بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهمترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر میباشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و میتواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان میدهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پسانداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین میرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Result of Trade Exchange Relationship on Economic Welfare in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Andayesh 1
  • seyed amin mansouri 1
  • azita mohammad hoseini 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 MA. in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Achieving economic prosperity is one of the most important economic issues of the last two centuries. Trade is also the engine of growth and development of any country. And it can effect economic well-being. In the 1990s, the result of the countrys trade change relationship has undergone serious (decreasing) changes, and on the other hand, economic welfare has also decreased. Therefore, in this study, the effect of the result of trade exchange relationship on economic welfare in Iran has been investigated using a combined index of economic welfare and autoregressive method with distributive interruptions during the period 1364-1398. In order to measure the effect of sanctions on the economic welfare of the country through this channel. The result show that there is a direct relationship between the outcome of trade exchange and the combined index of economic welfare. That is in the 1990s the reduction of the result has reduced the countrys wconomic welfare exchange relationship. In the long run GDP, national savings and the result of the trade relationship effect on the combined index of economic welfare, respectively, with a coefficient of 0.007, 0.003, and 0.009. According to the error correction sentence coefficient in each period, about %82 of the imbalance created in the dependent variable is adjusted and eliminated from its long-term equilibrium values in a period.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Result of a Trade Exchange Relationship / Economic Welfare / ARDL / Combined Index Of Economic Welfare
اسدپور، احمدعلی. (1398). «بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود رگرسونی با وقفههای توزیعی»، فصلنامه اقتصادسنجی، دوره 10، شماره 82، 219-252.
اکبریان، رضا و نجمه ساجدیانفر. (1398). «اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران: الگوهای چرخشی مارکوف»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 15، شماره 12، 109-145.
بدرزاده، فاطمه و مهدی برقی اسگویی. (1398). «بررسی تاثیر نوسان رابطه مبادله بر پسانداز بخش خصوصی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کاربردی ایران، دوره 14، شماره 35، 219-241.
بانک مرکزی ایران، بانک اطلاعات سریهای زمانی سالهای مختلف.
جعفری صمیمی، احمد؛ محمدرضا احمدی و زهرا قادری. (1397). «بررسی رابطه جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی»، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، دوره 9، شماره 4، 77-110.
حری، حمیدرضا؛ مهدی شبنمی و حسین یعقوبی. (1399). «بررسی تاثیر چرخههای تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران»، نشریه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 5، شماره 82، 149-172.
حسینی، محمد؛ سجاد جعفری و علی امینی. (1382). «اثر توزیع درآمد بر رفاه اقتصادی»، پژوهشنامه رفاه اقتصاد، دوره 11، شماره 82، 412-424.
حسینی، میر عبدالله. (1382). «بررسی رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران و سیاستهای مناسب برای بهبود آن»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، نوبت چاپ 1، رده بندی 382، 342 صفحه.
حسینی، میر عبدالله. (1382). «شناسایی عوامل اثر گذار بر رابطه مبادله ایران»، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره 27، شماره3، 12-34.
حسینی، میرعبدالله و میرهادی سیدی. (1381). «بررسی رفتار رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 9، شماره 22، 19-28.
سادات اخوی، سید محمد. (1395). «ارزیابی اثر تحریم بر تورم ایران»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 3، شماره 21، 33-55.
قربانزاده، منصور. (1393). «بررسی رابطه مبادله بازرگانی و سیر تغییرات آن در ایران»، مجله تجارت اقتصادی، دوره 4، شماره 5، 219-241.
کشاورز، خدیجه. (1395). «تاثیر رابطه مبادله بر درآمد ملی ایران»، سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد، دوره 1، شماره 7، 1-17.
مرکز آمار ایران، حسابهای ملی سالهای مختلف.
نونژاد، منصور و مهدی روشن قیاس. (1390). «اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 29، شماره 46، 183-200.
Asadpour, Ahmad Ali. (2018). Investigating the effect of trade on economic growth using the autoregression method with distribution breaks, Econometrics Quarterly, Volume 10, Number 82, 219-252.
Akbarian, Reza and Sajdianfar, Najmeh. (2018). The effect of exchange relationship on economic growth in Iran: Markov rotation patterns, Quantitative Economics Quarterly, Volume 15, Number 12, 109-145.
Badrzadeh, Fatemeh and Barkhi Esgoui, Mehdi. (2018). Investigating the impact of exchange rate fluctuations on Iran’s private sector savings, Iranian Applied Economics Quarterly, Volume 14, Number 35, 219-241.
Central Bank of Iran, data bank of time series of different years.
Jafari Samimi, Ahmed; Ahmadi, Mohammadreza, and Qadri, Zahra. (2017). examining the relationship between economic, social, and political globalization, Economic Strategy Quarterly, Volume 9, Number 4, 77-110.
Hari, Hamidreza; Shabanmi, Mehdi, and Yaqoubi, Hossein. (2019). Investigating the impact of business cycles on the economic welfare index in Iran, Iran Economic Research Journal, Volume 5, Number 82, 172-149.
Hosseini, Mohammad; Jafari, Sajjad, and Amini, Ali. (2008). The Effect of Income Distribution on Economic Welfare, Research Journal of Economic Welfare, Volume 11, Number 82, 412-424.
Hosseini, Mir Abdullah. (1382). examining Iran’s foreign trade exchange relationship and appropriate policies to improve it, Institute of Business Studies and Research, 1st edition, ranking 382, ​​342 pages.
