بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با اولویت‌‌بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان‌‌های استفاده‌‌‌کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش‌‌بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده‌‌های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه‌‌ استفاده شد. بدین منظور نمونه‌‌ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت‌‌هایی که تا به‌‌حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان‌‌ها را از هم تفکیک نموده است: گروه ‌‌اول شرکت‌‌هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان‌‌هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت‌‌هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه‌های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Segmentation of Companies to Adopt Government E-Procurement System

نویسندگان [English]

  • Amin Arefi 1
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
1 Department of Management, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
3 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

By prioritizing the three functional dimensions of performance, customer satisfaction and relationship development, the present study has segmented organizations using the government electronic procurement system to adopt and utilize the system more. The research method of this research is quantitative and its nature is descriptive and correlational. A questionnaire was used to collect data related to variables based on previous studies. For this purpose, a sample of 148 purchasing and procurement managers of companies that have used the e-procurement system of the government were selected by simple random sampling method. By implementing the structural equation model with the partial least squares approach to test the hypotheses, it was found that the proposed model has a good fit. This study is the first research in Iran on the topic of user segmentation of e-government procurement system. The results of this study distinguish three groups of organizations: the first group of companies that are looking for more efficiency or efficiency is their first priority; the second group is the organizations whose customer satisfaction is their first priority; Third, there are companies looking to develop relationships with their business partners.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Procurement / Performance / Efficiency / Customer Satisfaction / Strategic Segmentation
آذر، عادل و منصور مومنی. (1386). «کاربرد آمار در مدیریت 2»، انتشارات سمت، تهران.
اکبری، پیمان، امید بهارستان؛ علی شائمى برزکى. (1392). «تحلیل تأثیر هوش هیجانى و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی مطالعه موردى». نشریه فرایند مدیریت و توسعه، 26(4)، 73-100.
پورکیانی، فرانه، داوود وحدت؛ رضا عسکری مقدم؛ اسلام ناظمی و علیرضا داداشی (1392). «رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بررسی موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا.» فصلنامه رشد فناوری، 9(36)، 37-46.
حاجی حیدری، نسترن و فرهاد اسحاقی. (1392). «بررسی همزمان تاثیر ابعاد چندگانه‌‌ی تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی در مطالعه سیصد شرکت برتر ایرانی». مدریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، 5(1)، 1-18.
خیاطان، مهدی و محمدحسن مبارکی. (1393). «عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه ی مدیران مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران». نشریه پیاورد سلامت، 8(3)، 198-209.
درویش، حسن و فاطمه عظیمی زاچکانی. (1395). «بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌‌گری اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)». مجله مدیریت دولتی، 8(1)، 166-153.
علیخانی، حمید و ابوالفضل معصوم‌زاده زواره. (1387). «مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان‌‌های دولتی». مجله بررسی‌های بازرگانی، 32، 43-58.
فراهانی فرد، سعید؛ امیدعلی عادلی؛ محمدرضا فتحی و فرشاد قلی‌پور. (1400). «اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن». بررسی‌های بازرگانی، 19(107)، 63-76.
قره‌‌خانی، بهزاد؛ حبیب‌الله طاهرپور؛ فرج‌الله رهنور و فرخ مصطفوی (1393). «عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌‌های دولتی شهر تهران». مجله مدیریت دولتی، 6(4)، 856-829.
ملکی، مرتضی و نسرین حاجی‌حسینی. (1392). «سرمایه‌‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات». مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 5(4)، 98-79.
ملکی، مرتضی؛ عظیم‌‌الله زارعی و زاهده حاجیلو. (1395). «شناسایی و اولویت‌‌بندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دوره عمر آنها با استفاده از مدل آر.اف.ام (مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان قم)»، مجله مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 8(2)، 478-461.
Azar, A; Momeni, M .(2007). Application of Statistics in Management 2, Smat press, Tehran, Iran.
Akbari, P; Baharestan; O; Shamei, A. (2013). “Analysis of the Effect of Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior on Organizational Conflict Case Study”. Journal of Management and Development Process, 26(4).
Binat. (2006). World Trade Organization: Structure, Rules and Agreements, Tehran.
Pourkani, F, Vahdat, D, Askari Moghadam, R., Nazemi, I, Dadashi, A.R. (2013). Ranking of effective factors on e-procurement acceptance in the organization by statistical method and hierarchical analysis analysis process, case study of Railway Company of Iran, Technology Development Quarterly, 9(36), 37-46.
