طراحی مدل منابع انسانی با رویکرد حکمرانی سازمانی و مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب و تکنیک دلفی فازی (مورد مطالعه : شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

3 گروه مدیریت بازاریابی دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

4 گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می‌باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می‌باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می‌باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می‌باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم‌ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resources Model with Organizational Governance and Social Responsibility Approach Using the Hybrid Method and Fuzzy Delphi Technique (Case Study: Sugarcane and Ancillary Industries Development Company)

نویسندگان [English]

  • hossein drisavi bahmanshir 1
  • Fereydoun Omidi 2
  • foad makvandi 3
  • mehdi basirat 4
1 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
2 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a human resource management model with a governance and social responsibility approach that affects the performance of the company in the Sugarcane Development Company and ancillary industries. The purpose of the research is applied and exploratory and its method is a combination of qualitative-quantitative order. The statistical population includes related articles and texts and experts and specialists in the sugar industry of Khuzestan province. In the qualitative stage, the statistical sample for the method is a combination of related articles and texts and for the fuzzy Delphi technique, 17 experts are targeted. In the quantitative stage, the statistical sample for interpretive structural modeling and structural equation modeling is 40 experts. The collection tool is a related article and a questionnaire in the qualitative stage and a questionnaire in the quantitative stage. Using the meta-combination method, the initial pattern was extracted and the most important factors were confirmed by experts from the fuzzy Delphi technique. The surface and the dimensional relations of the pattern were determined and fitted using interpretive structural modeling. The final research model with 4 dimensions, 17 components and 85 indicators has the necessary fitness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management / Governance / Social Responsibility / Sugarcane Development Company and Ancillary Industries
ایمانی، صاحب؛ ریحانه گسکری و البرز قیتانی. (1394). «اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‌‌های تابع شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز آغاجاری»، مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت)، 7 (2): 315-338.
حاتمی، سکینه؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی و داوود حسین‌‌پور (1398). «مسئولیت‌‌های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب»، چشم‌‌انداز مدیریت دولتی، 10 (3): 44-68.
رحمانی نوروزآباد، سامان؛ علیاصغر انواری رستمی؛ کرم خلیلی و اسفندیار محمدی (1400). «تأثیر نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، 9 (1): 1-24.
مهدیه، آرمین و محمدرضا پسند. (1399). «بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی و اعتماد کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هولدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی)»، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 1-201.
Amini, C. and Dal Bianco, S. (2017). Corporate social responsibility and Latin American firm performance, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 17(3): 403-445.
Boselie, P., Van Harten, J., Veld, M. (2021). A human resource management review on public management and public administration research: stop right there…before we go any further…, Public Management Review, 23 (4): 483-500.
Chkir, I., Hassan, B.E.H., Rjiba, H., Saadi, S. (2021). does corporate social responsibility influence corporate innovation? International evidence, Emerging Markets Review, 46, 1-54.
Diamastuti, E., Muafi, M., Fitri, A., Faizaty, N.E. (2021). the Role of Corporate Governance in the Corporate Social and Environmental Responsibility Disclosure, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (1): 187-198.
Dzulkifli, A.M., Arifin, M.A., Salmah, A.U. (2020). Effect of the principles of good corporate governance on satisfaction of inpatients at Bahagia type c hospital, Makassar City, Enfermería Clínica, 30 (4): 257-260.
Gerged, A.M. (2021). Factors affecting corporate environmental disclosure in emerging markets: The role of corporate governance structures, Bus Strat Env, 1-21.
Gerged, A.M., Albitar, K., Al-Haddad, L. (2021). Corporate environmental disclosure and earnings management-The moderating role of corporate governance structures, Int J Fin Econ, 1-22.
