تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز؛ ایران

2 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

4 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی کیفیت رابطه در کسب و کارهای آنلاین بر مشارکت مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه میباشد. به این منظور استفادهکنندگان از خدمات حمل و نقل آنلاین در شهر ارومیه بهعنوان جامعه آماری انتخاب شد و تعداد 600 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونهگیری دردسترس استفاده شد. فرضیههای تحقیق با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزارهای SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت رابطه آنلاین بر هر چهار بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری، ارزش دانش مشتری و ارزش ارجاع مشتری) تأثیر مثبت دارد. همچنین تأثیر کیفیت رابطه آنلاین بر ارزش طول عمر مشتری و ارزش تأثیرگذاری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Online Relationship Quality on Customer Engagement in the Relationship Life Cycle in Online Business

نویسندگان [English]

 • sadegh mousakhani 1
 • Samad Aali 2
 • Naser Sanoubar 3
 • Soleyman Iranzadeh 4
1 Ph.D. Student, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Prof., Faculty of Economics and Management, University of Tabriz. Tabriz, Iran
4 Prof., Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the quality of the relationship in online business on customer engagement in different stages of the relationship life cycle. For this purpose, users of online transportation services in the city of Urmia were selected as a statistical population and 600 customers participated in the research by completing a questionnaire. Convenience sampling method was use to select the statistical sample. The research hypotheses were tested using structural equation modeling technique and AMOS software. Findings showed that the quality of online relationship has a positive effect on all four dimensions of customer engagement value (lifetime value, impact value, customer knowledge value and customer referral value). Also, the effect of online relationship quality on customer lifetime value and the value of impact at different stages of the relationship life cycle are different.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Online Relationship Quality / Customer Engagement / Relationship Life Cycle / Online Businesses
 1. ابراهیمی، عبدالحمید و صمد عالی. (1395). «بررسی تأثیر کیفیت رابطه بر پاسخ‏‌های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخۀ عمر رابطۀ مشتری (مطالعۀ موردی: بانک کشاورزی تبریز)». مدیریت بازرگانی، 8(3)، 503-528.

  تورچیان، علیرضا؛ صمد عالی، ناصر صنوبر و علیرضا بافنده‌زنده. (1399). «نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه». مدیریت بازرگانی، 12(4)،1006-1029 .

  دهدشتی شاهرخ، زهره؛ محمد تقی‌تقوی‌فرد؛ محمدرضا کریمی‌علویجه و محمدمهدی پورسعید. (1393). «الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند». مجله مطالعات مدیریت کسب وکارهوشمند، دوره 3، شماره 9: 1-24.

  عالی، صمد؛ عبدالحمید ابراهیمی و ندا اصلانپورعلمداری. (1398). «مشارکت مشتری در خلق ارزش طی چرخه عمر رابطه»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11 (1)، 105-124.

  فاریابی، محمد؛ صمد رحیمی‌اقدم و سعیده عزیرخواه آلانق. (1399). «تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر ارزش طول عمر مشتری»، بررسی‌های بازرگانی، 18(105)،71-84 .

  قره‌پاشا، اکرم؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده‌زنده و سلیمان ایران‌زاده. (۱۳۹۷). «وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری برخط»، فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۳۱ (۳)،۱۵۱-۱۸۰.

  محمدی، اسفندیار؛ زهرا رضایی و میلاد احمدی. (1394). «رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت رابطه و ارزش طول عمر مشتری درصنعت هتلداری »، مطالعات مدیریت گردشگری، 10 (30)،107-127.

  نداف، مهدی؛ عبدالهادی درزیان‌عزیزی و سحر تیرانداز. (1397). «بررسی نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه در تأثیر شخصی‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر ارزش ویژه برند»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10 (1)، 207-228.

  Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). “On the evaluation of structural equation models”. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1): 74-94.

  Bleier, A. De Keyser, A & Verleye, K. (2018). “CustomerEngagement throughPersonalizati and Customization”. In: Palmatier R., Kumar V., harmeling C. (Eds) Customer Engagement Marketing. Palgrave Macmillan, Cham, DOI 10.1007/978-3-319-61985-9_4.

  Bowden, J. L. H. (2009). “The process of customer engagement: A conceptual framework. Journal of Marketing Theory and Practice”, 17(1): 63-74.

  Brodie, R. J. Hollebeek, L. D. Jurić, B. & Ilić, A. (2011). “Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research”. Journal of Service Research, 14(3): 252-271.

