ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه‌های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه‌های بسیاری، تعریف و اجرا می‌شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش‌های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش‌های آن تحت‌تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های اثرگذار روی آینده روش‌های تامین مالی در صنعت نفت است.
روش: تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر روش‌شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه‌های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه‌گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، سه پرسشنامه خبره‌سنجی، مقایسه زوجی و اولویت‌سنجی، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: در ابتدا پیشران‌های پژوهش با به‌کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت‌بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران‌های باقیمانده با به‌کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت‌بندی شدند. برای وزن‌دهی به شاخص‌ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران‌های ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت‌های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری، به‌ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش‌های تامین مالی صنعت نفت بودند.
نتیجه‌گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران‌های اولویت‌دار ارائه شدند. مهم‌ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک‌های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت‌های شرعی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها، حمایت از فین‌تک‌ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی‌نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying Effective Drivers on the Future of Financing Methods in the Iranian Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Golahmadi 1
  • Hossein Izadi 2
  • Hossein Jahangirnia 3
  • Mohammad Reza Pourfakharan 3
1 PHD Candidate, Department of Industrial Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The oil industry is one of the key drivers in the economy of Iran and the world. Every year, many projects are defined and implemented in this industry. Without proper financing and the use of efficient financing methods, the success of this industry for the exploration, production, profitability and development of the value chain is impossible. The future of financing and its methods are completely changing under the influence of financial technology and new trends. Therefore, the present study seeks to identify the drivers that affect the future of financing methods in the oil industry. Method: The present study is applied in terms of orientation and a quantitative multi method from a methodological point of view. In this study, two quantitative methods of Best-worst and Copras were used to analyze the data. The theoretical community consisted of managers and senior experts in the field of financing oil projects. The sample size in this study was 10 people and sampling was done by judgment. To collect research data, three questionnaires of expertise, pairwise comparison and prioritization were used.
Results: At first, research drivers were extracted using analytical literature review. Twenty-five drivers were screened using Binominal test and eight drivers were selected for final prioritization due to a significance coefficient of less than 5%. The remaining drivers were prioritized using the Copras technique, taking into account the three indicators of severity, degree of certainty, and expertise. The best-worst method was used to weight the indices and the degree of certainty index (0.542) had the highest weight. Finally, Copras analysis showed that the drivers of investment risks in the country, the situation of the capital market in Iran and legal and sharia restrictions in the field of financing and investment, respectively, had the highest priority in terms of influencing the future of financing methods of the oil industry.
Conclusion: Research proposals were presented with respect to important drives. The most important suggestions of this study were: considering the nature of project risks to choose the appropriate financing method, improving the capital market for foreign investors, removing legal barriers and adjusting legal restrictions to encourage investment and project financing, supporting fintechs by traditional financial institutions and finally, the efforts of diplomacy stakeholders to resolve foreign sanctions and restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driver / Financing / Future / Financing Method / Oil Industry
احسان ذاکرنیا، مهدی خواجه‌زاده دزفولی، میثم فدایی واحد. (۱۳۹۵). «اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب شیوه تامین مالی در ایران با استفاده از روش TOPSIS در محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کلامی». فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره ۷، شماره 27، صص 70-53.
احمدی، اسماعیل؛ محمدحسن ملکی؛ رسول ثانوی‌فرد و محمدرضا  فتحی. (1399). «آینده‌پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاریـ. آینده‌پژوهی ایران. 5(1)، 104-81.
اعتمادی، حسین؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی و سارا فرهبخش. (1393). «زمان‌سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه‌گذاری، شواهدی از بازار سرمایه». تحقیقات مالی. دوره 16، شماره 1، صص 36-25.
امامی میبدی، علی. (1398). «شناسایی و اولویت بندی استراتژی‌های بهبود نظام تامین مالی صنایع نفت و گاز ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال 15، شماره 62، صص 35-19.
بحرالعلوم، محمدمهدی و شهاب‌الدین بختیار. (۱۳۹۹). «تحلیل مقایسه ای روش‌های تامین مالی نیروگاه‌های حرارتی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال ۶، شماره20، صص 251-221.
تاجیک، هادی؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان و مهدی روحی. (1399). «سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)». آینده‌پژوهی دفاعی، سال 3،شماره 10، صص 51-21.
