ارزیابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصولات از کشور ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌‌دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقت‌‌نامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان‌‌پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده‌‌های سالانه 1394-1399 از طریق شاخص‌‌های آلن، آنکتاد، پتانسیل ساده تجاری، مزیت نسبی آشکارشده و درایسدل است. یافته‌‌های تحقیق نشان از افزایش شدت و امکان توسعه صادرات از ایران به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 1394 تا کنون را دارد. هرچند این مساله در مورد همه کالاها صدق نکرده و برخی از اقلام همچون سرفصل 08 (خشکبار و میوه‌‌های خوراکی) دارای پتانسیل صادراتی بالاتر نسبت به سایر کالاها هستند. همچنین نتایج تحقیق حاکی از مغفول ماندن پتانسیل‌‌های صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که این مساله نیز نیاز به واکاوی و بررسی عمیق‌‌تر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the export market of Iranian goods to the markets of the Eurasian Economic Union member countries has become important and necessary since 2018 due to the importance of this union for Iran and the implementation of the temporary preferential trade agreement between Iran and this union. In line with this need and necessity, the purpose of this study was to investigate the possibility of expanding the export of Iranian goods to the member

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad 1
  • Parisa Sabri 2
1 Russian, Caucasus and Central Asian Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Examining the export market of Iranian goods to the markets of the Eurasian Economic Union member countries has become important and necessary since 2018 due to the importance of this union for Iran and the implementation of the temporary preferential trade agreement between Iran and this union. In line with this need and necessity, the purpose of this study was to investigate the possibility of expanding the export of Iranian goods to the member countries of this union using the annual data of 2015-2020 through Allen, UNCTAD, simple trade potential, comparative advantage and Drissdell indexes. The research findings show an increase in the intensity and possibility of expanding exports from Iran to the Eurasian Economic Union market since 2015. However, this is not the case for all goods, and some items such as heading 08 (nuts and edible fruits) have higher export potential than other goods. The results of the study also indicate that Iran's export potential to the countries of the Eurasian Economic Union is neglected, which also needs to be examined in more depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Iran / Eurasian Economic Union / Export Potential / Allen Index / Simple Trade Potential / Comparative Advantage / Drissdell Index
حسینی میرعبداله و بیتا نوروزی. (1399). «ارزیابی و برآورد ظرفیت‌‌های صادراتی محصولات صنایع غذایی ایران به بازار روسیه». مطالعات اوراسیای مرکزی، 13(1)، 23-46.
رازینی، ابراهیم علی؛ فائقه شاهانی و هدیه وجدانی طهرانی.(1392). «بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با استفاده از مدل جاذبه». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 18(69)،112-8.
رسولی نژاد، احسان و پریسا صبری. (1400). »بررسی راهبرد چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی در ایران: مطالعه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای». مجلس و راهبرد، 28(105)، 361-393.
رسولی نژاد، احسان و ترانه کاظم نیا. (1398). «راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده‌‌های لبنی». سیاست‌های راهبردی و کلان، 6(ویژه‌نامه سال 1397)، 844-863.
عبدالوند، محمدعلی و محمدعلی ضیغمی. (1388). « بررسی پتانسیل صادراتی دوجانبه ایران در تجارت با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی». پژوهش‌‌های مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، 20(82)، 67-84.
عسگری، منصور. (1398). «عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا». فصلنامه مدل‌‌سازی اقتصادی، 13(3)، 72-102.
فرسائی، شهرام؛ حاکم قاسمی و بهرام نوازنی. (1398). «فرصت‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی». فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 25(108)، 141-168.
قیصری، نورالله و مهناز گودرزی. (1388). «روابط ایران و ارمنستان: فرصت‌ها و موانع». مطالعات اوراسیای مرکزی، 2(3)، 121-144.
Abdolvand, M., & Zeighami, M. (2009). “Studying mutual export between Iran and South-West Asian countries”. Journal of management futures research (Journal of management research), 20(82): 67-84. Https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=220890.
