شناسایی و اولویت‌بندی موانع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکتهای صادراتی، همه ظرفیتها و زیرساختها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بینظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی موانع سرمایه‌‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می‌‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت‌‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می‌‌باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه‌‌گیری ‌‌غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌‌گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده‌‌های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع‌‌آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌‌دهد که در اولویت‌‌بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت‌‌ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی‌‌ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Investment Barriers in the Special Economic Zones of Sarakhs

نویسندگان [English]

  • Hossein Moeini 1
  • farzaneh jahromi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Human Science, Hazrat-e Ma`soumeh University, Qom, Iran
2 MSc. Business Management, Department of Management, Faculty of Human Science, Hazrat-e Ma`soumeh University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Sarakhs Special Economic Zone, with 3,000 billion Tomans of investment in Astan Quds Razavi and the establishment of export companies, has all the capacities and infrastructure to develop exports and increase Iran's share of the Central Asian market; But the government is not yet determined to take advantage of this unique capacity and use it to strengthen the national economy. The purpose of this study is to identify and prioritize investment barriers in Sarakhs Special Economic Zone. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the study is all the experts (experts in this field and managers of companies active in Sarakhs Special Economic Zone) who in the qualitative stage using the method of sampling non-probability targeted snowball type 15 people and in the quantitative stage using Thirty-five people were selected from Morgan's table and simple random sampling. Research data were collected in a qualitative stage through interviews and analyzed by theme analysis, and in a quantitative stage through a questionnaire, using "SPSS" and "Excel" software were analyzed. . The results show that in prioritizing the main dimensions, the dimension of "managerial weakness" in the first rank, the dimension of "lack of facilities and infrastructure" in the second rank, the dimension of "weakness in rules and regulations" in the third rank, the dimension of "Weakness in the monetary and banking system" in the fourth place, then "economic instability" in the fifth place, then "unfavorable conditions for the presence of foreigners" in the sixth place, then "insufficient advertising and information" in the seventh place and then "lack" The support of the people of the region is in the last place.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special Economic Zone (SEZ) / Foreign Investment / Foreign Direct Investment / Theme Analysis
احمدزاده، بهمن و حیدر لطفی.  (1396). «تاثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش». فصلنامه علمی پژوهشی، نگرش‌‌های نو در جغرافیای انسانی، 9(2)، صفحات 177-157.
بهروزی‌مفروزلو، واقف؛ علیرضا سلطانی و مسعود میرزایی. (1394). «بررسی موانع و محدودیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه میدانی300 طرح سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری)». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 23(74)، صفحات 233-193.
جلالی، ام‌البنین؛ حبیب انصاری سامانی و مجید هاتفی مجومرد. (1396). «اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در ایران». فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی 8 (29)، صفحات 174-157.
خاکی، غلامرضا. (1391). «روش تحقیق با رویکردی پایان‌نامه‌نویسی». تهران: انتشارات فوژان، چاپ سوم.
سلطانی شیرازی، الیزابت. (1387). «بررسی وضعیت منطقه ویژه اقتصادی شیراز (توانمندی‌ها، امکانات و مستندات)». مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی 8 (79 و 80)، صفحات 49-37.
علی اکبری، اسماعیل و حسین کماسی. (1397). «ارزیابی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری (cds) در کلانشهر کرمانشاه». مجلّه جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال پنجم، شمارۀ 1 پیاپی(8)، صفحات210-193.
کاظمی، اعظم؛ مجید بیک؛ الهام هادیان و فاطمه حکیمی.  (1392). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیکTOPSIS». فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی1 (4)، صفحات 72-45.
معمارزاده طهران، غلامرضا و الهه امینی. (1393). «شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران». فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.3(56)، صفحات 13-1.
مهدوی، ابولقاسم. (1383). «تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره66، صفحات 208-181.
وفا، مهرداد و غلامرضا معمارزاده طهران. (1393). «بررسی موانع توسعه سرمایه‌گذاری کشوری زیر بنایی در کشور». مطالعات کمّی در مدیریت، 5(2)، صفحات 14-1.
Alkon, M. (2018). Do special economic zones induce developmental spillovers? Evidence from India’s states. World Development, 107, 396-409.
Ahmadzadeh, Bahman and Lotfi, Haidar. (2016). The impact of free zones on international trade; A case study of Kish Azad region. Scientific research quarterly, new attitudes in human geography, 9(2), pages 157-177. (In Persian)
Ali Akbari, Ismail and Kamasi, Hossein. (2017). “Evaluation of indicators of urban development strategy (cds) in Kermanshah metropolis”. Journal of Geography and Urban Space Development, 5th year, number 1 (8), pages 193-210. (In Persian)
Barr, L. (2018). Special Economic Zones in Jordan: An Economic Action Plan (Doctoral dissertation, Universite Saint-Paul/Saint Paul University).‏
Behrouzi-Mafrouzlu, Waqef; Soltani, Alireza and Mirzaei, Massoud (2014). Investigating internal obstacles and limitations of foreign investment in Iran (field study of 300 foreign investment projects covered by the investment law). Economic Research and Policy Quarterly 23(74), pp. 193-233. (In Persian)
Duggal, V. G., Saltzman, C., & Klein, L. R. (1999). “Infrastructure and productivity: a nonlinear approach”. Journal of econometrics, 92(1), 47-74.‏
Ershova, N. (2017). “Investment climate in Russia and challenges for foreign business: The case of Japanese companies”. Journal of Eurasian studies, 8(2), 151-160.
