واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمندمبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحدامارات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دبی ،امارات متحده عربی .

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزاباد،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی ،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه ازاد اسلامی ،تهران ایران.

4 استادیارگروه مدیریت بازرگانی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه ازاداسلامی، تهران،ایران.

چکیده

کسب‌وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین، سیستمی است هوشمند در بستر بلاک‌چین که با استفاده از آن، داده‌های خام و بلااستفاده شرکت‌های تجاری شناسایی وطی فرایندی سیستماتیک، به اطلاعات ارزشمند جهت بالا بردن سوددهی در بازار رقابتی تبدیل و میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. هدف از این مقاله، واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب‌وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه است. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس مرور نظام‌مند و سیستماتیک پیشینه انجام شد. در فرایند بررسی سیستماتیک، تعداد 538 مقاله دربازده زمانی 2010 تا 2021 شناسایی که با مطالعه دقیق متن مقالات انگلیسی و فارسی توسط اساتید دانشگاه و خبرگان، 33 مقاله شمول تشخیص داده شد. روابط متغیرها در این واکاوی سیستماتیک بر اساس عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی و پیامدها، شناسایی و دسته‌بندی شدند. در این پژوهش کسب‌وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین به‌عنوان پدیده مرکزی شناسایی گردید و مهم‌ترین عوامل علی مؤثر بران، بلوغ فناوری، فناوری نرم تجاری، حکمرانی دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، زیست‌بوم کارآفرینی دیجیتالی، بلاک‌چین، اتوماسیون رباتیک فرایندها، قرارداد هوشمند، اینترنت اشیا، کیفیت وب‌سایت، آنالیز پیشرفته اطلاعات مشخص شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Antecedents and Implications of the Smart Business Based on the Blockchain Using a Systematic Background Review Approach

نویسندگان [English]

 • khashayar mish mast harati 1
 • Seyyed Alireza Mousavi 2
 • kambiz heidarzadeh hanzaei 3
 • mohammad ali abdolvand 4
1 PhD Student, Department of Business Administration, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Department of Management,Firoozabad Branch,Islamic Azad University,Firoozabad,Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran Iran.
4 Business Management Faculty of Management, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

Blockchain-based smart business is a blockchain-based intelligent business system that identifies raw and unused data of companies in a systematic process, into valuable information to increase profitability in a competitive market, and among all members of a network. Will be shared The purpose of this paper is to analyze the antecedents and implications of blockchain-based smart business using a systematic background review approach. This research was conducted by qualitative method based on systematic and systematic background review. In the process of systematic review, 538 seafaring articles were identified from 2010 to 2021, and by carefully studying the text of English and Persian articles by university professors and experts, 33 articles were identified. Variable relationships in this systematic analysis based on causal, contextual, intervening, strategy and consequences factors, identification and Were categorized. In this study, blockchain-based smart business was identified as a central phenomenon and the most important causal factors, technology maturity, business soft technology, digital governance, digital marketing, digital entrepreneurial ecosystem, blockchain, process robotics, smart contract, Internet of Things Website quality, advanced data analysis were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart Business / blockchain / Systematic Background Review
 • پوطی، نسیبه؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی و جمشید حیدری. (1397). «مدلی برای انطباق سازمان‌های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب‌وکار». مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، بهار، دوره 6، شماره 23، صفحه 175-145.

  حقیقت منفرد و رضایی. (1390). «ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری بر مبنای فرایند تحلیل شبکه فازی، مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)». بهار، دوره 4, شماره 16، صفحه 38-7.

  روحانی، سعید و هما حمیدی. (1395). «چارچوب ارزیابی ماژول‌های سیستم بانکداری متمرکز مبتنی بر ویژگی‌های هوش تجاری». فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، تابستان، سال هشتم شماره ۲۷، صفحه 86-57.

  رهنمای رودپشتی، فریدون و محمد محمودی. (1389). «تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت». فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، بهار، دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 5، صفحه 197-175.

  رحیمی، فرج الله؛ محمدحسن بقالی نژاد شوشتری و مهدی نداف. (1399). «طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده -بنیاد». نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، زمستان، سال نهم، شماره 34، صفحه 52-36.

  رونقی، محمدحسین؛ مرضیه رونقی. (1393). «ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب‌وکار در بین سازمان‌های ایرانی». رشد فناوری، بهار، دوره 10, شماره 38، صفحه 44-38.