Adarov, A, Ghodsi, M. (2020). The Impact of the EAEU-Iran Preferential Trade Agreement. Wiiw Working Paper No. 179. Retrieved from: https://wiiw.ac.at/the-impact-of-the-eaeu-iran-preferential-trade-agreement-p-5335.html (Accessed on: 29/04/2021).
Allen, R, G. D. (1957). Mathematical Economics, London. Macmillan & Co. Retrieved from: https://archive.org/details/mathematicalanal033535mbp/page/n6 (Accessed on: 27/04/2021).
Asgari, M. (2019). Effective Factors on Iran’s Export to Eurasian Economic Union. Economical Modeling, 13(47): 77-102.
Balassa, B. (1978). “Exports and Economic Growth: Further Evidence”. Journal of Development Economics, 5(2): 181-189.
Balassa, B. (1985). “Exports, Policy Choices, and Economic Growth in Developing Countries after the 1973 Oil Shock”. Journal of Development Economics, 18(1), 23-35.
Banerji, R., & Riedel, J. (1980). “Industrial Employment Expansion under Alternative Trade Strategies: Case of India and Taiwan: 1950-1970”. Journal of Development Economics, 7(4): 567-577.
Bhagwati, J. (1988). Export-Promoting Trade Strategy: Issues and Evidence. The World Bank Research Observer, 3(1): 27-57.
Bruton, H. (1989). Import-Substitution. edited by H. B. Chenery and T. N. Srinivasan. Handbook of Development Economics, Elsevier, 1(2): 1601-44.
Dreye, I, & Popescu, N. (2014). The Eurasian Customs Union: The economics and the politics. European Union Institute for Security Studies: Retrieved from: https://www.iss.europa.eu/content/eurasian-customs-union-economics-and-politics.
Emery, R, F. (1967). The Relation of Exports and Economic Growth. Kyklos, 20(4): 470-486.
Eurasian Economic Commission, Eurasian Economic Integration: Facts and Figures. (2015). 6, Retrieved from: http: //www. eurasiancommission. org/ en/Documents/ broshura26_ENGL_2014.
Farsaee, S., Ghasemi, H., & Navazeni, B. (2020). Islamic Republic of Iran’s Economic Opportunities by means of Convergence with the Eurasian Economic Union. ‍Central Asia and The Caucasus Journal, 25(108): 141-168.
Feder, G. (1983).“ On Exports and Economic Growth”. Journal of Development Economics, 12(1-2): 59-73.
Gheysari, N., & Goudarzi, M. (2009). “Iran-Armenia ties: opportunities and obstacles”. Journal of central Eurasia studies, 2(3): 121-144. Https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=167811.
Grossman, G. M, & Helpman, E. (2015). Globalization and Growth. American Economic Review, 105(5): 100-104.
Harbeler, G. (1988). International Trade and Economic Development. San Francisco: International Center for Economic Growth.
Hosseini, M., Norouzi, B. (2020). Evaluation and Estimation of Iran’s Food Industry, the Potentials of Exports to the Russian Market. Central Eurasia Studies, 13(1): 23-46. DOI: 10.22059/jcep.2020.276017.449829.
Jamakoohi, K. Alizadeh, E. & Esfandabadi, H. (2019). Analyzing the Capacity of Iran Non-Oil Exports to the Region No. 2* Countries. iBusiness, 11(4): 57-65. DOI: https://doi.org/10.4236/ib.2019.114006.
Krueger, A. O. (1990). The Relationship between Trade, Employment, and Development. In The State of Development Economics: Progress and Perspectives, Gustav Ranis and T. Paul Schultz, eds. Oxford: Basil Blackwell.
Lucas, R. E. (1988). “On the mechanics of economic development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Maizels, A (1968). Exports and Economic Growth of Developing Countries. London: Cambridge University Press.
Minford, P., Riley, J., Nowell, E. (1995). The Elixir of Growth: Trade, Non-Traded Goods and Development. Center for Economic Policy Research Discussion Paper No. 1165.
