اهداف و چشم انداز

دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت تبدیل شدن به مرجع دست اول در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی بین رشته ای اقتصاد،مدیریت ، حقوق اقتصادی و مهندسی صنایع،‌ اهداف زیر را مد نظر دارد تا ضمن تقویت پیوند میان صنعت- تجارت با دانشگاه، زمینه را برای تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و مساله‌محور معطوف به ارائه راه‌کارها برای چالش‌های صنعتی و تجاری کشور فراهم آورد، بنابراین مقالاتی در اولویت  انتشار قرار می‌گیرند که ضمن رعایت اصول صحیح روش تحقیق، به بخش‌های طرح مساله و راه‌کارهای حل مساله، بیشتر متمرکز شوند.

    اهم اهداف و چشم انداز مجله بررسی‌های بازرگانی :

۱. تقویت پیوند صنعت - معدن - تجارت با دانشگاه. 

۲.تولید دانش تخصصی درونزاد بومی

۳.ارائه راه‌کارها برای چالش‌های بخش‌های بازرگانی و صنعت و معدن