فرایند پذیرش مقالات

پس از دریافت  مقاله، جهت ارزیابی اولیه برای سردبیر ارسال‌ می‌شود. پس از تایید اولیه سردبیر، به سه  داور در چارچوب دوسو ناشناس ارسال می‌شود و بر مبنای نظرات داوران، هیات تحریریه یا سردبیر تصمیم نهایی را اعلام می‌دارد.