بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می‌پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال‌توسعه منتخب در سال‌های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع‌سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده‌های تابلویی با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می‌یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی‌داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی‌شدن بر ضریب جینی بی‌معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند با حرکت در مسیر متنوع‌سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Export Diversity on Income Distribution: Evidence from Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Zare 1
  • Ali Talayeminaei 2
1 Assistant Professor of Economics Department of Yazd University
2 , Master Student of Economics in Yazd University
چکیده [English]

The present study examine the impact of export diversity on income distribution. This study investigate the selected developing countries during 2013 to 2017. Export diversification index is used for measuring export diversity and gini coefficient is used for measuring income distribution. The model is estimated in panel data framework using feasible generalized least squares method. The results of the present study show that with increasing export diversity, gini coefficient decreases and income distribution improves. Also, per capita income, human capital, foreign direct investment and trade openness have a negative and significant effect on gini coefficient and the effect of industrialization on g gini coefficient is insignificant. According to the results, developing countries can improve income distribution by moving towards export diversification.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Diversification / Gini Coefficient / Income Distribution / Developing Countries / Panel Data
آذربایجانی، کریم؛ مولود راکی و همایون رنجبر. (1390). «تاثیر متنوع‌سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت)». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3)، 201-165.
بابازاده، محمد؛ صالح قویدل و حسن عموزاد خلیلی. (1389). «بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش تجارت خارجی مطالعه موردی ایران بین سال‌های 1386-1356». اقتصاد کاربردی، 1(2)، 186-161.
جلایی، سید عبدالمجید و مصطفی گرگینی. (1392). «بررسی تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک‌های درآمدی شهری ایران». اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 5، 68-48.
حافظیه، علی‌اکبر؛ یونس گلی و مصطفی علمی‌مقدم. (1396). «شناسایی عوامل موثر بر تنوع‌سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی». مطالعات راهبردی بسیج، 20(75)، 168-147.
رضالو، روح‌اله. (1394). «بررسی تاثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب جهان». سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
رفعت، بتول و وفا حمدی. (1393). «اثر آزادسازی تجاری بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای عضو (OIC)». کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی.
رنجبر، همایون؛ مرتضی محمدی؛ مهدیه ایرانمنش و یحیی حاتمی. (1392). «بررسی اثر متنوع‌سازی صادرات بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا». اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی.
سامتی، مرتضی؛ همایون رنجبر و سپیده اوحدی اصفهانی. (1390). «تحلیل اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب». پژوهشنامه بازرگانی، 59، 183-163.
سلاطین، پروانه؛ محمدرضا فرهنگ و سعیده کریم‌زادگان. (1397). «تاثیر بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای صادرکننده نفت (اکوادور، ایران، نیجریه)». راهبرد توسعه، 55، 159-134.
صابونچی، محمدحسین و علی رشیدزاده. (1393). «اثر جهانی‌شدن و سرمایه‌گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران». مجله اقتصادی، 1 و 2، 134-117.
طیبی، سید کمیل و بهاره ملکی. (1390). «اثر بازبودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(4)، 36-11.
قلندری، شهربانو (1396). «تاثیر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک». اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش‌های نوین در علوم انسانی.
گل‌خندان، ابوالقاسم؛ داود گل‌خندان و مجتبی خوانساری. (1393). «آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF». تحقیقات توسعه اقتصادی، 14، 130-99.
نوفرستی، ابوالفضل و محمدجواد رزمی. (1392). «بررسی تاثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران». اقتصاد و الگوسازی، 4(13)، 104-81.
Afonso, O. & Gil, P. M. (2013). Effects of North-South Trade on Wage Inequality and on Human-Capital Accumulation. Economic Modelling, 35, 481-492.
Agarwal, V., Paelinck, J. H. P., Reinert, K. A. & Stough, R. R. (2008). Trade Liberalization and Income Inequality in India: A Poisson Distributed-Lag Analysis. Applied Econometrics and International Development, 8(2), 187-194.
Agosin, M. R. (2009). Export Diversification and Growth in Emerging Economies. CEPAL Review, 97, 115-131.
Albassam, B. A. (2015). Economic Diversification in Saudi Arabia: Myth or Reality? Resources Policy, 44, 112-117.
Alemu, A. M. (2008). Determinants of Vertical and Horizontal Export Diversification: Evidences from Sub-Saharan Africa and East Asia. Ethiopian Journal of Economics, 16(2), 1-56.
Ali, M. (2017). Determinants of Related and Unrelated Export Diversification. Economies, 5(50).
Amadeo, K. (2018). Income Inequality in America. Retrieved from: https://www.thebalance.com/.