حسینی، سید محمود؛ امیرحسین داودیان. (۱۳۹۱). «اولویت‌بندی روش‌های تامین مالی پروژه‌های پالایشگاهی ایران»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، سال۱، شماره3،صص 82-69.
حسینی، سید مصطفی؛ محمدعلی اقبالی؛ امیر حاجیان و محسن صفاریان. (1395). «ارزیابی و اولویت‌بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه‌ها با روش تحلیل سلسله‌مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی». مطالعات اقتصاد انرژی. شماره 49، صص 180-163.
خلیلی ورنامخواستی، تهمینه؛ محبوب حامدی؛ تورج مشتری‌دوست و سید حسن میری. (1396). «بررسی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه راهکار بهینه (مطالعه موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)». ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز. شماره ۱۵۰،صص ۳۳-۴۰.
شیرمردی احمدآباد، حسین. (1398). «ارائه الگوی تامین مالی صنعت نفت و گاز مبتنی بر اوراق وکالت، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز». شماره ۱۷۲، صص ۶۳-۷۱.
شیرمردی احمدآباد، حسین. (1398). «اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تامین مالی صنعت نفت وگاز». دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. سال 11، شماره 2، صص ۲۱۷-۲۴۸.
عباسی، ابراهیم؛ سید ایمان مصطفوی. (۱۳۹۵). «بررسی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران». نشریه اقتصاد مالی. سال۱۰، شماره 35، صص ۱۰۳-۱۳۰.
عزیزی، محمد؛ مریم ملایجردی. (1396). «روش‌های تامین مالی کارآفرینی اجتماعی». تحقیقات مالی. سال 19، شماره 1، صص 138-119.
فتحی، محمدرضا؛ محمدحسن ملکی و وحید رضوانی اصل. (1396). «آینده‌نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با به‌کارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع». آینده‌پژوهی مدیریت. سال28، شماره 4، صص 28-11.
فتحی، محمدرضا؛ محمدحسن ملکی و حسین مقدم. (1397). «آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)». آینده‌پژوهی مدیریت. سال29، شماره 113، صص 53-33.
فدایی واحد، میثم و محمدرضا مایلی. (۱۳۹۳). «اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی». فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال۲، شماره 6.
مرادی، حمید؛ محمدعلی خاتمی فیروزآبادی و کامران فیضی. (۱۳۹۹). «ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره تامین». مجله مدیریت نوآوری، سال ۹، شماره 3، صص ۱۳۹-۱۷۰.
Abubakr, H., Vasquez, J. C., Mahmoud, K., Darwish, M. M., & Guerrero, J. M. (2022). Comprehensive review on renewable energy sources in Egypt-current status, grid codes and future vision. IEEE Access.
Agyekum, K., Goodier, C., & Oppon, J. A. (2021). Key drivers for green building project financing in Ghana. Engineering, Construction and Architectural Management.
Agyekum, K., Opoku, A., Oppon, A. J., & Opoku, D. G. J. (2020). Obstacles to green building project financing: an empirical study in Ghana. International Journal of Construction Management, 1-9.
Ahmadi, E., Maleki, M. H., Sanavi Fard, R., & Fathi, M. R. (2020). Future study of supply chain in oil industry with scenario planning approach. Journal of Iran Futures Studies, 5(1), 81-104. (in Persian).
AlNoaimi, F. A., & Mazzuchi, T. A. (2021). Risk management application in an oil and gas company for projects. International Journal of Business Ethics and Governance, 1-30.
Azizi, M., & Malayjerdi, M. (2017). Social entrepreneurship financing methods. Financial Research Journal, 19(1), 119-138.
Bahrololoum, M. M., & Bakhtiar, S. (2020). Comparative analysis of financing methods in thermal power plants in Iran. Journal of Energy Planning and Policy Research, 6(3), 221-250. (in Persian).
Bai, W., & Zhang, L. (2020). How to finance for establishing hydrogen refueling stations in China? An analysis based on Fuzzy AHP and PROMETHEE. International Journal of Hydrogen Energy, 45(59), 34354-34370.
Balduzzi, P., Brancati, E., & Schiantarelli, F. (2018). Financial markets, banks’ cost of funding, and firms’ decisions: Lessons from two crises. Journal of Financial Intermediation, 36, 1-15.
