طراحی مدل مفهومی کاهش هزینه تولید در شرکت های تعاونی تولیدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه راه‌کار عملی برای کاهش هزینه‌‌های تولید در شرکت‌‌های تعاونی تولیدی استان اردبیل در سال 1399 اجرا گردید. با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، این تحقیق به تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های حاصل از مصاحبه‌‌های به‌عمل‌آمده پرداخته است. در گام اول، پروتکل‌‌های مصاحبه از مرور ادبیات تحقیق استخراج گردید. در گام دوم، داده‌‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از برنامه MAXQDA برای مشخص کردن مقوله‌‌ها، روایی و پایایی بررسی شد. در نهایت یک مدل مفهومی از راه‌کارهای کاهش هزینه تعاونی‌‌های تولیدی تدوین گردید. راه‌کارهای کاهش هزینه‌‌ تعاونی‌‌های تولید در قالب دو دسته متصور هستند که عبارت‌اند از: راه‌کارهای شرکتی (راه‌کارهای همکاران، راه‌کارهای منابع، راه‌کارهای فعالیت‌‌ها، راه‌کارهای محصول، راه‌کارهای کانال توزیع، راه‌کارهای بخش‌‌های مشتری، راه‌کارهای ساختار هزینه، راه‌کارهای جریان درآمد و راه‌کارهای ارتباط با مشتری) و راه‌کارهای دولتی کاهش هزینه (راه‌کارهای فرهنگی، راه‌کارهای نوآوری، راه‌کارهای سرمایه‌‌گذاری، راه‌کارهای مالی و پولی، راه‌کارهای لجستیک). طبق مدل مفهومی به دست ‌آمده، اجرای این راه‌کارها می‌تواند ده پیامد مختلف (کاهش هزینه قیمت تمام‌‌شده، افزایش اشتغال پایدار، افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید، افزایش توان رقابت‌‌پذیری داخلی، افزایش سودآوری، افزایش توان رقابت‌‌پذیری صادرات، توسعه و گسترش شرکت‌های تعاونی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی) داشته باشد. شرکت‌‌ها طیف وسیعی از راه‌کارها را برای کاهش هزینه‌‌ها، پیش روی خود از جمله توانمندسازی کارکنان، تولید ناب، تولید انعطاف‌‌پذیر، زنجیره‌ تأمین چابک و غیره دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model of Production Cost Reduction in Manufacturing Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi 1
  • Mostafa Shirnezhad Moghanlou 2
1 Department of Management, University Mohaghegh Ardabili, Ardabil. Iran
2 Business Management Faculty, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The research was conducted with the aim of identifying and presenting a practical solution to reduce production costs in the manufacturing cooperative companies of Ardabil province using grounded theory approach. In the first step, interview protocols were extracted from the review of the research literature. In the second step, the data obtained from the interview using the MAXQDA program was investigated to determine the conceptual model. Finally, a model of cost reduction strategies for production cooperatives was developed. According to the conceptual model, the cost of manufacturing cooperatives is achieved through two strategies: corporate strategies (collaborative, resource, activities, product, distribution channel, customer segments, cost structures, income flow and customer relationship strategies) and governmental cost reduction strategies (cultural, innovation, investment, financial and monetary and logistic strategies). If the above-mentioned strategies are adopted according to the structure, common values, core competencies, systems, staff and management of these cooperatives, it can increase the ten outcomes (reduced net price, stable employment, productivity of production factors, internal competitiveness, profitability, the competitiveness of exports, the development and expansion of cooperative companies, improving quality, reducing waste, reducing energy consumption based on productive cooperatives. Meanwhile, the resistance economy and competitive dynamics can be effective in realizing these implications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Cost / Production Cooperatives / Practical Cost Reduction Strategies
اسلامی، سید محمود و قاسمعلی باز‌‌آیی. (1399). «تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌‌های سازمان صداوسیما». اقتصاد مالی، 14(51)، 247-268.
حسینی، سید قدرت‌اله و حسین مهدی‌زاده. (1394). «بررسی رابطه میان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیه کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون». فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(13)، 139-154.
خواجوی، شکراله؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی؛ محمد جوکار و رضا تقی‌زاده. (1398). «چسبندگی هزینه و اینرسی هزینه: مدل دو محرک هزینه‌ای از رفتار نامتقارن هزینه‌ها». دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29)، 135-148.
زارع، میثم و زهرا پور زمانی. (1396). «تأثیر محیط تولید ناب بر بهبود عملکرد و هزینه‌‌یابی جریان ارزش با استفاده از معادلات ساختاری». حسابداری مدیریت، 10(35)، 67-76.‎
سیدی، سید مسعود، شایان جهرمی؛ امین شاپور و ابراهیم کرمی. (1391). «ارزیابی مقایسه‌‌ای روابط بین (BPR, 6∂, TQM, QFD، مدیریت فرایند) و (کاهش هزینه، افزایش حجم و کیفیت تولید)(مطالعه موردی: در کارخانه سیمان‌سفید نی‌ریز)». فراسوی مدیریت(21)6،129-148.
سیف‌اللهی، ناصر. (1397). «بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری». مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-49 ،شماره 4 ،804-798.
