دوره و شماره: دوره 21، شماره 118، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-133 
ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در بازار بین المللی

صفحه 101-114

10.22034/bs.2022.556225.2574

حمید رضا جعفری؛ حسین وظیفه دوست؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


مقاله پژوهشی

واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمندمبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه

صفحه 115-133

10.22034/bs.2022.547843.2483

خشایار میش مست هراتی؛ سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند