شناسایی و اولویت‌بندی تورش‌های رفتاری غالب در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکترای تخصصی ،مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شناسایی و اولویت‌‌بندی تورش‌‌های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می‌‌شود تا سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش‌‌ها که فرایند تصمیم‌‌گیری را دچار اختلال می‌‌نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت‌‌بندی تورش‌‌های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم‌‌گیری سرمایه‌‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیشروی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش‌‌های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده‌‌های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه‌‌بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده‌‌های مستخرج از پرسشنامه‌‌های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت‌‌بندی تورش‌‌های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران بهوسیله فرایند تحلیل شبکه‌‌ای فازی پرداخته شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که تورش‌‌های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه‌‌نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش‌‌ها برخوردار گردیده‌‌اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده‌‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Dominant Behavioral Biases in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hooman Pashootanizadeh 1
  • Hamed Khamehchi 2
1 Ph.D. in Systems Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 PhD of Management/ Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Identifying and prioritizing the dominant behavioral bias in the capital market makes it possible for investors and economic activists, with knowledge about them, to take appropriate measures to deal with the potential effects of these biases which disturbs the decision-making process. In order to overcome this, the present research has focused on prioritizing behavioral biases that affecting on investors decision making process in Tehran Stock Exchange. In the present study, in order to overcome the main objective of the research, in the first step of research, behavioral biases in this area were identified by reviewing the research literature and then, with the consensus of experts and investors who works in the capital market, 44 biases were identified for Tehran Stock Exchange and categorized into five groups like anomalous phenomena, cognitive, perceptual, intuitive and emotional. In the end, priority of behavioral biases in the Tehran Stock Exchange was investigated through Fuzzy-Analytic Network Process by using the extracted data from completed questionnaires by investors and investors of the capital market. The findings of the research indicate that the pleasure principle, illusion of control and self-control biases, with weights of 0.02983, 0.01654 and 0.0559, are three biases which have a higher priority than others. The result of this research shown that the pleasure principle bias in the emotional group and Home bias in the cognitive group, has the highest and lowest level of priority among the investors who works on the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Biases / Capital Market / Fuzzy Analytic Network Process
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و حمیدرضا کردلوئی. (1389). «مالی رفتاری، مرحله گذر از مالی استاندارد تا نوروفاینس». فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت پرنفوی، سال 1، شماره 1، صص 36-19.
امید‌‌پور، علی و قدرت‌‌اله طالب‌‌نیا. (1395). بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات و نوسانات بازده سهام شرکت‌‌های صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دوماهنامه‌ بررسی‌‌های بازرگانی، شماره 79، صص 87-71.
تلنگی، احمد. (1383). «تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری». فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 17، صص 26-3.
چاوشی، کاظم و فرشید فلاطون‌نژاد. (1396). «ارائه مدل تحلیلی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال 6، شماره 23، صص 128-105.
حبیبی، آرش؛ صدیقه ایزدیار و اعظم سرافرازی. (1393). «تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی». انتشارات کتیبه گیل.
رهنمای رودپشتی، فریدون و اله‌کرم صالحی.  (1393). «مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری». انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
سعیدی، علی و محمدجواد فرهانیان. (1394). «مبانی اقتصاد و مالی رفتاری». انتشارات بورس.
سیف الهی، راضیه؛ حمیدرضا کردلوئی و ناصر دشتی. (1394). «بررسی مقایسه‌ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی‌های مالی». فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال 4، شماره 15، صص 52-33.
فلاح پور، سعید و غلامرضا عبدالهی. (1390). «شناسایی و وزن دهی تورش‌های رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی، سال 13، شماره 31، صص 120-99.
فلاح شمس، میرفیض و شهریار عزیزی. (1387). «بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های اقتصادی، سال 5، شماره 4، صص 20-1.
Abreu, M. (2014). “Individual Investors’ Behavioral Biases”, Teaching Economics Working Paper, Lisboa School of Economics & Management.
Al-Tamimi, H.A.H. (2006). “Factors Influencing Individual Investor Behavior: An Empirical study of the UAE Financial Markets”. The Business Review, Cambridge, 5(2), 225-232.
Bell, D.E. (1982). “Regret in Decision Marketing Under Uncertainty”, Operations Research, 30, 961-981.