  سیرتی، مسعود؛ سجاد شکوهیار و علی رضاییان. (1398). «ارائه مدل هوشمندی کسب‌وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی». فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، پاییز، سال هفتم، شماره 28، صفحه 20-1.

  صلواتیان، سیاوش؛ داتیس خواجه‌ئیان و محمد پورکاوه دهکردی. (1397). «پیشنهاد مدل کسب‌وکار مبتنی بر گوشی‌های هوشمند همراه برای سازمان صداوسیما». پژوهش‌های ارتباطی، پاییز، سال بیست و پنجم، شماره 3 (پیاپی 95)، صفحه 102-67.

  غضنفری، مهدی؛ مصطفی جعفری؛ محمدتقی تقوی‌فرد و سعید روحانی. (1387). «نیازمندی‌های ارزیابی هوش تجاری در ERP: مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران». اقتصاد و تجارت نوین، تابستان، دوره 4, شماره 13، صفحه 45-22.

  فرجی، سمیرا. (1395). «بررسی اثر هوش تجاری بر تصمیمات سازمانی: با رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری». کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، دوره 1، صفحه 74-46.

  لاجوردی، سیدجلیل و اکرم رحیمی‌پور. (1391). »هوش تجاری و تأثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر». دیدگاه، تابستان، صفحه 30-3.

  نظری‌سالاری، لیلا؛ آمنه خدیور و ندا عبدالوند. (1395). «ارائه مدلی به‌منظور تحلیل موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد روش‌های آمیخته». پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری، بهار، دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1، صفحه 102-79.

  هاشمی، علی‌اکبر. (1397). «شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی». پژوهش‌های مدیریت راهبردی، پاییز، سال بیست وچهارم، شماره 70، صفحه 63-45.

  هاشمی، علی‌اکبر؛ حسن الوداری؛ محمدرضا دارایی و روح‌الله رازینی. (1397). «طراحی مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های دولتی». فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، تابستان، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، صفحه 64-49.

  Andreini, D. Bettinelli, C. Foss, N. Mismetti, M. (2021). Business model innovation: a review of the process based literature, Journal of Management and Governance,PP16-33.

  https://doi.org/10.1007/s10997-021-09590-w

  Anand,J. (2020). A Methodology of Atmospheric Deterioration Forecasting and Evaluation through Data Mining and Business Intelligence, Journal of Ubiquitous Computing and Communication Technologies,PP 79-87.

  https://doi.org/10.36548/jucct.2020.2.003

  Agostini, L. & Nosella, A. (2021). Industry and business models: a bibliometric literature review, Business Process Management Journal,PP12-26.

   https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2021-0133

  Baashar,Y. Ahmed Alkahtani,A. Hashim,W. Azlin Razali,R. Kiong Tiong,S. (2021). “Toward Blockchain Technology in the Energy Environment, Sustainability,23-42.

    https://doi.org/10.3390/su13169008

  Bernd, W. Adriano, W. Sebastian, P. VincentGöttel, U. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives,Long Range Planning, Volume 49, PP 36-54.

  https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.04.001

  Bonomi,A. (2020). The Generation of Innovative Ideas and Their Transformation into New Technologies, Book Technology Dynamics, eBook ISBN9781003006138,PP1-97.

  https://doi.org/10.1201/9781003006138

  Bordeleau,F. Mosconi,E.  Santa-Eulalia,L.(2020). Business intelligence and analytics value creation in Industry 4.0: a multiple case study in manufacturing medium enterprises, Production Planning & Control,pp173-185.

  https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631458

  Caseiroa, N. & Coelho, A. (2019). The influence of Business Intelligence capacity, network learning and innovativeness on startups performance, Journal of Innovation & Knowledge, Volume 4, PP139-145...

  https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.009

  Chia Huang,S, McIntosh, S, Sobolevsky,S, Hung,P. (2017). Big Data Analytics and Business Intelligence in Industry, Springer Science Business Media,PP1229–1232.

  https://doi.org/10.1007/s10796-017-9804-9

  Caputo, A. Pizzi, S. Pellegrini, M. Dabic, M. (2020). Digitalization and business models: Where are we going? A science map of the field, Journal of Business Research,pp489-501...

  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.053

  David, J. Langleya,b. Doornb, J. Ngc, I. Stieglitzd, S. Lazovikb, A. Boonstrab, A. (2021). The Internet of Everything: Smart things and their impact on business models, Journal of Business Research,PP34-52.