Frick, S. A., Rodriguez-Pose, A., & Wong, M. D. (2018). Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries. Economic Geography, 1-35.
Ge, W. (1999). Special economic zones and the opening of the Chinese economy: Some lessons for economic liberalization. World Development, 27(7), 1267-1285.
Jalali, Umm al-Binin; Ansari Samani, Habib and Hatefi Majumard, Majid. (2016). The effect of political risk on foreign direct investment in Iran. Scientific Research Quarterly, Economic Growth and Development Research 8 (29), pages 157-174. (In Persian)
Khaki, Gholamreza. (2011). Research method with a thesis writing approach. Tehran: Fujan Publications, third edition. (In Persian)
Kazemi, Azam; Beyk, Majid; Hadian, Elham and Hakimi, Fatemeh. (2012). Identifying and prioritizing factors affecting the attraction of foreign direct investment using the TOPSIS technique. Financial and Economic Policy Quarterly 1 (4), pages 45-72. (In Persian)
Liptak, F., Klasova, S., & Kovac, V. (2015). Special Economic Zone Constitution According to Cluster Analysis. Procedia Economics and Finance, 27, 186-193.
Medvedev, D. (2016). “Social and economic development of Russia: Finding new dynamics”. Russian Journal of Economics, 2(4), 327-348.
Memarzadeh Tehran, Gholamreza and Amini, Elaha. (2013). Identification and prioritization of foreign investment obstacles in Iran. Governmental Management Mission Quarterly. 3(56), pages 1-13. (In Persian)
Magnier-Watanabe, R., & Lemaire, J. P. (2017). Inbound foreign direct investment in Japan: A typology. International Business Review.
Mahdavi, Abulqasem .(2005). “An analysis of the role of foreign investment in economic growth”. Journal of Economic Research, No. 66, pages 181-208. (In Persian)
Myachin, D. A., Royzen, A. M., & Pershikov, A. N. (2015). Regional features of attracting Foreign investments into the Russian economy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 131-134.
Midoun, S., & Ismail, B. (2018). “Digital and Free Trade Zones Impact on Malaysia’s Economy and Its Prospects (2000-2018)”. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(4), 39.‏
Morrissey, O., & Udomkerdmongkol, M. (2012). Governance, private investment and foreign direct investment in developing countries. World development, 40(3), 437-445.‏
Mattingly, M. (2001). Spatial planning for urban infrastructure investment: a guide to training and practice.‏
Mourao, P. R. (2018). What is China seeking from Africa? An analysis of the economic and political determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment based on Stochastic Frontier Models. China Economic Review, 48, 258-268.
Pan, W. H., & Ngo, X. T. (2016). Endogenous growth theory and regional performance: The moderating effects of special economic zones. Communist and Post-communist Studies, 49(2), 113-122.
Papadopoulos, N., Ibrahim, Y., De Nisco, A., & Napolitano, M. R. (2018). The Role of Country Branding in Attracting Foreign Investment: Country Characteristics and Country Image. MERCATI E COMPETITIVITA, 2, 85-108.
Rentschler, J., Bleischwitz, R., & Flachenecker, F. (2018). On imperfect competition and market distortions: the causes of corporate under-investment in energy and material efficiency. International Economics and Economic Policy, 15(1), 159-183.
Soltani Shirazi, Elizabeth. (2008). Investigating the status of Shiraz Special Economic Zone (capabilities, facilities and documentation). Monthly economic magazine examining economic issues and policies 8 (79 and 80), pages 37-49. (In Persian)
Sosnovskikh, S. (2017). “Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks”. Russian Journal of Economics, 3(2), 174-199.
Savoiua, G. & Gaicu, M. (2014). “Foreign Direct Investment Models, Based on Country Risk for Some Post-Socialist Central and Eastern European Economies”. Procedia Economics and Finance, 10, 249-260.
Varghese, J., & Joseph, A. (2018). A Comparative Study on Markowitz Mean-Variance Model and Sharpe’s Single Index Model in the Context of Portfolio Investment.
Wafa, Mehrdad, and Memarzadeh Tehran, Gholamreza. (2014). Investigating the obstacles to the development of national infrastructure investment in the country. Quantitative Studies in Management, 5(2), pp. 1-14. (In Persian)
Wang, J. (2013). “The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities”. Journal of development economics, 101, 133-147.