آسیب شناسی فضای کسب و کار و اشتغال در ایران با تمرکز بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیر رسمی با رویکرد شبکه مضامین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

محیط کسب و کار در دهههای اخیر بهعنوان یکی از کلید واژههای مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، بهخصوص در بخش خصوصی دارد. آسیبشناسی متغیرهای درگیر در این زمینه میتواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیشران و موانع شناسایی شود، تا گامهای مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیشرانها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکلگیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمعآوری دادهها بهصورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس دادهها با روشهای مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، دادهها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش بهصورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافتههای پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکلگیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دستههای عوامل کلان، قانونی و فردی طبقهبندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosis of Business and Employment Environment in Iran with Focusing on Identifying the Causes of Formation Informal Employment with themes Network Approach

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Shafiee 1
  • Maryam Zamani Samani 2
1 Department of Management, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan
2 Department of Management, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan
چکیده [English]

In recent decades the business environment has been one of the keywords in business, commerce, and economics. Efforts to enhance the indicators of business environment improvement have a significant role in the growth and development of employment, especially in the private sector. The diagnosis of the variables involved in this field can be effective in creating a suitable environment for businesses. Among the important variables in this field are informal employment and its important consequences for the business environment. If the barriers to production are to be removed, it is first necessary to identify the drivers and barriers, so that positive steps can be taken to remove the barriers and strengthen the drivers. Therefore, the focus of this study is to identify the causes of informal employment in Iran. This research has been done with the qualitative method. Data were collected through interviews with experts. The data were then analyzed by various methods including thematic analysis and Delphi. During three Delphi rounds, the data were validated and the final research framework was developed as a themes network. Based on the research findings, more than eighty factors were identified in the formation of informal employment and then classified into macro, legal, and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment / Informal Employment / Thematic Analysis / Delphi Method / Themes Network
احمدی شادمهری، محمدطاهر. (1386). «بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی، مطالعه موردی: شهرستان مشهد». مجله دانش و توسعه، 1(1)، 157-137.
اشرفی، یکتا و فاطمه فهیمی‌فر. (1390). «بررسی شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر جایگاه ایران». مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 11، 42-7.
بختیاری، صادق و خجسته خوب‌خواهی. (1390). «اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن در ایران (1351-1385)». دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، 8(15)، 138-117.
پایگاه اطلاع رسانی سایت تحلیلی خبری عصر ایران (25 خرداد 1399). مرکز پژوهش‌های مجلس: 60 درصد اشتغال غیررسمی است، آدرس بازیابی: asriran.com/0034le
جعفری، فاطمه؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد زاهدی‌اصل و فرشاد مؤمنی. (1398). «تجربۀ زیستۀ کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعۀ موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران)». برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 41، 210-173.
جعفری، مریم و ربابه محمدزاده. (1394). «ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی زنان در بخش غیررسمی (مورد: منطقه 2 شهر رشت)». فصلنامه آمایش محیط، 37، 121-99.
رنانی، محسن؛ سیدعارف رضوانی؛ ساغربابا حیدری و محمد میرزایی. (1396). «بررسی اندازه و ساختار اشتغال غیررسمی شهری در استان قم». پژوهش نامه استان قم، 12، 56-40.
رنانی، محسن. (1380). «ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش آن در جذب نیروی انسانی متخصص». طرح پژوهشی شماره 21، طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. تهران.
رنانی، محسن. (1384). «ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور». مجله اقتصادی، 5(49و 50)، 38-6.
رنجبر، هادی؛ علی‌اکبر حق‌دوست؛ مهوش صلصالی؛ علیرضا خوشدل؛ محمدعلی سلیمانی و نسیم بهرامی. (1391). «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 238-250.
زروکی، شهریار؛ مستانه یدالهی اطاقسرا و آرمان یوسفی بارفروشی. (1399). «اشتغال غیررسمی و فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران». تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 42، 117-83.
سیف، ولی‌الله. (1389). «فضای کسب و کار»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 132(9)، 63-59.
شاکری، زهرا و علی حاجی‌حسینی. (1399). «نظام حقوقی حمایت از روش‌های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 24(94)، 106-75.
شفیعی، مجید و مریم زمانی. (1400). «واکاوی اثرات و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران: رویکرد تلفیقی تحلیل تم و دلفی». فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه، 2 (4)، 127-150.
شفیعی، مجید و مریم زمانی. (1401). «اشتغال غیررسمی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه زندگی کاری». راهبرد توسعه، 18 (1)، 95-125.
شوهانی، نادر؛ محمد شوهانی و سارا شوهانی (1398). «تحلیل نقش مهاجرت (روستا-شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام». نشریه فرهنگ ایلام، 20(66)، 120-149.
ظفری، داریوش؛ میرستار صدرموسوی و محمدرضا پورمحمدی. (1397). «بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 50(3)، 459-645.
عاقله، حسن و ناصر حمیدی. (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و بزرگ (مطالعه موردی استان قزوین)». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 20(80)، 195-173.
