دوره و شماره: دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران

صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.254026

یعقوب اندایش؛ سید امین منصوری؛ آزیتا محمد حسینی


مقاله پژوهشی

بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

صفحه 67-84

10.22034/bs.2022.254025

امین عارفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمدرضا فتحی