طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

افزایش پژوهشها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستمهای شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیرهتأمین سبز شناسایی و با بهکارگیری روش پویاییشناسی سیستمها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیهسازی استفاده شده است. پویاییشناسی سیستمها ابزار نیرومندی برای مدلسازی ساختارهای پیچیدهای همچون شبکههای زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه میکند. مدل توسعه داده شده با نرمافزار ونسیم پیادهسازی شده و تأثیر سیاستهای مختلف شبیهسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمینکنندگان سبز، بهطور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیهسازی همراه آن میتواند بهعنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیمگیرندگان و مدیران سازمانها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Dynamic Model of Factors Affecting the Success of Green Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Kiani 1
  • Ali Morovati Sharif Abadi 2
  • Elham Mofateh Zadeh 1
  • Fatemeh Zam Zam 1
1 Yazd university
2 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Economics and Management, of Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

 
Increasing researches, interests of researchers and industrial managers in the field of supply chain and environment, has necessitated the study of green supply chain network systems. In the present study, first, by reviewing the research literature and interviewing the experts in the ceramic tile industry, the factors affecting the success of the green supply chain were identified and the dynamical analysis of the problem was performed by using the systems dynamics method. For this purpose, available and documented information and expert opinions during the 10-year period simulation have been used. Systems dynamics is a powerful tool for modeling complex structures such as supply chain networks and provides useful information about the interaction of key system parameters. The developed model is implemented with VENSIM software and the impact of different policies is simulated and analyzed. The results indicate that strengthening factors of human resource skills, supervising the implementation of green rules and regulations, and suppliers will directly increase the success of green supply chain management; In the meantime, supervising the implementation of laws and regulations is known as the most effective factor. On the other hand, the variable order for green production is very important for the survival of green supply chain. This model and its accompanying simulation can be used as a practical decision support system for decision makers and managers of organizations so that they can make the best decisions according to their environmental or company conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain Management / Environment / Simulation / System Dynamics
احمدی، سیدعلی اکبر ؛ محمدعلی افشاری و حمیده شکاری. (1392). «ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد انتخاب تأمین‌کننده سبز (مورد: شرکت فولاد آلیاژی ایران)»، پژوهشنامه بازرگانی، 17 (66)، صفحات 95-127.
ایمانی خوشخو، محمدحسین و سیدمحمد موسوی. (1396). «عوامل مؤثر بر تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت گردشگری ایران»، مطالعات اجتماعی گردشگری، 5(10)، صفحات 127-155.
برنا، مظفر؛ مهدی مظفری؛ علیرضا زرگوش و بهروز یاری. (1397). «استراتژی‌ها و سیاست‌های شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز در ایران»، ماهنامه کار و جامعه، 218، صفحات 66-76.
خدابخشی، محمد؛ سپیده ناصری و فریبا دهقان. (1393). «بررسی مولفه‌های زنجیره‌تأمین سبز در مؤسسات صنعتی»، فصلنامه اندیشه آماد، 13 (49)، صفحات 120-138.
رجایی‌ریزی، فاطمه؛ سید حیدر میرفخرالدینی، داود عندلیب اردکانی و سیدعلی میرنژاد. (1397). «طراحی مدل راهبردی زنجیره تأمین سبز با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و LFPP مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان»، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 3(2)، صفحات 129-153.
رجبی‌پور میبدی، علیرضا؛ الهام مفتح‌زاده، مهرداد کیانی، فاطمه زمزم. (1400). «طراحی الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اساس رویکرد فراترکیب و تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک (سودا)»، مدیریت بهره‌وری، 15(1)، صفحات 265-293.
رحیمی، حسین و الهه طاهری. (1397). «شناسایی و ترسیم مدل عوامل بحرانی تحقق زنجیره تأمین سبز صنعت خودرو»، فصلنامه مدیریت صنعتی، 13(45)، صفحات 1-11.
سوشیل، شارما. (1398). «پویایی سیستم رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی»، ترجمه ابراهیم تیموری، علیرضا نورعلی، نریمان ولی‌زاده، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ هفتم.
شاهبندرزاده، حمید و محمدحسین کبگانی. (1396). «تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی»، پژوهشنامه بازرگانی، 21(82)، صفحات 1-32.
شجاعی، پیام؛ محسن جاجرمی‌زاده و محمد اسفندیاری مهنی. (1396). «ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرایند رتبه‌بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(18)، صفحات 63-88.
