اهداف و چشم انداز

اهداف

دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت تبدیل شدن به مرجع دست اول در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی بین رشته ای اقتصاد،مدیریت ، حقوق اقتصادی و مهندسی صنایع،‌ اهداف زیر را مد نظر دارد تا ضمن تقویت پیوند میان صنعت- تجارت با دانشگاه، زمینه را برای تجزیه و تحلیل‌های کاربردی و مساله‌محور معطوف به ارائه راه‌کارها برای چالش‌های صنعتی و تجاری کشور فراهم آورد، بنابراین مقالاتی در اولویت  انتشار قرار می‌گیرند که ضمن رعایت اصول صحیح روش تحقیق، به بخش‌های طرح مساله و راه‌کارهای حل مساله، بیشتر متمرکز شوند.

اهم اهداف و چشم انداز مجله بررسیهای بازرگانی :

۱. تقویت پیوند صنعت - معدن - تجارت با دانشگاه. 

۲.تولید دانش تخصصی درونزاد بومی

۳.ارائه راه‌کارها برای چالش‌های بخش‌های بازرگانی و صنعت و معدن


محورهای موضوعی 
 • سیاستها و استراتژیهای تجاری و صنعتی
 • زنجیره جهانی ارزش
 • مزیت رقابتی
 • توسعه صنعتی و فناوری
 • تنظیم بازار
 • قیمت‌گذاری
 • یارانه و تورم
 • توسعه صادرات غیرنفتی
 • بازاریابی و بازارهای هدف کالاهای صادراتی
 • اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بخشهای بازرگانی
 • صنعت و معدن
 • حقوق تجارت
 • حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده
 • تجارت و اقتصاد اسلامی
 • سیاستهای رقابتی و ضد انحصار
 • فرهنگ مصرف و الگوی مصرف
 • زنجیره تامین و لجستیک
 • روش‌های نوین تجاری
 •   فناوری‌های نوین در بازرگانی و اقتصاد
 • مدیریت بازرگانی
 • مناطق آزاد
 • بازار مشترک اسلامی
 • منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و بازرگانی
 • فرهنگ تجاری
 • تجارت بین‌الملل
 • جهانی شدن اقتصاد
 • آثار سیاستهای پولی- مالی و ارزی بر بخش بازرگانی
 • صنعت و معدن
 • قاچاق
 • آینده پژوهی و بهره‌وری
 • روشهای نوین تجاری
 • فناوری های نوین