Haji Heidari, N; Eshaghi, F. (2013). Simultaneous Investigation of the Effects of Multiple E-Procurement on Organizational Performance in the Study of Top Three Iranian Companies, Information Technology Management, 5(1), 1-18.
Khayatan, M., Mobaraki, M.H. (2014). Factors Affecting the Entrepreneurial Behavior of Researchers at Tehran University Medical Sciences, Health Journal, 8(3), 198-209.
Darvish, H; Azimi, F. (2016). “Investigating the Effect of Organizational Transparency on Reducing Administrative Corruption by Mediating Organizational Trust (Case Study: Employees of the Fifth Khordad Varamin Hospital)”, Journal of Public Administration, 8(1), 166-153.
Alikhani, H; Masoomzadeh, A. (2008). “Organizational Purchasing Concepts and Patterns with Purchasing Approach in Government Organizations”, Journal of Business Studies, 32, 43-58.
Gharekhani, B; Taherpour, H; Rahnavar, Farajollah; Mostafavi, F. (2014). “Factors Affecting Trust in Government Organizations in Tehran”, Journal of Public Administration, 6(4), 856-829.
Maleki, M; Haji Hosseini, N. (2013). “Investing in brand personality and credit in advertising”, Journal of Business Management, 5(4), 98-79.
Maleki, M, Zarei, A; Hajilo, Z. (2016). “Identification and prioritization of key customers based on their lifetime value using the RFM model (Case study: Qom Telecommunication Company)”, Journal of Business Management, 8(2), 478- 461.
Achmad, N & Sunhyuk K. (2015). “Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities”. International Journal of Public Sector Management 28(3), 198-220.
Aguiar Costa, A., Arantes, A., and Valadares Tavares, L. (2013). “Evidence of the impacts of publice-procurement: The Portuguese experience”. Journal of Purchasing & SupplyManagement,19(238), -246.246.
AlKhalifah, A., & Gufran, A. A. (2016). Modeling of E-procurement System through UML using Data Mining Technique for Supplier Performance, Software Networking (ICSN). International Conference on, Date of Conference: May: 23-26.
Angeles, R. & Nath, R. (2007). Business-to-business e-procurement: success factors and challenges to implementation, Supply Chain Management: An International Journal, 12(2), 104-15.
Archer, N. and Yuan, Y. (2000). Managing business-to-business relationships throughout the e-commerce procurement life cycle, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy 10(5), 385-95.
Batenberg, R. (2007). “E-procurement adoption by European firms: A quantitative analysis Ronald Batenburg”, Journal of Purchasing & Supply Management, 13,182-192.
Bingham, F., Gomes, R., and Knowles, P. (2005). Business Marketing (3rd ed.), McGraw-Hill.
Carr, A.S., and Smeltzer, L.R. (2002). The relationship between information technology use and buyer-supplier relationships: an exploratory analysis of the buying firm’s perspective, IEEE Transactions on Engineering Management, 49(3), 293-304.
Chang, H. H., Tsai, Y.-C., and Hsu, C.-H. (2013). E-procurement and supply chain performance, Supply Chain Management: An International Journal, 18(1), 34-51.
Chang, H. H., and Wong, k. H. (2010). “Adoption of e-procurement and participation of e-marketplace on firm performance: Trust as a moderator”, Journal of information & management, 47, 262-270.
Chien, T., and Ahrens, D. (2001). E-procurement: the future of purchasing, Circuits Assembly, 12 (9), 26-32.
Chwelos, P., Benbasat I., and Dexter A.S. (2001). Research report: empirical test of an EDI adoption model, Information Systems Research, 12(3), 21- 34.
Concha, G., Astudillo, H., Porrúa, M., and Pimenta, C. (2010). E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements, Government Information Quarterly, 29, 43- 50.
Costa, A. A., Arantes, A., and Valadares, T.L. (2013). “Evidence of the impacts of public e-procurement: The Portuguese experience”, Journal of Purchasing & Supply Management, 19, 238-246.
Croom, S., and Johnson, R. (2003). E-service: enhancing internal customer service through e-procurement, International Journal of Service Industry Management, 14(5), 539-55.
Davila, A. Gupta, M., and Palmer, R. (2003). Moving procurement systems to the internet: The adoption and use of E- procurement technology models, European Management journal, 21(1), 11- 23.
Ellram, L.M., and Zsidisin, G.A. (2002). Factors that drive purchasing and supply management’s use of information technology, IEEE Transactions on Engineering Management, 49(3), 269-81.
Feldman, D. C. (2004). “The devil is in the detail: converting good research into publishable articles”, Journal of management, 30(1), 1-6.
Fu, H.-P., Chang, T.-H., and Wu, W.-H. (2004). an implementation model of an e-procurement system for auto parts: A case study, Production Planning and Control, 15(7), 662-670.
