ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال‌ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده‌‌اند که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته‌‌اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان‌‌دهنده و 21 مضمون فراگیر ‌شده است. مضامین فراگیر شناسایی‌شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت‌اند از مهارت و قابلیت‌‌ها، مدیریت برند، مدل کسب‌وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب‌وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت‌های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Pattern of Factors Affecting Digital Corporate Banking in Commercial Banks by Qualitative Approach

نویسندگان [English]

 • alireza salek moghadam 1
 • mahmoud mohammadian 2
 • vahid nasehifar 3
 • mohammad taghi taghavifard 3
1 PhD Student, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University,Tehran, Iran
3 Associate Professor, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Digital technology began rebuilding micro-banking structures many years ago, but much later changed corporate banking, which eventually led to corporate banking; Therefore, the purpose of this study was to Presenting a pattern of factors affecting on digital corporate banking in commercial banks using the thematic analysis approach; The research method used, thematic analysis and statistical population of this research were fifteen experts and scientific and executive experts of the banking industry who were purposefully selected and interviewed semi-structured. In the qualitative part, validity and reliability have been confirmed in various ways. The results of the research led to the identification of 155 basic themes, 49 organizing themes and 21 global themes identified. The global themes identified in this study in three categories of organizational, environmental and individual factors are: skills and capabilities, brand management, business model, competition, customer relationship management, customers, demographic factors, digital payment, digital attitude, digital corporate banking, business environment, financial management, management Human resources, integrated infrastructure, marketing, mobile, organizational structure, organizational culture, organizational learning, rules and regulations, risk management and senior management support.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Banking / Digitalization / Digital Corporate Banking / Commercial Banks
 1. شیخ‌زاده، محمد. (1390). «تدوین الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه آن با برخی از الگوهای رهبری خدمتگزار در مدیریت نوین»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

  باقری، احسان. (1399). «بازطراحی روابط بانکداری شرکتی». سیمای بانکی، شماره 30.

  بنی‌اسدی، مهدی؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی و محسن خون سیاوش. (1398). «ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (حوزه بانکداری شرکتی) با تمرکز بر حقوق شهروندی و رفتار شهروندی سازمانی «رویکرد داده‌بنیاد»». مجله اخلاق زیستی. 9(1)، 241 - 255.

  نظری، علیرضا؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج‌الدین محبی و مهدی باقری. (1399). «شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی بانکداری شرکتی در بانک‌های تخصصی». مدیریت کسب و کار.12 (48)، 254 - 273.

  Abbasi, M., Ahsani, G., Heydari, M., & Danai, H. (2016). “The Role of corporate banking profitability in the portfolio of banking services”. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES. 2356-5926.

  Arsanjani, A., Gholipour Soleimani, A., Delafrooz, N., & Taleghani, M. (2019). “Challenges of the Iranian E-Banking Business Model in Digital Transformation”. Journal of Money and Economy, 14(3), 389-419.

  Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.

  Bagheri, E .(2019). Redesigning corporate banking relationships. Simai Banki, No. 30. .(In Persian)

  Bani Asadi, M; Abdulvand, M. A; Heydarzadeh Hanzaei, K; Khoon Siavash, M. (2018). Presenting a customer relationship management model in the banking industry (corporate banking field) with a focus on citizenship rights and organizational citizenship behavior “data base approach”. Journal of Bioethics. 9(1), 241-255. (In Persian).

  Bloom, M., & Bengtsson, C. (2017). Human Resource Management in a Digital Era.

  Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101

  Cantoni, F., & Mangia, G. (2018). Social Media Strategy within Organizational Communication: Major Open Issues and Challenges. In Human Resource Management and Digitalization (pp. 223-244). Routledge.

  Chikoko, L., & Munongo, S. (2015). “Extending the technology acceptance model to mobile banking adoption in rural Zimbabwe”. Journal of Business Administration and Education, 3(1), 51-79.

  Daria, G. (2020). Corporate banking: analysis, valuation and financing structure of the company. Review of Business and Economics Studies, (1), 41-66.

  Dashottar, S., & Srivastava, V. (2021). “Corporate banking—risk management, regulatory and reporting framework in India: a Blockchain application-based approach”. Journal of Banking Regulation, 22(1), 39-51.

  Denyes, L. (2019). Basic Business Models for Banks Providing Digital Financial Services in Africa.

  1. (2017). EY Fintech Adoption Index 2017: The Rapid Emergence of FinTech.

  Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., & Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 2733-2750.

  Gogoi, D., & Jyoti, B. (2020). “Service quality measures: How it impacts customer satisfaction and loyalty”. International Journal of Management (IJM), 11(3), 354-365.

  Gulamhuseinwala, I., Hatch, M., & Lloyd, J. (2017). EY FinTech Adoption Index 2017: The rapid emergence of FinTech. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUA ssets/eyfintech-adoption-index 2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

  Haralayya, B. (2021). “How Digital Banking has Brought Innovative Products and Services to India”. Journal of Advanced Research in Quality Control and Management, 6(1), 16-18.