Anderson, E. (2005). Openness and Inequality in Developing Countries: A Review of Theory and Recent Evidence. World Development, 33(7), 1045-1063.
Asteriou, D., Dimelis, S. & Moudatsou, A. (2014). Globalization and Income Inequality: A Panel Data Econometric Approach for the EU27 Countries. Economic Modelling, 36, 592-599.
Autor, D., Dorn, D. & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the US. American Economic Review, 103(6), 2121-2168.
Aw, B. Y. & Lee, Y. (2017). Demand, Costs and Product Scope in the Export Market. European Economic Review, 100, 28-49.
Azarbaiejani, K., Raki, M., & Ranjbar, H. (2011). The Impact of Export Diversification on Total Factor Productivity and Economic Growth (Panel Data Method in D-8 Countries). Economic Growth and Development Research, 1(3), 201-165.
Babazadeh, M., Ghavidel, S., & Amozadeh Khalili, H.. (2010). Foreign Trade And Income Distribution: The Case Of Iran 1977-2007. Iranian Journal Of Applied Economics, 1(2), 161-186. Sid. Https://Sid.Ir/Paper/201987/En.
Barnes, A. P., Hansson, H., Manevska-Tasevska, G., Shrestha, S. S. & Thomson, S. G. (2015). The Influence of Diversification on Long-Term Viability of the Agricultural Sector. Land Use Policy, 49, 404-412.
Blancheton, B. & Chhorn, D. (2019). Export Diversification, Specialisation and Inequality: Evidence from Asian and Western Countries. The Journal of International Trade & Economic Development.
Cadot, O., Carrère, C. & Strauss-Kahn, V. (2011). Trade Diversification, Income, and Growth: What Do We Know? FREDI Working Paper No. 33.
Dawood, M. (2017). Why International Trade Cause Inequality in Developing Countries. MPRA Paper No. 82268.
Dominik, H., Miguel, R. G., Cristian, J., Manuel, A. & César. A. H. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. World Development, 93, 75-93.
Egger, H. & Etzel, D. (2012). The Impact of Trade on Employment, Welfare, and Income Distribution in Unionized General Oligopolistic Equilibrium. European Economic Review, 56(6), 1119-1135.
Elhiraika, A. B. & Mbate, M. M. (2014). Assessing the Determinants of Export Diversification in Africa. Applied Econometrics and International Development, 14(1), 148-162.
Fillat, J. L., Garetto, S. & Oldenski, L. (2015). Diversification, Cost Structure, and the Risk Premium of Multinational Corporations. Journal of International Economics, 96(1), 37-54.
Qalandari, Sh (2016). The impact of export diversity on the economic growth of OPEC member countries. The first national conference on the application of new researches in humanities.
Golkhandan, A. & Golkhandan, D. & Khansari, M. (2013). Does globalization lead to income inequality? A case study of Iran’s economy with the introduction of a new and comprehensive KOF globalization index. Economic Development Research, 14, 130-99.
Giri, R., Quayyum, S. & Yin, R. (2019). Understanding Export Diversification: Key Drivers and Policy Implications. IMF Working Paper No. WP/19/105.
Guo, J., 2017. Many around the World Worry about Inequality, Especially Women. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/.
Hafezih, A. & Goli,Y. & Elmimoghadam, M. (2016). Identifying Factors Affecting Export Diversification As A Desirable Policy Of Resistance Economy. Basij Strategic Studies, 20, 147-168.
Hartmann, D., Bezerra, M., Lodolo, B. & Pinheiro, F. L. (2019). International Trade, Development Traps, and the Core-Periphery Structure of Income Inequality. Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences, No. 01-2019.
Imbs, J., & Wacziarg, R. (2003). Stages of Diversification. American Economic Review, 93(1), 63-86.
Jalaee, S. A. (2013). The Investigation of Foreign Trade Effect on Income Distribution between each Urban Income Deciles of Iran. Journal Of Economics and Regional Development, 20(5), -. doi: 10.22067/erd.v1392i5.30536.
Jaumotte, F., Lall, S. & Papageorgiou, C. (2008). Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization? IMF Working Paper No. WP/08/185.
 Joya, O. (2015). Growth and Volatility in Resource-Rich Countries: Does Diversification Help? Structural Change and Economic Dynamics, 35, 38-55.
Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45(1), 1-28.
Le, T., Nguyen, C. P., Su, T. D. & Tran-Nam, B. (2020). The Kuznets Curve for Export Diversification and Income Inequality: Evidence from a Global Sample. Economic Analysis and Policy, 65, 21-39.
Lessmann, C. & Seidel, A. (2017). Regional Inequality, Convergence, and Its Determinants - A View from Outer Space. European Economic Review, 92, 110-132.
