دوره و شماره: دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1-154