  Izogo, E. E., Nnaemeka, O. C., Onuoha, A. O., & Ezema, K. S. (2012). “Impact of demographic variables on consumers’ adoption of e-banking in Nigeria: An empirical investigation”. European Journal of Business and Management, 4(17), 27-39.

  Japparova, I., & Rupeika-Apoga, R. (2017). Banking business models of the digital future: the case of Latvia. European Research Studies Journal 20(3):864-878

  Karadimas, N. V., & Rigopoulos, G. (2006). Enhancing IT skills of banking employees through elearning technology. WSEAS Transactions on Computers, 5(12), 3165-3168.

  King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage.

  Kitsios, F., Giatsidis, I., & Kamariotou, M. (2021). Digital Transformation and Strategy in the Banking Sector: Evaluating the Acceptance Rate of E-Services. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(3), 204.

  Loonam, J., Eaves, S., Kumar, V., & Parry, G. (2018). Towards digital transformation: Lessons learned from traditional organizations. Strategic Change, 27(2), 101-109.

  Mbama, C. I., Ezepue, P., Alboul, L., & Beer, M. (2018). Digital banking, customer experience and financial performance: UK bank managers’ perceptions. Journal of Research in interactive Marketing.

  Miller, K. (2018, July). Global Fintech investment soars to record US$57B in first half of 2018: KPMG Pulse of Fintech report. Retrieved from: https://home.kpmg/xx/en/home/ media /pressreleases /2018/07/ global-fintech-investment-soars-to-record-us57b.html.

  Moreno-Bromberg, S., & Rochet, J. C. (2018). Continuous-time Models in Corporate Finance, Banking, and Insurance. Princeton University Press.

  Nasır, S. (2015). Customer relationship management strategies in the digital era. Business Science Reference.

  Nazari, A., Ranjbar, M., Mohebbi, S., Bagheri, M. (2020). Presenting a conceptual model of corporate banking in specialized banks. Journal of Business Management, 12(48), 254-273..(In Persian)

  Nonninger, L. (2019). 2018 was a standout year for fintech funding. Retrieved from: https://www.businessinsider.com/2018-standout-fintech-funding.

  North, R. (2020). What Is the Future of Digital Corporate Banking? tweakyourbiz. https://tweakyourbiz.com/finance/business-finance/digital-banking-future.

  Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering, 59(1), 69-76.

  Reilly, P., & Williams, T. (2017). How to get best value from HR: The shared services option. Routledge.

   Reppel, O (2020). Promoting Digital and Innovative SME Financing. 2020 International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank. Washington.

  Salter, F.S., Hult, M.T.G., Olsen, M.E. (2010), Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity and marketing strategy implementation effectiveness. Industrial Marketing Management, 39, 551-559.

  Schwer, K., & Hitz, C. (2018). Designing organizational structure in the age of digitization. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 5(1), 11-11.

  Sheykh zadeh, M. (1391). Servant Leadership model based on the Views of Imam Khomeini (RA). Islam & Management, 1(1), 7-36.(In Persian)

  Shulist, J. What is the role of regulation in digital finance?. Partnership for Finance in a Digital Africa. Farnham, Surrey, United Kingdom: Caribou Digital Publishing.

  Sibanda, L., (2014). Factors influencing consumer intentions to adopt online banking in Zimbabwean Commercial Banks; Case of CBZ Bank, Chinhoyi University.

  Steven, A. (2002). Information Systems: The Information of E-Business. Natalie Anderson, pp 11-36.

  Teka, B. M., & Sharma, D. (2017). “Influence of Demographic Factors on Users’ Adoption of Electronic Banking in Ethiopia”. The Journal of Internet Banking and Commerce, 1-17.

  Wadesango, N., & Magaya, B. (2020). “The impact of digital banking services on performance of commercial banks”. Journal of Management Information and Decision Sciences, 23, 343-353.

  Wadesango, N., Tasa, E., Milondzo, K., & Wadesango, V. O. (2016). An empirical study of the influence of IAS/IFRS and regulations on quality of financial reporting of listed companies. Risk Governance and control: Financial markets & institutions, 6(4), 76-83.

  Wasono, L. W., & Furinto, A. (2018). “The effect of digital leadership and innovation management for incumbent telecommunication company in the digital disruptive era”. International Journal of Engineering and Technology, 7, 125-130.

  Williams, M. R. (1992). Organizational Culture as a Predictor of the Level of Salespersons Customer Oriented Behavior (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).

  Yeşildağ, E. (2019). Factors Affecting Internet Banking Preferences and Their Relation to Demographic Characteristics. In Contemporary Issues in Behavioral Finance. Emerald Publishing Limited.

  Zabala Aguayo, F., & Ślusarczyk, B. (2020). Risks of banking services’ digitalization: The practice of diversification and sustainable development goals. Sustainability, 12(10), 4040.

  Zawada, (2021). An analysis of certification processes for Good Clinical Practice and project management competencies. Journal of Economics & Management, 43, 179-205.