Lim, G. C. & McNelis, P. D. (2016). Income Growth and Inequality: The Threshold Effects of Trade and Financial Openness. Economic Modelling, 58, 403-412.
Mau, K. (2016). Export Diversification and Income Differences Reconsidered: The Extensive Product Margin in Theory and Application. Review of World Economics, 152, 351-381.
Mehic, A. (2018). Industrial Employment and Income Inequality: Evidence from Panel Data. Structural Change and Economic Dynamics, 45, 84-93.
Meschi, E. & Vivarelli, M. (2007). Globalization and Income Inequality. IZA Discussion Paper No. 2958.
Meschi, E. & Vivarelli, M. (2009). Trade and Income Inequality in Developing Countries. World Development, 37(2), 287-302.
Milanovic, B. (2012). Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now - An Overview. The World bank Policy Research Working Paper No. 6259.
Nofarsti, A. & Razmi, M. (2012). Investigating the impact of financial development in the export sector on income inequality in Iran. Economics and Modeling, 4(13), 104-81.
OECD (2018). A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris: OECD Publishing.
Oliveira, H. C., Jegu, E. & Santos, V. E. (2020). Dynamics and Determinants of Export Diversification in Brazil from 2003 to 2013. Economy and Society, 29(1), 29-51.
Osakwe, P. N. & Kilolo, J. (2018). What Drives Export Diversification? New Evidence from a Panel of Developing Countries. UNCTAD Research Paper No. 3.
Pham, T. H. H. (2014). Intra-Regional Trade and Income Inequality: Where Do We Stand? LEMNA Working Paper No. 2014/28.
Polpibulaya, S. (2015). Trade Openness and Income Inequality. Clemson University.
Rafat, B. & Hamdi, W. (2013). The effect of trade liberalization on income distribution in selected member countries (OIC). Economics conference, empowering the reform of economic behaviors.
Ranjbar, H. & Mohammadi, M. & Iranmanesh, M & Hatami, Y (2012). Investigating the effect of export diversification on economic growth in the Middle East and North Africa region. The first national electronic conference on Iran’s economic outlook with the approach of supporting national production.
Reuveny, R. & Li, Q. (2003). Economic Openness, Democracy, and Income Inequality: An Empirical Analysis. Comparative Political Studies, 36(5), 575-601.
Rezalu, Ruholeh. 2015. Investigating the impact of foreign trade on income in selected countries. The third international conference on management, economics and accounting
Salatin, P. & Farhang, M. & Karimzadegan, S. (2017). The impact of Dutch disease on income distribution in oil exporting countries (Ecuador, Iran, Nigeria). Development Strategy, 55, 159-134.
Sabunchi, M. & Rashidzadeh, A. (2013). The effect of globalization and foreign investment on income distribution in Iran. Economic Journal, 1 and 2, 117-134.
Samen, S. (2010). A Primer on Export Diversification: Key Concepts, Theoretical Underpinnings & Empirical Evidence. Retrieved from: http://blogs.worldbank.org/.
Samti, M. & Ranjbar, H. & Ohadi Esfahani, S. (2010). Analysis of the effect of globalization on income distribution in selected countries. Business Journal, 59, 183-163.
Satheesh, A., Tauhidur, R. & Kumaran, S. (2007). Impact of International Trade on Income and Income Inequality. American Agricultural Economics Association Annual Meeting.
Sepehrdoust, H. & Khodaee, H. (2014). The Strategy of Export Diversification and Economic Growth in Selected Developing Economies.
Tayibi, K. & Maleki, b. (1390). The effect of trade openness on income inequality: the case of Iran and its trading partners. Economic Growth and Development Research, 1(4), 11-36.
International Economic Studies, 44(1), 47-57.
Terjesen, S. & Hessels, J. (2009). Varieties of Export-Oriented Entrepreneurship in Asia. Asia Pacific Journal of Management, 26(3), 537-561.
Thomas, C. (2015). Income Inequality and Economic Development in Latin America: A Test for the Kuznets Inverted-U Curve. Indian Journal of Economics and Business, 14(1).
Wu, Y. & Yao, H. (2015). Income Inequality, State Ownership, and the Pattern of Economic Growth-A Tale of the Kuznets Curve for China since 1978. Atlantic Economic Journal, 43(2), 165-180.
Xuefeng, Q. & Yaşar, M. (2016). Export Market Diversification and Firm Productivity: Evidence from a Large Developing Country. World Development, 82, 28-47.
Zhang, R. & Naceur, S. B. (2019). Financial Development, Inequality, and Poverty: Some International Evidence. International Review of Economics & Finance, 61, 1-16.