Caverzagie, K. J., Lane, S. W., Sharma, N., Donnelly, J., Jaeger, J. R., Laird-Fick, H., ... & Steinmann, A. F. (2018). Proposed performance-based metrics for the future funding of graduate medical education: starting the conversation. Academic Medicine, 93(7), 1002-1013.
Charlesworth, A., & Johnson, P. (2018). Securing the future: funding health and social care to the 2030s (No. R143). IFS Report.
Chen, W., He, K., & Wang, L. (2021). Blockchain technology, macroeconomic uncertainty and investment efficiency. International Journal of Emerging Markets.
Chien, F., Zhang, Y., Sadiq, M., & Hsu, C. C. (2022). Financing for energy efficiency solutions to mitigate opportunity cost of coal consumption: an empirical analysis of Chinese industries. Environmental Science and Pollution Research, 29(2), 2448-2465.          
Clifford, J., & Jung, T. (2016). Exploring and understanding an emerging funding approach. Handbook of Social and Sustainable Finance; Routledge: London, UK, 161-176.
Costello, F. J., & Lee, K. C. (2021). Exploring investors’ expectancies and its impact on project funding success likelihood in crowdfunding by using text analytics and Bayesian networks. Decision Support Systems, 113695.
Dey, P. K. (2012). Project risk management using multiple criteria decision-making technique and decision tree analysis: a case study of Indian oil refinery. Production Planning & Control, 23(12), 903-921.
Doytch, N., & Narayan, S. (2016). Does FDI influence renewable energy consumption? An analysis of sectoral FDI impact on renewable and non-renewable industrial energy consumption. Energy Economics, 54, 291-301.
Égert, B. (2018). Regulation, institutions and aggregate investment: new evidence from OECD countries. Open Economies Review, 29(2), 415-449.
Emami Meybodi, A (2018). Identifying and prioritizing strategies for improving the financing system of Iran's oil and gas industries, Journal of Energy Economics Studies, year 15 (62), 19-35. (in Persian).
Etemadi, H., Daghani, R., Azizkhani, M., & Farahbakhsh, S. (2014). Timing in Portfolio Evaluation: Evidence of capital market. Financial Research Journal, 16(1), 25-36. (in Persian).
Fadaei Vahed, M., & Miley, M. R. (2014). Prioritization of factors affecting financing in Iran using hierarchical analysis. Quarterly Fiscal and Economic Policies, 2(6), 141-160. (in Persian)
Fathi, M. R., Maleki, M. H., & Moghaddam, H. (2018). Futures investment and financing of rail transportation industry (machinery and equipment). Future study Management, 29(113), 33-54. (in Persian)
Fathi, M. R., Maleki, M. H., & Rezvani Asl, V. (2018). Future Study of Investment in the Housing Industry in Iran Using Scenario Planning Approach and Cross-Impact Matrix. Future study Management, 28(111), 11-28.
Fenwick, M., McCahery, J. A., & Vermeulen, E. P. (2017). Fintech and the financing of entrepreneurs: From crowdfunding to marketplace lending.
Fenwick, M., McCahery, J. A., & Vermeulen, E. P. (2018). Fintech and the financing of SMEs and entrepreneurs: From crowdfunding to marketplace lending. In The economics of crowdfunding (pp. 103-129). Palgrave Macmillan, Cham.
Fu, X., Buckley, P. J., & Fu, X. M. (2020). The growth impact of Chinese direct investment on host developing countries. International Business Review, 29(2), 101658.
Fu, X., Buckley, P. J., & Fu, X. M. (2020). The growth impact of Chinese direct investment on host developing countries. International Business Review, 29(2), 101658.
Ghandi, A., & Lin, C. Y. C. (2014). Oil and gas service contracts around the world: A review. Energy Strategy Reviews, 3, 63-71.
Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (2016). The impact of financial sanctions on the Russian economy. Voprosy economiki, 1.
Hosseini, S.M., Iqbali, M.A., Hajian, A., Safarian, M (2015). Evaluation and prioritization of financing sources for the implementation of projects with the method of hierarchical analysis, case study: South Pars Special Economic Zone. Energy economics studies. 49, 180-163. (in persian).
Hosseini, Seyyed Mahmoud; Davodian, Amir Hossein (2019). Prioritization of financing methods for refinery projects in Iran, Journal of Financial Management Perspective, 1(3), 69-82. (in persian).
