داوران

اسامی داوران 1400
نام و نام خانوادگی  سمت  سازمان 
آقایی، عبداله استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آل طه، سید حسن استادیار دانشگاه اصفهان
احراری، مهدی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
احمدزاده، عزیز استادیار پژوهشکده بیمه
احمدی‌زاد، آرمان استادیار دانشگاه کردستان
ادبی، باقر پژوهشگر  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ارمغان، نگار استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین
ازوجی، علاءالدین استادیار  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اعرابی، سیدمحمد استاد دانشگاه علامه طباطبایی
افشاری، زهرا استاد دانشگاه الزهرا
افشاری مفرد، مسعود استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
اکبری، محسن دانشیار دانشگاه گیلان
امامی‌میبدی، علی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
بشیری، سحر استادیار دانشگاه حضرت معصومه
بشیری، میثم مربی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پرمه، زورار استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پورسید، بهزاد استادیار دانشگاه امام صادق
ثاقب، حسن استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
جعفرپور، محمود استادیار پژوهشکده سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت)
جلیلی، مجید استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
چهارسوقی، سیدکمال استاد دانشگاه تربیت مدرس
حجتی امامی، خشایار استادیار  دانشگاه هنر
حسن‌زاده، علیرضا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسینی، میرعبداله استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
حقیقی کفاش، مهدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
حیدری، حسن استادیار دانشگاه تربیت مدرس
خاشعی، وحید دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دهقانی‌سلطانی، مهدی استادیار دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
رحیمیان، مهرداد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نقده
رضائی، مهدی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
سلمانی، بهزاد استاد دانشگاه تبریز
سلیمان‌زاده، سمیرا دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سنگری، نگین استادیار دانشگاه الزهرا
سوری، امیررضا استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
شاه‌آبادی، ابوالفضل استاد دانشگاه الزهرا
شیخ علیشاهی، محمد استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
صالحی، صادق دانشیار دانشگاه مازندران
صحت، سعید دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
صمدی، سعید استاد دانشگاه اصفهان
صنوبر، ناصر دانشیار دانشگاه تبریز
طبیبی، محمدرضا استادیار دانشگاه مازندران
طلوعی، عباس استاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
عابدین مقانکی، محمد رضا استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
عادلی نیک، حامد سایر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
عباسی، محمد سایر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
عرب مازار یزدی، محمد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
عسگری، منصور استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
عیوضی نژاد، سلمان دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
فتحی، سعید دانشیار دانشگاه اصفهان
فتحی، محمدرضا استادیار دانشگاه تهران
فتحی، یحیی استاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فتحی‌زاده، امیرهوشنگ استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
فلاح حقیقی، نگین استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
قالیباف، حسن دانشیار دانشگاه الزهرا
کازرونی، علیرضا استاد دانشگاه تبریز
کریمی زارچی، محمد استادیار دانشگاه تهران
کمالی‌اردکانی، مسعود استادیار موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی
مالکی، امین مربی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
محسنی، رضا استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محقر، علی استاد دانشگاه تهران
محمدی، پرستو استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمودزاده، محمود دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
مرادی، محمدعلی دانشیار دانشگاه تهران
مسرور، غلامعلی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد امیدیه خوزستان
معینی، علی استاد دانشگاه تهران
مهرآرا، محسن استاد دانشگاه تهران
مهرانی، هرمز استادیار دانشگاه آزاد علی آباد کتول
مهرگان، نادر استاد دانشگاه بوعلی سینا
موسوی، یگانه استاد دانشگاه پیام نور
موسوی زنوز، موسی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مولوی، میثم استادیار دانشگاه تهران
میاندوآبچی، الناز دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ناصحی فر، وحید استاد دانشگاه علامه طباطبایی
نصرالهی، خدیجه دانشیار دانشگاه اصفهان
نوروزی، بیتا  استادیار پژوهشگر
هدایت نظری، فائزه  استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
هوشمند گهر، سعیده  استادیار  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ولی‌بیگی، حسن  استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
یدالهی فارسی، جهانگیر  دانشیار دانشگاه تهران