  Brun, I., Rajaobelina, L., & Ricard, L. (2014). “Online relationship quality: scale development and initial testing. International Journal of Bank Marketing”, 32(1), 5-27.

  Brown, J. R., Crosno, J. L., & Tong, P. Y. (2019). “Is the theory of trust and commitment in marketing relationships incomplete?” Industrial Marketing Management, 77, 155-169.

  Cambra, J.f. Melero polo, I. Javier Sese, F, (2018). “Customer value co-creation over the relationship life cycle”, Journal of Service Theory and Practice, DOI: 10.1108/JSTP-01-2017-0009.

  Chang, H.-H., & Lu, L.-C. (2019). “Actively persuading consumers to enact ethical behaviors in retailing: The influence of relational benefits and corporate associates”. Journal of Business Ethics, 156(2), 399-416.

  Chang, S., Zhang, Z., Wang, X., & Dong, Y. (2020). “Optimal acquisition and retention strategies in a duopoly model of competition”. European Journal of Operational Research, 282(2), 677-695.

  Chathoth, P.K., Ungson, G.R., Harrington, R.J. and Chan, E.S.W. (2016), “Co-creation and higher order customer engagement in hospitality and tourism services: a critical review”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 28 No. 2, pp. 222-245

  Chauhan, K. and Pillai, A. (2013), “Role of content strategy in social media brand communities: a case of higher education institutes in India”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 22 No. 1, pp. 40-51.

  Cova, B. Dalli, D. and Zwick, D. (2011). “Critical perspectives on consumers’ role as ‘producers’: broadening the debate on value co-creation in marketing processes”. Marking Theory, 11: 231-241.  Doi: 10.1177/1470593111408171.

  Crosby, L.A., Evans, K.R. and Cowles, D. (1990), “Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective”, Journal of Marketing, Vol. 54 No. 3, pp. 68-81.

  1. Kaltcheva, V., Patino, A., V. Laric, M., A. Pitta, D., & Imparato, N. (2014). “Customers’ relational models as determinants of customer engagement value”. Journal of Product & Brand Management, 23(1), 55-61.

  Evans, J.R., & Laskin, R.L. (1994). “The relationship marketing process: A conceptualization and application. Industrial Marketing Management”. 23(5), 439-452.

  Fang, E. (2008), “Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market”, Journal of Marketing, Vol. 72, pp. 90-104

  Harmeling, C. M. Moffett, J. W. Arnold, M. J. & Carlson, B. D. (2017). “Toward a theory of customer engagement marketing. Journal of the Academy of Marketing Science”. 45(3): 312-335.

  Hollebeek, L. D. Srivastava, R. K. & Chen, T. (2016). “SD logic-informed customer engagement: integrative framework, revised fundamental propositions, and application to CRM”. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-25.

       Jap, D. & Ganesan, Sh. (2000). “Control Mechanisms and the Relationship Life Cycle: Implications for Safeguarding Specific Investments and Developing Commitment”. Journal of Marketing Research, 37 (May): 227-245.

  Jones, P., Comfort, D., Clarke-Hill, C. and Hillier, D. (2010), “Retail experience stores: experiencing the brand at first hand”. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 28 No. 3, pp. 241-248.

  Kaltcheva, V.D. Patino, A. Laric, M.V. Pitta, D.A. Imparato, N. (2014). “Customers’ relational models as determinants of customer engagement value”.Journal of Product & Brand Management,23(1):55-61, https://doi.org/10.1108/JPBM-07-2013-0353.

  Kim, W. G., Han, J. S., & Lee, E. (2001). “Effects of relationship marketing on repeat purchased and word of mouth”. Journal

  of hospitality and Tourism Research, 25(3):272-288.

  Kline, R. B. (2005). “Principles and Practice of Structural Equation Modelling” (2nd ed.), New York: The Guilford Press.

  Kumar, V., Rajan, B., Gupta, S. et al. (2019). “Customer engagement in service”. J. of the Acad. Mark. Sci. 47, 138-160.

  Kumar, V. Aksoy, L. Donkers, B. Venkatesan, R. Wiesel, T. & Tillmans, S. (2010). “Undervalued or Overvalued Customers: Capturing Total CustomerEngagement Value”. Journal of Service Research, 13(3): 297-310.

  Kumar, V., & Pansari, A. (2016). “Competitive Advantage through Engagement”. American Marketing Association Journal of Marketing Research PrePrint, 53(4), 497-514.

  Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T. and Tillmanns, S. (2010). “Undervalued or overvalued customers: capturing total customer engagement value”. Journal of Service Research, Vol 13, No 3, pp 297-310.

  Kusari, S. Hoeffler, S. &Iacobucci, D. (2013). “Trustingandmonitoringbusinesspartnersthroughout the relational life cycle”. Journal of Business-to-Business Marketing, 20(3):119-138.

  Ng, S., David, M. E., & Dagger, T. S. (2011). “Generating positive word-of-mouth in the service experience”. Managing Service Quality: An International Journal, 21(2), 133-151.

  Palmatier, P., Dant, R. P., Grewal, D., & Evans, K. R. (2006). “Factors influencing the effectiveness of relationship marketing: A meta-analysis”. Journal of Marketing, 70(October), 136-156.

  Palmatier, R. W. (2009). “Relationship marketing”. Cambridge, Massachusetts. Marketing Science Institute.

  Pansari, A. & Kumar, V. (2017). “Customer engagement: the construct, antecedents, and consequences”. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3): 294-311.

  Prayag, G., & Ryan, C. (2011). “The relationship between the ‘push’ and ‘pull’ factors of a tourist destination: The role of nationality e an analytical qualitative research approach”. Current Issues in Tourism, 14(2), 121e143.

  Raimondo, M. A., Nino Miceli, G., & Costabile, M. (2008). “How relationship age moderates loyalty formation: the increasing effect of relational equity on customer loyalty”. Journal of Service Research, 11(2), 142-160.

  Rust, R.T., Lemon, K.N. and Zeithaml, V.A. (2004), “Return on marketing: using customer equity to focus marketing strategy”, Journal of Marketing, Vol. 68 No. 1, pp. 109-127. Sampson, G. (1969), Seven Essays by George Sampson, AMS Press, Brooklyn, NY.

  Safari Kahreh M, Safari Kahreh Z. “An empirical analysis to design enhanced customer lifetime value based on customer loyalty: evidences from Iranian banking sector”. Iranian Journal of Management Studies. 2012; 5 (2):145-67.

  Sanzo, M. J., Santos, M. L., Vázquez, R., & Álvarez, L. I. (2003). “The effect of market orientation on buyer-seller relationship satisfaction”. Industrial Marketing Management, 32(4), 327-345.

  Shamdasani, P. N., & Balakrishnan, A. A. (2000). “Determinants of relationship quality and loyalty in personalized services”. Asia Pacific Journal of Management, 17(3), 399-422.

  Smith, B. (1998). “Buyer-seller relationship: Bonds, relationship management, and sex type”. Canadian Journal of Administrative Sciences, 15(1), 76-92.

  Soni, P. (2019). “Revisiting the role of relationship benefits in online retail”. Marketing Intelligence & Planning.

  Sota, S., Chaudhry, H., & Srivastava, M. K. (2020). “Customer relationship management research in hospitality industry: a review and classification”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(1), 39-64.

  Steinhoff, L., Arli, D., Weaven, S.,  Kozlenkova, I. V. (2019). “Online relationship marketing”. Journal of the Academy of marketing science, 47(3), 369-393.

  Toufaily, E., & Pons, F. (2017). “Impact of customers’ assessment of website attributes on e-relationship in the securities brokerage industry: A multichannel perspective”. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 58-69.

  Van Doorn, J. Lemon, K. N. Mittal, V. Nass, S. Pick, D. Pirner, P. & Verhoef, P. C. (2010). “Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions”. Journal of service research, 13 (3): 253-266

  Verhoef, P. C., Franses, P. H., & Hoekstra, J. C. (2002). “The effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from a multiservice provider: does age of relationship matter?” Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 202-216.

  Vesel, P. and Zabkar, V. (2010), “Comprehension of relationship quality in the retail environment”. Managing Service Quality, Vol. 20 No. 3, pp. 213-235

  Wang, W., Liang, C., & Wu, Y. (2006). “Relationship bonding tactics, relationship quality and customer behavioural loyalty-behavioural sequence in Taiwan’s information service industry”. Journal of Service Research, 6(1), 31-57.

  Wong, A., & Sohal, A. (2002). “An examination of the relationship between trust, commitment and relationship quality”. International Journal of Retail & Distribution Management, 30(1), 34-50.

  Xie, D., & Heung, V. C. S. (2012). “The effects of brand relationship quality on responses to service failure of hotel consumers”. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 735-744.

  Zhang, R., Li, G., Wang, Z., & Wang, H. (2016). “Relationship value based on customer equity influences on online group-buying customer loyalty”. Journal of Business Research, 69(9), 3820-3826.