Ilbahar, E., Kahraman, C., & Cebi, S. (2022). Risk assessment of renewable energy investments: A modified failure mode and effect analysis based on prospect theory and intuitionistic fuzzy AHP. Energy, 239, 121907.
Jiang, E. X. (2019). Financing Competitors: Shadow Banks’ Funding and Mortgage Market Competition. Available at SSRN 3556917.
Kermanshachi, S., Dao, B., Rouhanizadeh, B., Shane, J., & Anderson, S. (2020). Development of the project complexity assessment and management framework for heavy industrial projects. International Journal of Construction Education and Research, 16(1), 24-42.
Khalili Varnamkhasti, T., Hamidi, M., Moshtaridoost, T., Miri, S. H (2016). Investigating the financing methods of oil and gas projects and plans with the priority of common fields and providing an optimal solution (case study: Pars Oil and Gas Company), Oil and Gas Exploration and Production Monthly. 150, 33-40. (in persian).
Khrawish, H. A. (2014). The impact of anti-money laundering on investment funding: Evidence from Jordanian financial institutions. International Journal of Economics and Finance, 6(3), 227-238.
Kripa, E., & Xhafa, H. (2013). Project Finance and Projects in the Energy Sector in Developing Countries. European Academic Research, 1(1), 169-184.
Kurmanova, L. R., & Kurmanova, D. A. (2020, February). Financial technologies in project financing of housing construction. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 753, No. 6, p. 062024). IOP Publishing.
Le, T. H., Nguyen, C. P., & Park, D. (2020). Financing renewable energy development: Insights from 55 countries. Energy Research & Social Science, 68, 101537.
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business horizons, 61(1), 35-46.
Li, N., Pei, X., Huang, Y., Qiao, J., Zhang, Y., & Jamali, R. H. (2022). Impact of financial inclusion and green bond financing for renewable energy mix: implications for financial development in OECD economies. Environmental Science and Pollution Research, 29(17), 25544-25555.
Lin, Y., & Boh, W. F. (2021). Informational cues or content? Examining project funding decisions by crowdfunders. Information & Management, 58(7), 103499.
Liu, H., Yao, P., Latif, S., Aslam, S., & Iqbal, N. (2022). Impact of Green financing, FinTech, and financial inclusion on energy efficiency. Environmental Science and Pollution Research, 29(13), 18955-18966.
Lu, J., Zhang, S., Wu, J., & Wei, Y. (2021). COPRAS method for multiple attribute group decision making under picture fuzzy environment and their application to green supplier selection. Technological and Economic Development of Economy, 27(2), 369-385.
Ma, Q., & Sun, M. (2017). Risk assessment of engineering project financing based on PPP model. In MATEC Web of Conferences (Vol. 100, p. 05028). EDP Sciences.
Ma, T. (2016). Basel III and the future of project finance funding. Mich. Bus. & Entrepreneurial L. Rev., 6, 109.
Mirzoev, M. T. N., Zhu, L., Yang, Y., Zhang, M. T., Roos, M. E., Pescatori, M. A., & Matsumoto, M. A. (2020). The future of oil and fiscal sustainability in the GCC Region. International Monetary Fund.
Moradi, H., Kahtami Firouz Abadi, M. A., & Feizi, K. (2020). Providing a Model for Financing Small and Medium-Sized Enterprises (SME) in Supply Chain. Innovation Management Journal, 9(3), 139-170. (in Persian)
Morcov, S., Pintelon, L., & Kusters, R. J. (2020). Definitions, characteristics and measures of IT project complexity-a systematic literature review. International Journal of Information Systems and Project Management.
Mostafavi, S.I., Abbasi, E. (2016). A survey of Financing Projects Mechanisms in Oil Industry of Iran. Financial Economics, 10(35), 103-130. (in Persian)
Mustapha, A., & Tlaty, J. (2018). The entrepreneurial finance and the issue of funding startup companies. European Scientific Journal, 14(13), 268-279.
Nazarie, W. N. F. W. M., & Williams, R. (2021). Linguistic style and gender match in funding intention towards crowdfunding project. Review of International Business and Strategy.
O’Donnell, E. C., & Thorne, C. R. (2020). Drivers of future urban flood risk. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 378(2168), 20190216.
Orlova, N. (2014). Financial sanctions: Consequences for Russia’s economy and economic policy. VOPROSY ECONOMIKI, 12.