عباسی اسفناجی، حسین و لطف‌اله فروزنده دهکردی. (1394). «طراحی مدل جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی». پژوهشنامه بازرگانی، 19(75)، 17-139.
فکوهی، ناصر. (1383). «انسان‌شناسی شهری». چاپ اول. تهران: نشر نی.
فلاح‌حقیقی، نگین؛ نگار ارمغان و مسعود بیژنی. (1396). «واکاوی آسیب‌های فضای کسب و کار در استان یزد». فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(4)، 167-143.
کریمی موغاری، زهرا؛ شهریار زروکی و زریان احمدی. (1397). «محاسبه و تحلیل ساختار اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان». اقتصاد کاربردی، 26، 15-1.
مجموعه قانون برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1388-1400). برگرفته از پایگاه مرکز پژوهش‌‌های مجلس به آدرس: https://rc.majlis.ir/fa
محمدشفیعی، مجید. (1398). «بررسی و تحلیل کسب و کار، اشتغال و شاخص‌های مرتبط با آن (محیط داخل شهر و روستا با محوریت آمار اشتغال رسمی و غیررسمی) در راستای اشتغال‌زایی در مناطق محروم». طرح پژوهشی، دانشگاه اصفهان، پژوهشکده مدیریت.
نسترن، مهین؛ کامران ربیعی و کامیار عبدخدا. (1397). «بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه». برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 37، 122-89.
ویسیان، محمد؛ میرنجف موسوی؛ طاها ربانی و واحد احمدتوزه.  (1394). «تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی». مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1(2)، 123-111.
Abbasi Esfnaji, H. & Foruzandeh Dehkordi, L. (2014). Designing a comprehensive model of academic research commercialization with Delphi approach. Business Journal, 19(75), 139-17. (In Persian).
Ahmadi Shadmehri, M. T. (2014). “Examining the status of workers in the informal sector, case study: Mashhad city”. Journal of Knowledge and Development, 1(1), 157-137 (In Persian).
Aqila, H. & Hamidi, N. (2015). Identification and ranking of obstacles to the establishment of green supply chain in small and large industries (case study of Qazvin province). Business Research Quarterly, 20(80), 173-195. (In Persian).
Ashrafi, Y. & Fahimifar, F. (2019). Examining indicators of improving the business environment with an emphasis on the position of Iran. Economic Review of Economic Issues and Policies, 11, 7-42. (In Persian).
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Bakhtiari, S. & Khobchoy, K. (2010). Employment in the informal labor market and factors influencing it in Iran (1385-1351). Quarterly Economic Essays, 8(15), 117-138. (In Persian).
Berȩsewicz, M., & Nikulin, D. (2021). “Estimation of the size of informal employment based on administrative records with non‐ignorable selection mechanism”. Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 70(3), 667-690.
Braun, V. & Clarke. V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Journal of Qualitative Research in Psychology. 3(2), 83-112.
Carneiro, F., & Henley, A. (2001). Modelling formal vs. informal employment and earnings: micro-econometric evidence for Brazil. U of Wales at Aberystwyth Management & Business Working Paper, 1-23.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison K. (2009). Research methods in education. The Australian Educational Researcher, 36(2), 147-156.
Daniles, P. W. (2004). Urban challenges: The formal and informal economies in mega-cities. Cities, 21(6), 501-511.
Elgin, C., & Erturk, F. (2019). Informal economies around the world: Measures, determinants and consequences. Eurasian Economic Review, 9(2), 221-237.
Elgin, C., & Oyvat, C. (2013). Lurking in the cities: Urbanization and the informal economy. Structural Change and Economic Dynamics, 27, 36-47.
Fakuhi, N. (1383). Urban anthropology. First Edition. Tehran: Ney Publishing. (In Persian).
Fallah Haqiqi, N., Armaghan, N. & Bijani, M. (2016). Analyzing the damages of the business environment in Yazd province. Technology Development Management Quarterly, 5(4), 167-143. (In Persian).
Hart, K. (1973). “Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana”. Journal of Modern African Studies, 11(1), 61-89.
Jafari, F., Zakaei, M. S., Zahedi Asl, M. & Momeni, F. (2018). The lived experience of female workers in the informal sector of Iran’s economy (a case study of female informal workers in Tehran province). Welfare Planning and Social Development, 41, 173-210. (In Persian).
Jafari, M. & Mohammadzadeh, R. (2014). Socio-economic characteristics of women in the informal sector (Case: District 2 of Rasht city). Environmental Studies Quarterly, 37, 121-99. (In Persian).
Karimi Moghari, Z., Zaruki, S. & Ahmadi, Z. (2017). Calculation and analysis of informal employment structure in urban areas of Kurdistan province. Applied Economics, 26, 1-15. (In Persian).
Law collection of the fourth, fifth and sixth five-year development plan of the Islamic Republic of Iran (1388-1400). Taken from the web of Majlis Research Center at: https://rc.majlis.ir/fa
Mbaye, A. A., & Gueye, F. (2018). The competitiveness challenge of the formal sector in Francophone Africa: Understanding the role of the informal sector and the business environment. In Africa’s competitiveness in the global economy (pp. 25-51). Palgrave Macmillan, Cham.
Meyer, N., Meyer, D. F., & Molefe, K. N. (2016). “Barriers to small informal business development and entrepreneurship: The case of the Emfuleni Region”. Polish Journal of Management Studies, 13(1), 121-133.
Mitra, A. (2020). Informal Sector in India: Migration and Poverty Implications. Regional Economic Development Research, 1(1), 1-10.
Mohammad Shafiee, M. (2018). Investigating and analyzing business, employment and its related indicators (inside the city and village, focusing on official and informal employment statistics) in order to create employment in deprived areas. Research project, Isfahan University, Institute of Management. (In Persian).
Nastern, M., Rabiei, K. and Abdkhoda, K. (2017). Investigating the effects of informal employment on social sustainability in the case study of Baneh city. Welfare Planning and Social Development, 37, 122-89. (In Persian).
Nourbehesht, H., & Mohammad Shafiee, M. (2020). Strategic foresight of vulnerabilities of the tourism industry with focus on economic sanctions. Defensive Future Study Researches Journal, 5(18), 113-140.
Parlevliet, J., & Xenogiani, T. (2008). Report on informal employment in Romania. OECD Development Centre Working Paper, 271, 1-83.
Ranjbar, H., Haqdoost, A. A., Salasali, M., Khoshdel, S., Soleimani, M. A. & Bahrami, N. (1391). Sampling in qualitative research: a guide to getting started. Scientific Research Journal of the University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army, 10(3), 238-250. (In Persian).
Renani, M. (1380). The structure of employment in the informal sector and its role in attracting specialized human resources. Research project number 21, expert human resources needs assessment plan and human resources development policy of the country. Higher Education Research and Planning Institute. Tehran. (In Persian).
Renani, M. (1384). Employment structure in the informal sector of the country. Economic Journal, 5(49-50), 6-38. (In Persian).
Renani, M., Rizvani, S., A. Heydari, S. & Mirzaei, M. (2016). Investigating the size and structure of urban informal employment in Qom province. Research Journal of Qom Province, 12, 40-56. (In Persian).
Saif, W. A. (1389). Business Space, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, 132(9), 59-63. (In Persian).
Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences, 28(3), 763-774.
Shafiee, M. M. (2021). Competitive advantage via intellectual capital: a moderated mediation analysis. Journal of Intellectual Capital.doi.org/10.1108/JIC-05-2020-0152
Shafiee, M. M. & Zamani, M. (1400). The Effects and Consequences of Informal Employment in Iran: An Integrated Approach of Theme Analysis and Delphi. Quarterly Journal of Program and Development Research, 2 (4), 127-150. (In Persian).
Shafiee, M. M. & Zamani, M. (1401). Informal employment and its relationship with work life development indicators. Development Strategy (Rahbord Tose’e), 18(1), 95-125. (In Persian).
Shakri, Z. & Hajihosseini, A. (2019). legal system supporting business methods; Lessons for startups. Business Research Quarterly, 24(94), 106-75. (In Persian).
Shohani, N., Shohani, M. & Shohani, S. (2018). Analysis of the role of migration (rural-city) in the formation and expansion of informal jobs in Ilam city. Farhang Elam Journal, 20(66), 120-149. (In Persian).
Struwig, F. W., Nuwagaba, G., & Krüger, J. (2019). The influence of the business environment on the growth of informal businesses in Uganda. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 11(1), 1-10.
The information database of ASR Iran news site (June 25, 2019). Majlis Research Center: 60% of employment is informal, retrieval address: asriran.com/0034le (In Persian).
Van Thang, D. (2020). Informal Employment and the Life of Informal Economy Workers in Vietnam. Advances in Sciences and Humanities, 6(3), 82-88.
Visian, M., Mousavi, M., Rabbani, T. & Ahmadtozeh, V. (2014). An analysis of the situation of workers in the informal economy sector. Journal of Geography and Urban Space Development, 1(2), 111-123. (In Persian).
Williams, C. C., & Horodnic, A. V. (2019). Why is informal employment more common in some countries? An exploratory analysis of 112 countries. Employee Relations: The International Journal. 41(6), 1434-1450. ISSN 0142-5455.
Yuki, K. (2007). Urbanization informal sector and development. Journal of Development Economics, 84, 76-103.
Zafari, D., Sadr Mousavi, M. & Pourmohammadi, M. (2017). Examining the position of informal sector workers in the sustainability of the urban economy (case study: Tabriz metropolis). Human Geography Research, 50(3), 459-645. (In Persian).
Zaroki, S., & Yadollahi Otaghsara, M. (2021). Real Minimum Wage and Informal Employment in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 9(2), 549-567.
Zaruki, S., Yadalhi Ataqsara, M., & Yousefi Barforushi, A. (2019). Informal employment and poverty of urban and rural households in Iran. Economic Modeling Research, 42, 117-83. (In Persian).