عاقله، حسن و ناصر حمیدی. (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین)»، پژوهشنامه بازرگانی، 20(80)، صفحات 173-195.
عباس‌زاده توسلی، سارا؛ سروش آوخ دارستانی و میترا عباس‌زاده توسلی. (1396). «ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده سبز با استفاده ازTOPSIS & DEMATEL (مطالعه موردی: مجتمع فولاد گیلان)»، نشریه مدیریت صنعتی، 12(39)، صفحات 15-28.
عندلیب اردکانی، داود و سعیده شمس. (1399). «شناسایی و مدلسازی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 12(23)، صفحات 169-193.
قربان‌پور، احمد؛ علیرضا پویا؛ شمس‌الدین ناظمی و زهرا ناجی عظیمی. (1395). «طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی»، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13(4)، صفحات 1-20.
محمدزاده، مجید آفرین و رضا حسن‌زاده. (1397). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش AHP فازی و TOPSIS فازی در صنعت برق»، تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 3(3)، صفحات 281-301.
ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی؛ مریم ورمقانی و هوشمند باقری قره‌بلاغ. (1398). «خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(21)، صفحات 129-152.
نوروززاده، قاسم؛ مهدیه معتمدی و مهدی نوروززاده. (1391). «مدیریت زنجیره تأمین سبز، چالش رقابتی قرن حاضر»، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران.
Agi, M. A., & Nishant, R. (2017), “Understanding influential factors on implementing green supply chain management practices: An interpretive structural modelling analysis”. Journal of environmental management, 188, 351-363.
Al-Refaie, A., Al-Momani, D., & Al-Tarawneh, R., (2020), “Modelling the barriers of green supply chain practices in Jordanian firms”. International Journal of Productivity and Quality Management, 29(3): 397-417.
Banik, A., Muhtasim Taqi, S. M., Mithun Ali, S., Ahmed, S., Garshasbi, M., & Kabir, G. (2020), “Critical success factors for implementing green supply chain management in the electronics industry: an emerging economy case”. International Journal of Logistics Research and Applications, https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1839029.
Bhatia, M. S., & Gangwani, K. K. (2020), “Green supply chain management: Scientometric review and analysis of empirical research”. Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124722
Bianchi, C. (2016), Dynamic performance management (Vol. 1). Berlin: Springer.
Chatterjee, K., Pamucar, D., & Zavadskas, E. K. (2018), “evaluating the performance of suppliers based on using the R’AMATEL-MAIRCA method for green supply chain implementation in electronics industry”. Journal of cleaner production, 184, 101-129.
Dallasega, P., & Sarkis, J. (2018), “Understanding Greening Supply Chains: Proximity Analysis Can Help”. Resources, Conservation and Recycling, 139: 76-77.
Forrester, J. W. (1997), “Industrial dynamics”. Journal of the Operational Research Society, 48(10), 1037-1041.
Gandhi, S., Mangla, S. K., Kumar, P., & Kumar, D. (2016), “A combined approach using AHP and DEMATEL for evaluating success factors in implementation of green supply chain management in Indian manufacturing industries”. International Journal of Logistics Research and Applications, 19(6), 537-561.
Gary, L., Amos, N. H., & Tehseen, A. (2018), “towards strategic development of maintenance and its effects on production performance by using system dynamics in the automotive industry”. International Journal of Production Economics, 200, 151-169.
Govindan, K., Muduli, K., Devika, K., & Barve, A. (2016), “Investigation of the influential strength of factors on adoption of green supply chain management practices: An Indian mining scenario”. Resources, Conservation and Recycling, 107, 185-194.
Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. S. (2016), “Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas”. Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.
Karbassi Yazdi, A., Wang, Y. J., & Rashidi Komijan, A. (2020), “Green supply chain management in an emerging economy: prioritising critical success factors using grey-permutation and genetic algorithm”. International Journal of Logistics Systems and Management, 36(2): 199-223.
Kopainsky, B. (2005), a system dynamics analysis of socio-economic developmenet in lagging Swiss regions, ETH Zurich.
Kunc, M. H., & Morecroft, J. D. (2007), “Competitive dynamics and gaming simulation: lessons from a fishing industry simulator”. Journal of the Operational Research Society, 58(9), 1146-1155.
Lin, C. Y., Alam, S. S., Ho, Y. H., Al-Shaikh, M. E., & Sultan, P. (2020), “Adoption of Green Supply Chain Management among SMEs in Malaysia”. Sustainability, 12: 1-15.
Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A. (2016), “the impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: an empirical investigation of Indian automobile industry”. Journal of Cleaner Production, 121, 142-58.
Mangla, S. K., Kumar, P., & Barua, M. K. (2015), “prioritizing the responses to manage risks in green supply chain: An Indian plastic manufacturer perspective”. Sustainable Production and Consumption, 1, 67-86.
Mojumder. A., & Singh, A. (2021), “an exploratory study of the adaptation of green supply chain management in construction industry: The case of Indian Construction Companies”. Journal of Cleaner Production, 295: 126400.
Nkrumah, S. K., Asamoah, D., Annan, J., & Agyei-Owusu, B. (2020). “Examining green capabilities as drivers of green supply chain management adoption”. Management Research Review, 44(1): 94-111.
Oliveira, U. R., Espindola, L. S., da Silva, I. R., da Silva, I, N., & Rocha, H. M (2018), “a systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives”. Journal of Cleaner Production, 187: 537-561.
Rahman, T., Syed Mithun, A., Abdul Moktadir, M. D., & KusiSarpong, S. (2019), “Evaluating barriers to implementing green supply chain management: An example from an emerging economy”. Production Planning & Control: 1-26.
Rodriguez-Ulloa, R., & Paucar-Caceres, A. (2005), “Soft system dynamics methodology (SSDM): combining soft systems methodology (SSM) and system dynamics (SD)”. Systemic Practice and Action Research, 18(3), 303-334.
Rostamzadeh, R., Govindan, K., Esmaeili, A., & Sabaghi, M. (2015), “Application of fuzzy VIKOR for evaluation of green supply chain management practices”. Ecological Indicators, 49, 188-203.
Sarwar, A., Zafar, A., Hamza, M. A., & Qadir, A. (2021), “The effect of green supply chain practices on firm sustainability performance: Evidence from Pakistan”. Uncertain Supply Chain Management, 9: 31-38.
Scur, G., & Barbosa, M. E. (2017), “Green supply chain management practices: Multiple case studies in the Brazilian home appliance industry”. Journal of Cleaner Production, 141, 1293-1302.
Sharma, V. K., Chandna, P., & Bhardwaj, A. (2017), “Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review”. Journal of Cleaner Production, 141, 1194-1208.
Smith, E. M., Thorpe, R., & Jackson, P. R. (2012), Management research. Sage.
Stadtler, H. (2015), Supply Chain Management: An Overview. In: Supply Chain Management and Advanced Planning. Springer, Berlin, Heidelberg, 3-28.
Sterman, J. D. (2006), “learning from evidence in a complex world”. American journal of public health, 96(3), 505-514.
Thakur, A. S., Patel, S., Chopra, A., & Vakharia, V. (2020), An Analysis of Critical Success Factors of Implementation of Green Supply Chain Management in Indian Tube Manufacturing Industries. In book: Human Systems Engineering and Design II, https://doi.org/10.1007/978-3-030-27928-8_147.
Tseng, M. L., Islam, M. S., Karia, N., Fauzi, F. A., & Afrin, S. (2019), “A Literature Review on Green Supply Chain Management: Trends and Future Challenges”. Resources, Conservation and Recycling, 141: 145-162.
Tseng, M. L., Lin, R. J., & Chiu, A. S. F. (2012), “Evaluating green supply chain management with incomplete information”. Industrial Engineering & Management Systems, 11(2), 165-169.
Vanalle, R. M., Ganga, G. M. D., Godinho Filho, M., & Lucato, W. C. (2017), “Green supply chain management: An investigation of pressures, practices, and performance within the Brazilian automotive supply chain”. Journal of cleaner production, 151, 250-259.
Vivek, P., & Kumar, J. S. (2019), “Analysis of Green Supply Chain Management Enablers in FMCG Sector Using Integrated ISM and MICMAC Approach”. In Advances in Industrial and Production Engineering: 69-75. Springer, Singapore
Wu, K, Liao. Tseng, M., Chiu. (2015), “Exploring decisive factorism green supply chain practices under uncertainty”. Production Economics, 159, 147-157.
Zhang, H., Xu, X., Liu, W., & Jia, Z. (2019), “Green supply chain decision modeling under financial policy, with or without uniform government emission reduction policy”. Managerial and Decision Economics. 41(6): 1040-1056.