Najafi, B., Mahboub-Ahari, A., Nouraei Motlagh, S., Otobideh, S. A., Rahimi, B., Shabaninejad, H., & Yusefzadeh, H. (2019). “The Study of Effective Factors on Iran’s Pharmaceutical Export Supply and Demand”. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 18(4), 2226-2232. DOI: https://doi.org/10.22037/ijpr.2019.1100841.
Karkhaneh, E., Pourrostami, N., Feizollahi, A. (2021). Iran’s Export Potential to Brazil (2001-2018): Based on Conventional Indicators and Gravity-VEC Approach. Iranian Economic Review. DOI: https://dx.doi.org/10.22059/ier.2021.80662.
Rasekhi, S., Saedi, R., Yademellat, N., Hoseini, S. (2021). Trade potentials of Iran and CIS. Journal of International Marketing Modeling, 2(1), 18-30. DOI: 10.22080/jimm.2021.20981.1015.
Rasoulinezhad, E., Kazemnia, T. (2019). Export Expansion Strategies of Iranian Commodities to Russian Market: Case of dairy products. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6 (Resistive Economy), 844-863. DOI: 10.32598/JMSP.6.Special.Issue.844.
Rasoulinezhad, E, Rahbari, F. (2020). Exporting Iranian pharmaceutical products to Russia’s market: potentials and barriers. Bulletin of South Ural State University, Series “Economics and Management”, 14(4): 170-177. (In Russian). DOI: 10.14529/em200420.
Rasoulinezhad, E., & Sabri, P. (2021). A Study of Iran’s Multilateral Foreign Trade Strategy: Iran’s Membership in the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organization. Majlis & Rahbord, 28(105): 361-393. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=866141.
Razini, E. A., Shahani, F., & Vojdani Tehrani, H. (2014). “Survey of trade potentials between Iran and the member countries of Shanghai Cooperation Organization (SCO): The gravity model approach”. Iranian journal of trade studies (IJTS), 18(69): 83-112. Https://www.sid.ir/en/journal/viewpaper.aspx?id=497794.
Reynolds, L. G. (1983). “The Spread of Economic Growth to the Third World”. Journal of Economic Literature, 21(3): 941-980.
Riedel, J. (1987). Myths and Reality of External Constraints on Development. United Kingdom: Gower Pub Co LTD.
Robertson, D. M. (1938). The Future of International Trade. Economic Journal, 48(189): 1-14.
Salvatore, D. (1983). A Simultaneous Equations Model of Trade and Development with Dynamic Policy Simulations. Kyklos, Wiley Blackwell, 36(1): 66-90.
Sadeghi, P., Hosseini, S, S., & Moghaddasi, R. (2019). Analyzing Iran’s Export Market Potential, Gravity Model: Evidence from Date Market. JAST, 21(4): 773-783.
Schenkkan, N. (2014). Foreign Affairs. Eurasian disunion: Why the union might not survive 2015. Retrieved from: https://www.foreignaffairs.com/articles/armenia/2014-12-26/eurasian-disunion.
Syron, R. F., & Walsh, B. M. (1968). The relation of exports and economic growth: A note. Kyklos, 21(3): 541-545.
Syrquin, M. (1986). Productivity Growth and Factor Reallocation. In Industrialization and Growth, edited by H. B. Chenery, S. Robinson, and M. Syrquin. New York: Oxford.
The World Bank. (1994). World Development Report 1994. Washington, DC: The World Bank.
Trilling, D. (2010). European Dialogue. Moscow using new customs union to extend influence in Central Asia. Retrieved from: http://eurodialogue.org/Moscow-Using-New-Customs-Union-to-Extend-Influence-in-Central-Asia.
Vohra, R. (2001). Export and economic growth: Further time series evidence from less developed countries. International Advances in Economic Research, 7(3): 345-350.
Vousinas, G. (2014). Eurasian Economic Community: Towards Integration. Economic Challenges and Geostrategic Aspects. Modern Economy, 5(9): 951-966. DOI: http://dx.doi.org/10.4236/me.2014.59088.