دوره و شماره: دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی

تأثیر فضای کسب‌وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

صفحه 1-24

10.22034/bs.2022.247034

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا خویی اسکویی


طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247026

مهرداد کیانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ الهام مفتح زاده؛ فاطمه زمزم