  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.035

  Decuypere,M. Lewis,S. (2021). Topological genealogy: a methodology to research transnational digital governance in/through/as change, Journal of Education Policy,PP51-73.

  https://doi.org/10.1080/02680939.2021.1995629

   Ding,C. Liu,C.  Zheng,C.  Li,F.(2021). Digital Economy, Technological Innovation and High-Quality Economic Development: Based on Spatial Effect and Mediation Effect, Open Access Journals,PP68-89.

  https://doi.org/10.3390/su14010216

  Faraji, S. (2015). Investigating the effect of business intelligence on organizational decisions: with an approach to building and implementing a business intelligence system, International Conference of Management Elites, Volume 1, PP 46-74.

  Foley,E. Guillemette,M. (2010). What is Business Intelligence?  International Journal of Business Intelligence Research (IJBIR), PP 28-41.

  https://doi.org/10.4018/jbir.2010100101

  Foshay,N.,Kuziemsky,C. (2014). Towards an implementation framework for business intelligence in healthcare, International Journal of Information Management, Pp 20-27.

  https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.09.003

  Ghazanfari, M, Jafari, M, Tagvifard, M, Rouhani, S. (2007). Business Intelligence Assessment Requirements in ERP: A Case Study of Iran Trade Development Organization, Modern Economy and Trade, Summer, Volume 4, Number 13, PP 22-45.

  Gastaldi, L. Pietrosi, A. Lessanibahri, S. Paparell, M. Scaccianoce, A. Provenzale, G. Corso, M. & Gridelli, B. (2018). Measuring the maturity of business intelligence in healthcare: Supporting the development 28-of a roadmap toward precision medicine within ISMETT hospi. Technological Forecasting & Social Change,PP84-103...

  https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.10.023

  Haghighat Monfared, j,Rezaei ,A. (2010). Presentation of business intelligence performance evaluation model based on fuzzy network analysis process, Productivity Management (Beyond Management), Spring, Volume 4, Number 16 PP 7-38.

  Hashemi, A. (2017). Identification and classification of organizational dashboard development factors with business intelligence logic to evaluate resistance economy strategies, Strategic Management Research, Autumn, 24th year, number 70, PP 45-63

  Hashemi, A, Al-Odari, H, Chaina, M, Razini, R. (2017). Designing an organizational dashboard development model with business intelligence logic in government organizations, Scientific Quarterly Journal of Management of Government Organizations, Summer, Volume 6, Number 3 (Serial 23), PP 49-64.

  Haaker, T. Bouwman, H.janssen,W,Reuver,M. (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model, FuturesVolume 89, PP 14-25.

  https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.04.003

  Kasemsap,K . (2018). Multifaceted Applications of Data Mining, Business Intelligence, and Knowledge Management, Intelligent Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications,pp16-33.

  https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5643-5.ch033

  Kapucu,N. Hu,Q. (2020). The development of network governance and its relevance for public affairs education, Journal of Public Affairs Education,PP41-64.

  • https://doi.org/10.1080/15236803.2020.1839851

  Kabir,A. (2021). Network governance’ and the formation of the strategic plan in the higher education sector in Bangladesh, Journal of Education Policy.PP455-479.

  https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1717637

  Kraus, S. Filser, M. Puumalainen, K. Kailer, N. Thurner, S. (2020). Business Model Innovation: A Systematic Literature Review, International Journal of Innovation and Technology ManagementVol. 17,pp21-39.

  https://doi.org/10.1142/S0219877020500431

  Lajurdi, S, Rahimipour, A. (2011). Business intelligence and its impact on improving port management performance, Perspective, Summer, PP 3-30.

  Linde, L., Sjödin, D., Parida, V., Gebauer, H. (2021). Evaluation of Digital Business Model Opportunities A Framework for Avoiding Digitalization Traps,Research-Technology Management, Volume 64,PP65-84.,

   https://doi.org/10.1080/08956308.2021.1842664

  Langleyab,D, DoornbIrene,J, Stieglitzd,N, Lazovikb,A,Boonstrab,A. (2021).The Internet of Everything: Smart things and their impact on business models, Journal of Business Research, PP 853-863.