Birnberg, J.G. (2011). “A Proposed Framework for Behavioral Accounting Research”, Behavioral Research in Accounting, 23(1), 1-43.
Brabazon, T. (2000). “Behavioral Finance: Anew Sunrise or A False Dawn?”, Dublin: University College.
Camerer, C.F., Lowenstein, G. & Rabin, R. (2003). “Advances in Behavioral Economics”, Princeton University Press.
Chavoshi, K. & Falatunnejad, F/ (2016). “Presenting an analytical model of investors’ behavior in Tehran Stock Exchange”, Investment Knowledge Quarterly, 6(23), 128-105.
Eslamibidgoli, G. & Kordloi, H. (2010). “Behavioral finance, the transition stage from standard finance to neurofinance”, Financial Engineering and Profit Management Quarterly, 1(1), 19-36.
Fallahpour, S. & Abdulahi, G. (2019). “Identification and weighting of behavioral biases of investors in Tehran stock exchange market”. Financial Research, 13(31), 99-120.
Fallahshams, M. & Azizi, S. (2007). “Investigation of influencing factors on investors’ investment intention in Tehran Stock Exchange”. Economic research, 5(4), 1-20.
Fuller, R. (2000). “Behavioral Finance and the Source of Alpha”, Journal of Pension Plan, Investing, 2, 7-21.
Gilovich, T. & Griffin, D. (2002). “Introduction-Heuristics and Biases: Then and Now, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment”, New York and Cambridge, England: Cambridge University Press.
Habibi, A., Izdiyar, S., & Serafrazi, A. (2013). “Fuzzy multi-criteria decision making”, Katibeh Gil Publications.
Hirshleifer, D. (2001). “Investor Psychology and Asset Pricing”, The Journal of Finance, 56: 1533-1597.
Hsu, Y.L., Chen, H.L., Huang, P.K. & Lin, W.Y. (2021). “Does Financial Literacy Mitigate Gender Differences In Investment Behavioral Bias?”, Finance Research Letters, 41.
Huang, C.C., Chu, P.Y. & Chiang, Y.H. (2008). “A Fuzzy AHP Application in Government-Sponsored R&D Project Selection”, Omega, 36(6), 1038-1052.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1982). “Subjective Probability: A Judgment of Representativeness, Judgment under uncertainty: Heuristics and biases”, New York and Cambridge, England: Cambridge University Press.
Kariofyllas, S., Philippas, D. & Siropoulos, C. (2017). “Cognituve Biases in Investors’ Behaviour Under Stress: Evidence From the London Stock Exchange”, International Review of Financial Analysis, 54, 54-62.
Koul, S. & Verma, R. (2011). “Dynamic vendor selection based on fuzzy AHP”, Journal of Manufacturing Technology Management 22(8), 963-971.
Loomes, G. (1987). “Further Evidence of the Impact of Regret and Disappointment in Choice Under Uncertainty”, Econometrica, 55, 47-62.
Omidpour, A. & Talebnia, G. (2016). “Investigating the relationship between the annual general meeting on stock returns, volume of transactions and stock returns fluctuations of cement industry companies admitted to the Tehran Stock Exchange”, Commercial Surveys, 79, 71-87.
Pompian, M.M. (2006). “Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases”, New York, Wiley Pub.
Pompian, M. & Longo, J.M. (2004). “A New Paradigm for Practical Application of Behavioral Finance: Creating Investment Programs Based on Personality Type and Gender to Produce Better Investment Outcomes”, The Journal of Wealth Management,7(2), 9-15.
Rahnamayeroudposhti, F. & Salehi, A. (2013). “Financial and accounting theories”. Islamic Azad University Publications.
Ricciardi, V. (2008). “Risk: Traditional Finance Versus Behavioral Finance”, Handbook of Finance, Hoboken, NJ: JohnWiley & Sons.
Saaty, T.L. (1996). “Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process”, Pittsburgh: RWS Publications.
Saeidi, A. & Farhanian, M. (2014). “Fundamentals of Behavioral Economics and Finance”, Bourse Publications.
Sargent, T. (1987). “Rational Expectations, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 4, 76-79.
Seifolahi, R., Kordloui, H. & Dashti, N. (2014). “Comparative study of behavioral factors in the investment of financial assets”, Investment Knowledge Quarterly, 4(15), 52-33.
Talangi, A. (2004). “Confrontation between modern financial theory and behavioral finance”, Financial Research Quarterly, 17, 3-26.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, 185, 1124-1131.