بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک‌پذیری بانک‌ها، مطالعه بین‌کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوع، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسکپذیری بانکها با شاخصهای مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفافسازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با دادههای تابلویی بانکها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سالهای 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد‌‌سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، (GMM) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدلها نشان میدهند، ضرایب شاخصهای سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیونها از نظر آماری معنیدار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همانطور که نرخ بهره کاهش مییابد، ریسک بانکی افزایش مییابد. نتایج برآوردها همچنین نشان میدهند که ریسکپذیری بانکها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همانطور که شفافیت سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی افزایش مییابد، کاهش مییابد و تأثیر شوکهای سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوهای شفاف تر طراحی و اجرا میشود، کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy Transparency on the Relationship Between Monetary Policy and Banks' Risk-Taking, Cross-Country Study

نویسندگان [English]

  • Sarah Hajmousavi 1
  • Mahmoud Mahmoudzadeh 2
  • Mehdi Adibpour 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Department of Economics ,Firoozkooh Branch,Islamic Azad University ,Firoozkooh ,Iran,
2 Associate professor of Economics, Department of Economics ,Firoozkooh Branch,Islamic Azad University ,Firoozkooh ,Iran
3 Assistant professor of Economics, Department of Economics ,Tehran North Branch,Islamic Azad University ,Tehran ,Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of monetary policy transparency on the relationship between monetary policy and banks' risk-taking by using different indicators of Dincer and Eichengreen monetary policy transparency (political transparency, economic transparency, Procedural transparency, policy transparency, operational transparency, overall transparency level) using panel data of banks in emerging economics, were surveyed during the years 2005 to 2017  by two econometrics methods: fixed effect estimator econometrics and systematic GMM (Generalized Method of Moments System). The results of the models show that the coefficients of monetary policy indicators are positive and statistically significant in all regressions and this result indicates that, as interest rates fall, bank risk increases. The results of the estimates also show that Banks' risk-taking in response to expansionary monetary policy, as the transparency of monetary policy by central banks increases, it decreases and the impact of monetary policy shocks has diminished when monetary policy is designed and implemented in a more transparent manner.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy / Bank Risk-Takin / Expansionary Monetary Policy / System GMM
  • Fixed Effects
احسانی، م. و ر. ایزدی. (1398). «تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید». فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی. (13)47: 35-54.
احسانی، م.؛ فرزین وش، الف.؛ الهی، ن. و ر. ایزدی. (1398). «استخراج شفافیت بهینه بانک مرکزی، جهت کاهش تلاطم در بازارهای مالی». دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی، 6، 1.
اسدی، زهره.؛ کاظم یاوری و حسن حیدری. (1399). «بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score». سیاست‌گذاری اقتصادی، 12(23)، 1-31.
اسلاملوییان، کریم؛ حمیده یزدان‌پناه و زهرا خلیل‌نژاد. (1397). «بررسی وجود کانال ریسک پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران». فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(31)، 7-40.
حاجی هاشمی، منصوری؛ صادقی عمروآبادی و فدائی. (2021). «تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران». پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 21(2)، 83-116.
رفیعی قره شیران، ثریا؛ کریم، امامی و غفاری. (1398). «شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی». فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 13(46)، 1-24.
ستاری، ا.؛ ک. یاوری، و ح. حیدری. (1398). «بررسی عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه». سیاست‌گذاری اقتصادی، 55-76 :5.
عرفانی جهانشاهی، ف. و ز. افشاری. (1399). «بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات تورم». فصلنامه پژوهش های پولی- بانکی. سال سیزدهم، شماره 121-148 :43.
محرابی، ل. (1396). «روند شفافیت بانک‌های مرکزی در جهان». دو ماهنامه تازه‌های اقتصاد، 151: .81-83
Adrian, T, & Shin, H. (2009). Money, Liquidity and Monetary Policy, American Economic Review, Papers and Proceedings, 99, 600-605.
Andrieş, A. M.; Nistor, S., & Sprincean, N. (2020). The impact of central bank transparency on systemic risk-Evidence from Central and Eastern Europe. Research in International Business and Finance, 51.
Angeloni, I., Faia, E. & M.L. Duca. (2015). “Monetary Policy and Risk-taking, Journal of Economic Dynamics & Control, 52, 285-307.
Asadi, Zohre, Yavari, Kazem and Hassan Heydari. (2019). Investigating the effects of liquidity and credit risk on banking stability in Iran using the Z-score index. Economic Policy, 12(23), 1-31.
Ashcraft, A., 2006. New evidence on the lending channel. J. Money Credit Bank. 38, 751-775.
Backus, D.K., Kehoe, P.J. (1992). International evidence on the historical properties of business cycles. Am. Econ. Rev. 82, 864-888.
Bernanke, B.S., Mihov, I. (1998). Measuring monetary policy. Q. J. Econ. 113, 869-902.
Blinder, A., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Hann, J., Jansen, D.-J., 2008. Central bank communication and monetary policy: a survey of theory and evidence. J. Econ. Lit. 46, 910-945.
Borio, C., Zhu, H. (2012). Capital regulation, risk-taking and monetary policy: a missing link in the transmission mechanism? J. Financ. Stab. 8, 236-251.
Cao, J., Illing, G. (2015). “Interest rate trap,” or why does the central bank keep the policy rate too low for too long? Scand. J. Econ. (forthcoming).
Chen, M., Wu, J., Jeon, B.N. & Wang, R. (2016). Monetary Policy and Bank Rsk-taking: Evidence from Emerging Economies, Emerging Markets Review, 31, 116-140.
Cihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., Levine, R. (2013). Financial development in 205 economies, 1960 to 2010. J. Financ. Perspect. 1, 17-36.
Coulibaly, B. (2012). Monetary Policy in Emerging Market Economies:What Lessons Fromthe Global Financial Crisis? Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers No. 1042.
Daniel, B.C., Jones, J.B. (2007). Financial liberalization and banking crises in emerging economies. J. Int. Econ. 72, 202-221.
Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. IMF Staff. Pap. 45, 81-109.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (2010). Bank activity and funding strategies: the impact on risk and returns. J. Financ. Econ. 98, 626-650.
Dincer, N., Eichengreen, B. (2018). “Central bank transparency and independence: updates and new measures”. International Journal of Central Banking 10, 189-259.
Dincer, N.N., & Eichengreen, B. (2007). Central Bank Transparency: Where, Why And What Effects? Working Paper 13003. DOI 10.3386/w13003.
Drakos, A.A., Kouretas, G.P., Tsoumas, C. (2016). Ownership, interest rates and bank risk-taking in central and Eastern European countries. Int. Rev. Financ. Anal. 45, 308-319.
Ehsani, M. and Izadi, R. (2018). The effect of central bank transparency on production turbulence. Scientific term - economic modeling research. (13) 47: 35-54
Ehsani, M.; Farzin Vash, A.; Elahi, N. and Izadi, R. (2018). Extracting the optimal transparency of the central bank, in order to reduce the turbulence in the financial markets. Two quarterly economic studies and policies, 6, 1
Erfani Jehanshahi, F. and Afshari, Z. (2019). “Investigating the effect of central bank transparency on inflation fluctuations”. Journal of monetary-banking researches. Thirteenth year, number 121-148:43.
Haji Hashemi, Mansouri, Sadeghi Amroabadi, and Fadai. (2021). Analysis of the effect of central bank transparency on exchange rate fluctuations in Iran’s economy. Sustainable Growth and Development Research (Economic Research), 21(2), 116-83.
Fishburn, P., & Porter, B. (1976). Optimal Portfolios with One Safe and One Risky Asset: Effects of Changes in Rate of Return and Risk. Management Science. 22, 1064-73.
Glocker, C., Towbin, P. (2015). Reserve requirements as a macroprudential instrument - empirical evidence from Brazil. J. Macroecon. 44, 158-176.
Hodrick, R.J., Prescott, E.C. (1997). Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation. J. Money, Credit, Bank. 29, 1-16.
Houston, J.F., Lin, C., Lin, P., Ma, Y. (2010). Creditor rights, information sharing, and bank risk taking. J. Financ. Econ. 96, 485-512.
Islamloiyan, Karim. Yazdan Panah, Hamide and Zahra Khalilnejad. (2017). Investigating the existence of monetary policy risk taking channel in Iran’s banking system. Economic Modeling Research Quarterly, 8(31), 7-40.
Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M., Vegh, C.. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. NBER Macroecon. Annu. 19.
Kroszner, R.S., Laeven, L., Klingebiel, D. (2007). Banking crises, financial dependence, and growth. J. Financ. Econ. 84, 187-288.
Laeven, L., Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. J. Financ. Econ. 93, 259-275.
Laeven, L., Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review 61, 225-270.
Laeven, L., Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF Economic Review 61, 225-270.
Mehrabi, L. (2016). The trend of transparency of central banks in the world. Two monthly economic news, 151: 81-83
Marcucci, J., Quagliariello, M. (2009). Asymmetric effects of the business cycle on bank credit risk. J. Bank. Financ. 33, 1624-1635.
Muto, I. (2012). “Productivity growth, transparency, and monetary policy”. Journal of Economic Dynamics & Control 37(2013): 329-344.
Papadamou, S., Sidiropoulos, M., Spyromitros, E. (2014). Does central bank transparency affect stock market volatility? J. Int. Financ. Mark. Inst. Money 31, 362-377.
Peek, J., Rosengren, E. (1995). Bank lending and the transmission ofmonetary policy. In: Peek, J., Rosengren, E. (Eds.), Is Bank Lending Important for the Transmission of Provisioning Experiments. National Bank of Belgium Working Paper Research 231.
Rajan, R. G. (2005). Has Financial Development Made the World Riskier? Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August, 313-69.
Roy, A., 1952. Safety first and the holding of assets. Econometrica 20, 431-449.
Rafi Qara Shiran, Soraya, Emami, Karim, and Ghaffari. (2018). Identifying the influencing factors of monetary policies on the banking system. Economic Modeling Scientific-Research Quarterly, 13(46), 1-24.
Satari, A.; Yavari, K. and Heydari, H. (2018). Investigating the factors affecting the transparency of monetary policy in selected Middle Eastern countries. Economic Policymaking, 5:55-76.
Swanson, E.T. (2006). Federal Reserve transparency and financial market forecasts of short-term interest rates. J. Money Credit Bank. 38, 791-819.
Tankoyeva, V. Bazzana, F. & Gabriele, R. (2018). The Stability of the Financial System: An Analysis of the Determinants of Russian Bank Failures, Research Handbook of Investing in the Triple Bottom Line, 114.
Tiberto, B. P.; de Moraes, C.O., & Corrêa, P.P. (2020). Does transparency of central banks communication affect credit market? Empirical evidence for advanced and emerging markets. The North American Journal of Economics and Finance, 101207.
van der Cruijsen, C., Eijffinger, S. (2010). The economic impact of central bank transparency: a survey. In: Siklos, P.L., Bohl,M.T.,Wohar,M.E. (Eds.), Challenges in Central.