Gunasekaran, A., and Ngai, E.W.T. (2008). Adoption of e-procurement in Hong Kong: An empirical research, International Journal of Production Economics, 113, 159-175.
Gupta, M. & Narain, R. (2015). A fuzzy ANP based approach in the selection of the best E-Business strategy and to assess the impact of E-Procurement on organizational performance, Information Technology and Management, 16(4), 339-349.
Hassana, H., Tretiakovb,A., Whiddettb, D., and Adon, I. (2014). Extent of e-procurement use in SMEs: A descriptive study, Procedia Social and Behavioral Sciences, 164, 264 - 270.
Hawking, P.A., Wyld, D., and Foster, S. (2004). “E- procurement: is the ugly duckling actually a swan down under?” Asia pacific journal of marketing and logistics, 16(1), 3-26.
Kheng, C.B., and Al-Hawamdeh, S. (2002). The adoption of electronic procurement in Singapore, Electronic Commerce Research, 2, 61-73.
Kotler, P. (2002). Marketing Management (Millennium ed.), Prentice-Hall Inc.
Maleki, M., and Akbarzadeh, M. (2012). Ethical Challenges: Customers’ Rights, SCMS Journal of Indian Management, 9(4), 5-21.
McCarthy, E. J., and Perreault, W. D. (2005). Basic Marketing: A Global Managerial Approach (15th ed.), McGraw-Hill.
Mishra, A.N., and Agarwal, R. (2010). Technological frames, organizational capabilities, and IT use: an empirical investigation of electronic procurement, Information Systems Research, 21(2), 249-70.
Moon, M.J. (2005). “E-procurement management in state governments: Diffusion of e- procurement practices and its determinants”, Journal of Public Procurement, 5 (1), 54-72.
Muhia, D.W., & Afande, F. O., (2015). Adoption of E-Procurement Strategy and Procurement Performance in State Corporations in Kenya (A Case of Kenya Revenue Authority), Industrial Engineering Letters, 5(6), 1-25.
Neupane، A., Soar, J., Vaidya, K., and Yong, J. (2014). Willingness to adopt e-procurement to reduce corruption, Transforming Government: People, Process and Policy, 8(4), 500-520.
Olalekan, A.V & Evans, R. D. (2015). Adoption of e-procurement systems in developing countries: A Nigerian public sector perspective. Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), International Conference, Date of Conference, 5-6.
Rai A., Tang X., Brown, P., and Keil M. (2006). Assimilation patterns in the use of electronic procurement innovations: a cluster analysis, Information & Management, 43, 336-349.
Ramkumar, M & Jenamani, M. (2015). Sustainability in Supply Chain Through E-Procurement-An Assessment Framework Based on DANP and Liberatore Score, IEEE SYSTEMS JOURNAL, 9(4),1554- 1564.
Rolstadas, A., Hetland, P.W., Jergeas, G.F., and Westney, R.E. (2011). Risk navigation strategies for major capital projects: Beyond the myth of predictability. London, NY: Springer.
Siriluck, R. (2013). Assessment of e-procurement auction with a balanced scorecard, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(1), 39-53.
Siriluck, R. (2013). the governance evidence of e-government procurement, Transforming Government: People, Process and Policy, 7(3), 309-321.
Teo, T.S.H., Lin, S.J., and Lai, K.H. (2008). Adaptor and non-adapters of e-procurement in Singapore, Omega, 37 (5), 972-987.
Teo, T.S.H., and Ranganathan C. (2004). Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore, Information and Management, 42(1), 89-102.
Thomson, D., and Singh, M. (2001). an e- procurement model for B2B exchange and the role of e- markets. Sixth annual collector conference on electronic commerce. Coffs harbor, Pacific Bay Resort, 227-237.
Thompson, S.H., Teo, A., Sijie, L., and Kee-hung, L. (2009). Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study, Omega, 37, 972-987.
Thong, J.Y.L. and Yap C.S. (1995). CEO characteristics, organizational characteristics and information technology adoption in small business, Omega, 23(4), 429-442.
Toktaş, P., SeyhanTeoman, E., and Altunbey, M. (2014). The impact of barriers and benefits of e-procurement on its adoption decision: An empirical analysis, Int. J. Production Economics, 158, 77-90.
Vaidya, K. & Campbell, J. (2016). Multidisciplinary approach to defining public e-procurement and evaluating its impact on procurement efficiency, Information Systems Frontiers, (18), 333-348.
William, D. and Presutti, J. (2003). Supply management and e-procurement: creating value added in the supply chain, Industrial Marketing Management, 32 (3).