شریفی، محمدامین؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ علی بیگی؛ سهراب دل‌انگیزان. (1396). «نقش تعاونی‌‌های تولید در کاهش هزینه مبادله واحدهای کسب‌وکار سیب‌زمینی در شهرستان قروه». فصلنامه تعاون و کشاورزی، 6(21)، 125-147.
محمودی، خیرخواه مقدم؛ یاوری جلال و افسانه نیکوکار. (1397). «بررسی نقش تعاونی‌های کشاورزی در کاهش هزینه‌های تولید (مطالعه موردی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان اردبیل)». فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(29)، 153-186.
نیرومند، حسن. (1395). «رویکردهای نوین حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه سازمان‌ها»، اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، مؤسسه آموزش عالی مهرآستان، گیلان، ایران.
Ashrafi, A., Ravasan, A. Z., Trkman, P., & Afshari, S. (2019). “The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance”. International Journal of Information Management, 47, 1-15.
Bidhandi, R. A., & Valmohammadi, C. (2017). Effects of supply chain agility on profitability. Business Process Management Journal.
Butt, U. (2019). “Debt covenant violation, competition and cost of new debt”. Australian Journal of Management, 44(2), 163-187.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Dey, P. K., Malesios, C., De, D., Chowdhury, S., & Abdelaziz, F. B. (2020). “The impact of lean management practices and sustainably‐oriented innovation on sustainability performance of small and medium‐sized enterprises: empirical evidence from the UK”. British Journal of Management, 31(1), 141-161.
Duffner, F., Mauler, L., Wentker, M., Leker, J., & Winter, M. (2021). “Large-scale automotive battery cell manufacturing: Analyzing strategic and operational effects on manufacturing costs”. International Journal of Production Economics, 232, 107982.
Eslami, Seyyed Mahmoud; Baz‌ai, Qasim Ali (2019). Fuzzy Hierarchical Analysis of Effective Factors on Reducing the Costs of Broadcasting Organization. Financial Economics, 14(51), 247-268.
Hosseini, Seyyed Gudrat Elah and Mehdizadeh, Hossein (2014). Investigating the Relationship between Dehloran Agricultural Production Cooperatives Success and their Managers’ Entrepreneurial Spirit and Commitment to Cooperation Principles. Cooperative and Agriculture Quarterly, 4(13), 139-154.
Khajovi, Shokrale, Sadeghzadeh Maharloi, Mohammad, Jokar, Mohammad; Taghizadeh, Reza. (2018). Cost Stickiness and Cost Inertia: Two Cost Driver Model of Cost Asymmetric Behavior. Knowledge of Accounting and Management Audit, 8(29), 135-148.
Mahmoudi, Khairkhah Moghadam, Jalal, Yavari; Philanthropist, legend. (2017). Investigating the Role of Agricultural Cooperatives in Reducing Production Costs (A Case Study of Potato Cultivators in Ardabil Township). Cooperative and Agriculture Quarterly, 8(29), 153-186.
Malagueño, R., Lopez-Valeiras, E., & Gomez-Conde, J. (2018). Balanced scorecard in SMEs: effects on innovation and financial performance. Small Business Economics, 51(1), 221-244.
Niromand, Hassan. (2016). The Interactive Approach in the use of management control systems in Iranian state-owned companies, First National Engineering Management Conference, Mehr Astan Institute of Higher Education, Gilan, Iran.
Poorhassan, S. (2020). “Information technology for project cost management (Case study: Soufian cement co, iran)”. International Journal of Finance & Managerial Accounting, 4(16), 39-49.
Rust, R. T., & Huang, M. H. (2012). “Optimizing service productivity”. Journal of Marketing, 76(2), 47-66.
Saifullahi, Nasser. (2017). “Investigating the effect of knowledge management dimensions on the value chain in the beekeeping industry”. Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, Volume 2-49, Number 4, 804-798.
Seifollahi, N., Moradi, S., & Heidarian, M. (2019). Investigating the Impact of knowledge Management Dimensions on Value Chain in Beekeeping Industry (Case Study: Ardebil Province). Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 11(2), 273-308.
Seyedi Seyed Massoud, Shayan Jahromi, Shapour Amin, Karmi, Ibrahim (2011). Comparative evaluation of relationships between (BPR, 6∂, TQM, QFD, process management) and (cost reduction, increase in production volume and quality) (Case study: in Neyriz white cement factory). Beyond Management (21) 6, 129-148.
Sharifi, Mohammad Amin, Popzen, Abdul Hamid, Ali Beigi; Delnajian, Sohrab. (2016). “The Role of Cooperatives in Transaction Costs Reduction of Agricultural Enterprises Regarding Potato Farms in the Qurveh Township”. Quarterly Journal of Cooperation and Agriculture, 6(21), 125-147.
Sohaili, K., Moradi, S., & Heidarian, M. (2019). The Role of Productive and Non-Productive Cooperatives in Control Inflation in Kermanshah Province; with Emphasis on Importance of Cooperation in Islam. Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 11(2), 273-308.
Zare, Maitham, and Pour Zamani, Zahra. (2016). The impact of lean production environment on the performance and value SREAM costing companies using structural equation. Management Accounting, 10(35), 67-76.