Gwinji, W.A., Chiliya, N., Chuchu, T., Ndoro, T. (2020). An Application of Internal Marketing for Sustainable Competitive Advantage in Johannesburg Construction Firms, African Journal of Business and Economic Research (AJBER), 15 (1): 183-200.
Gyimah, D., Kwansa, N.A., Kyiu, A.K., Sikochi, A. (2021). Multinationality and capital structure dynamics: A corporate governance explanation, International Review of Financial Analysis, 76, 1-52.
Hatami, Sakineh, Seyed Naqvi, Mir Ali; Alwani, Seyyed Mehdi; Hossein-Pour, Davood. (2018). Social responsibilities of human resource management: a hybrid approach, Public Management Perspective, 10 (3): 44-68.
Ismaili, M. (2021). the legal system governing government treaties in the light of good governance, New research in administrative law, 7 (3): 39-58. (Persain).
Imani, owner; Gaskri, Reyhane; Qetani, Alborz. (2014). the effect of internal marketing on employee performance: the mediating effect of organizational innovation in the subordinate offices of Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, Business Management (Management Knowledge), 7 (2): 315-338.
Keramati Yazdi, Z. (2021). Relationship between human resource management functions and organizational outputs, Organizational Resource Management Research, 11 (2): 145-163. (Persain).
Keum, D. D. (2020). Innovation, Short‐termism, and the Cost of Strong Corporate Governance. Strategic Management Journal, 42, 3-29.
Lai, A., Leoni, G., Stacchezzini, R. (2019). Accounting and governance in diverse settings-an introduction. Accounting History, 24 (3): 325-337.
Lee, K-T. (2020). Internal marketing, job satisfaction, and organizational commitment: a case study of Taiwan indigenous television, The International Journal of Organizational Innovation, 12 (4): 190-215.
Lyra, F. R. Barbosa, M. J. Verdinelli, M. A. and Lana, J. (2017). corporate social responsibility: comparing different models, Social Responsibility Journal, (just-accepted), 9 (4): 10-21.
Mahdieh, A. (2020). the effect of emotional intelligence on employee performance with the role of job stress and employee trust (Case study: Sugarcane Development Holding Company and Ancillary Industries), 8 (2): 1-18. (Persain).
Mahdia, Armin; Pansand, Mohammadreza. (2019). Investigating the effect of emotional intelligence on employee performance with the mediating role of job stress and employee trust (case study: Sugarcane Development Holding Company and related industries), Master’s thesis in the field of business management, strategy orientation, University Azad Islami Ahvaz unit, 201-1.
Manzoor, F., Wei, L., Nurunnabi, M., Subhan, Q.A., Shah, S.I.A., Fallatah, S. (2019). The Impact of Transformational Leadership on Job Performance and CSR as Mediator in SMEs, Sustainability, 11 (436): 1-14. (Persain).
Mingle, M., Kong, Y. (2018). The Influence of Corporate Governance Practices of Banks on Employee Loyalty in Ghana, Australian Journal Of Economics And Management Sciences, 8(1): 1-16.
Mishra, T. (2020). Does internal marketing is antecedent of commitment? International journal of multidisciplinary educational research, 4 (2): 70-82.
Mir Mohammadi, M. (2020). Key success factors for employee empowerment, Improvement and Transformation Management Studies, 19 (3): 423-454. (Persain).
Ngatno, N., Apriatni, P.E., Youlianto, A. (2021). Moderating effects of corporate governance mechanism on the relation between capital structure and firm performance, Cogent Business & Management, 8 (1): 1-22.
Paloj, M. (2018). Pathology of agro-industrial exploitation system and providing solutions for its development, 2 (14): 201-217.
Qiu, S., Jiang, J., Liu, X., Chen, M-H., Yuan, X. (2021). Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic?, International Journal of Hospitality Management, 93, 1-12.
Rahmani Norouzabad, Saman; Anwari Rostami, Ali Asghar; Khalili, cream; Mohammadi, Esfandiar. (1400). the effect of the need for external financing on corporate governance index and company value: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 9 (1): 1-24. (Persain).
Pasand, M. (2020). the effect of emotional intelligence on employee performance with the role of job stress and employee trust (Case study: Sugarcane Development Holding Company and Ancillary Industries), 8 (2): 1-18. (Persain).
Wijayanti, T.C., Setini, M., Darma, D.C., Purwadi, P., Alka, P.R. (2020). Connectivity Continuous Improvement Program and Employee Performance, International Review of Management and Marketing, 2020, 10 (1): 54-62.
Zhou, M., Li, K., Chen, Z. (2021). Corporate governance quality and financial leverage: Evidence from China, International Review of Financial Analysis, 73, 1-13.