Owen, R., Brennan, G., & Lyon, F. (2018). Enabling investment for the transition to a low carbon economy: Government policy to finance early stage green innovation. Current opinion in environmental sustainability, 31, 137-145.
Paramati, S. R., Apergis, N., & Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. Energy Economics, 61, 62-71.
Podvezko, V. (2011). The comparative analysis of MCDA methods SAW and COPRAS. Engineering Economics, 22(2), 134-146.
Pollari, I. (2016). The rise of Fintech opportunities and challenges. Jassa, (3), 15-21.
Rezaei, J., Wang, J., & Tavasszy, L. (2015). Linking supplier development to supplier segmentation using Best Worst Method. Expert Systems with Applications, 42(23), 9152-9164.
Sackey, D. M., Owusu-Manu, D. G., Asiedu, R. O., & Jehuri, A. B. (2020). Analysis of latent impeding factors to solar photovoltaic investments in Ghana. International Journal of Energy Sector Management.
Shan, M., Hwang, B. G., & Zhu, L. (2017). A global review of sustainable construction project financing: policies, practices, and research efforts. Sustainability, 9(12), 2347.
Shen-fa, W., & Xiao-ping, W. (2009). The rule and method of risk allocation in project finance. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1), 1757-1763.
Shermardi Ahmedabad, H (2018). Contract of reward, a suitable tool for financing the oil and gas industry, Journal of Islamic economic studies. 11(2), 217-248. (in persian).
Shermardi Ahmedabad, H (2018). Presenting the oil and gas industry financing model based on power of attorney, Oil and gas exploration and production monthly. 172, 63-71. (in Persian).
Singh, N., & Kapuria, C. (2021). The effect of sustainability on foreign direct investment inflows: evidence from developing countries. Social Responsibility Journal.
Srivastava, V. (2017). Project finance bank loans and PPP funding in India: A risk management perspective. Journal of Banking Regulation, 18(1), 14-27.
Tajik, H., Kiani, E., Sasanian, S., & Roohi, M. (2018). GBN scanning method Case study: Saudi Arabia's military action against Iran. Defensive Future Study Researches Journal, 3(10), 21-51. (in Persian).
Tarzi, S. (2009). Foreign direct investment flows into developing countries: Impact of location and government policy.
Tsao, Y. C., & Thanh, V. V. (2021). Toward blockchain-based renewable energy microgrid design considering default risk and demand uncertainty. Renewable Energy, 163, 870-881.
Urbano, E. M., Martinez-Viol, V., Kampouropoulos, K., & Romeral, L. (2022). Risk assessment of energy investment in the industrial framework-Uncertainty and Sensitivity Analysis for energy design and operation optimisation. Energy, 239, 121943.
Wang, E. Z., & Lee, C. C. (2022). The impact of clean energy consumption on economic growth in China: is environmental regulation a curse or a blessing. International Review of Economics & Finance, 77, 39-58.
Wang, X., Xu, Z., Qin, Y., & Skare, M. (2021). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-24.
Wonglimpiyarat, J. (2018). Challenges and dynamics of FinTech crowd funding: An innovation system approach. The Journal of High Technology Management Research, 29(1), 98-108.
Yang, D., & Liu, L. (2020). Solar project financing, bankability, and resource assessment. In Sustainable Energy Solutions for Remote Areas in the Tropics (pp. 179-211). Springer, Cham.
Yeboua, K. (2021). Foreign direct investment and economic growth in Africa: New empirical approach on the role of institutional development. Journal of African Business, 22(3), 361-378.
Zahoor, Z., Khan, I., & Hou, F. (2021). Clean energy investment and financial development as determinants of environment and sustainable economic growth: evidence from China. Environmental Science and Pollution Research, 1-11.
Zakari, A., & Khan, I. (2021). Boosting economic growth through energy in Africa: the role of Chinese investment and institutional quality. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 1-21.
Zakernia, E., Khajazadeh Dezfuli, M., Fadaei Vahad, M (2015). Prioritizing factors affecting the choice of financing method in Iran using the TOPSIS method in a fuzzy environment based on verbal variables, Financial Engineering and Portfolio Management, 7 (27), 53-70. (in persian)
Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 36, 101528.
Zhang, Y., Wang, Z., Deng, J., Gong, Z., Flood, I., & Wang, Y. (2021). Framework for a Blockchain-Based Infrastructure Project Financing System. IEEE Access, 9, 141555-141570.