Hosseini, Mir Abdullah. (2012). Identifying the influencing factors on Iran’s exchange relationship, Economic Researches and Policies, Volume 27, Number 3, 12-34.
Hosseini, Mir Abdullah and Seidi, Mirhadi. (1381). “investigating the behavior of Iran’s foreign trade exchange relationship”, Journal of Commerce, Volume 9, Number 22, 19-28.
Sadat Akhavi, Seyyed Mohammad. (2016). Evaluating the effect of sanctions on Iran’s inflation, Applied Economics Quarterly, Volume 3, Number 21, 33-55.
Ghorbanzadeh, Mansour. (2013). “Investigating the relationship of commercial exchange and the course of its changes in Iran”, Journal of Business, Volume 4, Number 5, 219-241.
Farmer, Khadijah. (2016). the effect of exchange relationship on national income of Iran, 3rd International Conference on Management and Economics, Volume 1, Number 7, 1-17.
Iran Statistics Center, national accounts of different years. Nunjad, Mansour and Roshan Qiyas, Mehdi. (2017),.The effect of exchange rate and its turbulence on Iran’s economic growth, Economic Research Quarterly, Volume 29, Number 46, 183-200.
In persion Amadomiga, M. (2014). Analysing the terms of trade effect for pakestan, pakestan institute of development economics, 28(3), 1-59.
Aboubacar, B. (2014). does trade openness matter for economic growth in Niger?, Theoretical economics letters, 14(4), 916-927.
Alabrei, O. (2014). terms of trade and national saving rates in eragh, economics letters, 17(9), 271-279.
Allkayer, B. Foster, O. (2007). trade openness and economic growth: a cross country empirical investigation, international review of economics and finance , 45(19), 384-399.
Couze, N. (2002). “trade growth and growth volatility: new panel evidence”, journal of development economics, 72(26), 57-89.
Cahovica, D. (2003). “does trade cause growth in Nigeria”, journal of African finance and economic development, 6(2), 19-29.
Daniel, S. (2018). trade facilitation and social welfare in Africa, original article, 19(7), 121-142.
Eichengreen, B. (1996). “globalizaing capital: a history of the international monetary system”, journal of macroeconomic, 37(12), 128-145.
Gundlach, E. deval, A. (2010). look before you leap: the economic trade and income redistribution, www. Elsevier.com/locute/jie, 12(7), 78-85.
Harberger, A. (1959). “currency depreciation, income, and the balance of trade”, journal of political economy, 58(37), 42-60.
Hensley, S. (1968). “the united nations human development report”, journal of economy theory, 12(6), 123-142.
Jagdish, B. (2007). “distribution and terms of trade dynamics, inflation, and growth”, journal of post Keynesian economics, 13(8), 175-198.
Jawiad, S. (2019). effect of terms of trade and its volatility on economic, economic modelling, 33(21), 940-946.
Jing and Zhang, O. (2012). “trade and welfare in world”, journal of macroeconomic, 12(3), 14-23.
Jerzmanoveski, M. (2006). terms of trade in china, journal china economic review, 32(26), 21-38.
Koengkan, M. (2020). “the energy economic growth dexus in latin emerican and the Caribbean countries open”, journal of business and management, 5(2), 19-50.
Kohl, U. (2013). “real GDP real domestic income and terms of trade changes”, journal of international economics, 11(8), 83-106.
Krugman, G. (2007). “terms of trade uncertainty and economic growth”, journal of development economics, 64(53), 343-356.
Laursen, S. and metzler, A. (1950). “flexible exchange rate and the theory of employment review of economic and statistios”, journal development countries, 32(28), 281-299.
Marshal , J. (1979). “the real exchange rate and economic development”, journal of public economics, 2(9), 365-412.
Miliam, P. (2020). “international trade product lines and welfare: the roles of firm and consumer heterogeneity”, journal of international economics, 6(1), 126-137.
Nketiah, E. (2019). foreign direct investment trade openness and economic growth: evidence from Ghina, open journal of business and management, 98(13), 39-55.
Osberg L. and Andrew sh. (1998). an index of economic well bing for oecd countries paper presented to the annual meeting of the American economic association, www. Elsevier.com/locate/jeca, 5(2), 5-17.
Prebish, R. (2001). “the economic development of latin America and its principle problem”, journal development country,vol (67), 349-361.
Perbisch, R. (1950). the economic development of latin America and its principle problems, economic bulletion for latin America, 83(15), 232-255.
Pesaran, M. (1999). working with microfit camfit data limited, journal home page, 15(9), 12-23.
Ricardo, J. (1980). “analysis of time series subject to changes in regime”, journal of economy theory, 47(17), 39-70.
Stuart mill, G. (1999). “the terms of trade and balance of payment and development problems”, journal of economic theory, 100(26), 78-120.
William, M. (2004). “weltare versus market access: the implications of tariff structure for tariff reform”, journal of international economics, 71(39), 187-205.
Wilson, N. Drury, A. (2005). whats terms of trade in world?, journal of public economic, 51(18), 305-316.
Wang, k. (2009). the impacts of economic sanctions on exchange rate volatility, journal homepage, 29(8), 58-65.
Wong, H. (2009). terms of trade and economic growth in japan and korea, journal japan and korea trade, 15(4), 678-692.
Zhang, B. (2012). the impact of terms of trade changes on economic welfare: evidence from china, www.scirp.org/journal/me, 3(11), 429-445.