینی؛ وحید بزرگی؛ حبیبه فتحی


بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 103-115

نیما سعیدی؛ امیر نوروزنژاد درزی نقیبی؛ سعیده زنده‌باد


تاثیر ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا بر صادرات ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-29

محمد رضا عابدین مقانکی


تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-24

زانیار َشیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ فرشته منصوری موید


اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-30

مسعود افشاری مفرد؛ حامد عادلی نیک؛ محمد شیخ علیشاهی


عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش ( مطالعه موردی: شرکت ایساکو)

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.246527

سیامک محمدی سرخه لیژهء؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ مقصود امیری؛ امیر بیات ترک


بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247027

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی


تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247034

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی


ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاه‌های داروساز زیستی در ایران

دوره 19، شماره 109، مهر و آبان 1400، صفحه 1-24

10.22034/bs.2021.247039

سیدهادی سیادتی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست‌گذاری

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.247040

محمد باشکوه؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه منتخب

دوره 21، شماره 118، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-18

10.22034/bs.2022.537979.2375

محمد حسن زارع؛ علی طلای مینایی


بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.254026

یعقوب اندایش؛ سید امین منصوری؛ آزیتا محمد حسینی