  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.035

  Massa, L.  Tucci,  C .  Afuah,  A.(2016). A Critical Assessment of Business Model Research, Academy of Management AnnalsVol. 11, No. 1,PP157-172.

  https://doi.org/10.5465/annals.2014.0072

  Marjanovic,O, Dinter,B. (2017). Learning from the History of Business Intelligence and Analytics Research at HICSS: A Semantic Text-mining Approach, Communications of theAssociation for InformationS ystems,PP775-791.

  https://doi.org/10.17705/1CAIS.04340

  Miller, K. McAdam, M. Spieth, P. Brady, M. (2021). Business models big and small: Review of conceptualisations and constructs and future directions for SME business model research, Journal of Business Research, Volume 131, PP 619-626.

  https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.036

  Mukhopadhyay,A. Vinayaka,R. (2021). “A smart-contract-based blockchain for a healthcare IoT network, International Journal of Electronic Healthcare, Vol.11, No.3,59-74.

  https://doi.org/10 .1504/IJEH.2021.117122

  Masadeh,R.  Maqableh,M.  Shah,M .(2021). The Impact Of Business Intelligence Systems on an Organization’s Effectiveness: The Role of Metadata Quality From a Developing Country’S View, International Journal of Hospitality & Tourism Administration,pp 64-84.

  • https://doi.org/10.1080/15256480.2018.1547239

  Moslehshirazi,A Mohammadi,A. Alimohammadlo,M.Saadatmand,M. (2021). Proposing a model for commercial soft technology assessment in small and medium enterprises, International Journal of Management Practice, Vol.14 No.4, pp.454 – 471.

  • https://doi.org/10 .1504/IJMP.2021.116582

  Muskan,V. (2021). “FSCBlock: Designing financial smart contracts on permissioned and public blockchains, FGS - Electronic Theses & Dissertations.

  • http://hdl.handle.net/1993/33825

  Nurcholis,A. Harianto,B. Machmudah,U. (2021). Implementation of Hard and Soft Technology in Learning Arabic During the Covid-19 Pandemic, Advances in Social Science, Education and Humanities Research,pp368-381.

  https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.002

  Nazari Salari, L, Khadivar, , Abdulvand,. (2015). Presenting a model to analyze the barriers to applying business intelligence in Iran's tourism industry with a mixed methods approach, New Researches in Decision Making, Spring, Volume 1, Number 1 - Serial Number 1, PP 79-102.

  Owusu,A.Ghanbari-Baghestan,A.Kalantari,A. (2017). Investigating the Factors Affecting Business Intelligence Systems Adoption: A Case Study of Private Universities in Malaysia,  International Journal of Technology Diffusion,pp25-38.

  https://doi.org/10.4018/IJTD.2017040101

  Pongnumkul,S. Bunditlurdruk,T. Chaovalit,P Tharatipyakul,A. (2021). “A Cross-Sectional Review of Blockchain in Thailand” Research Literature, Education Courses, and Industry Projects,68-89.

   https://doi.org/10.3390/app11114928

  Poti, N, Moradi Mkhles, H, Salehi, V, Heydari, J. (2018). A Model for Adapting Educational Organizations to Business Intelligence Requirements, Intelligent Business Management Studies, Spring, Volume 6, Number 23, PP145-175.

  Pérez,J. Parrabc,F.Garcíab,S. (2021). A system dynamics model: Transition to sustainable processes, Technology in Society,PP136-152.

  https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101579

  Pranto,T. All Noman,A. Mahmud,A. Bahalul Haque,A. (2021). Blockchain and smart contract for IoT enabled smart agriculture” PeerJ Computer Science,45-68.

  https://doi.org/10. 7717/peerj-cs.407

  Rea Llave,M. (2019). A Review of Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-Sized Enterprises, International Journal of Business Intelligence Research (IJBIR),pp23-46.

  https://doi.org/10.4018/IJBIR.2019010102

  Rouhani, S, Hamidi, H. (2015). Evaluation Framework of Centralized Banking System Modules Based on Business Intelligence Features, Information Technology Management Quarterly, Summer, Year 8, Number 27, PP 57-86.

  Rahnema Roudpashti, F, Mahmoudi, M. (2009). Explaining the model of business intelligence in management accounting information system, Business Management Quarterly, Spring, Volume 2, Number 5 - Serial Number 5, PP 175-197.

  Rahimi, F, Bagalinejad Shushtri, M, Nadaf,M. (2020). Designing a business intelligence model with a data-based approach, scientific journal of intelligent business management studies, winter, ninth year, number 34, PP 36-52

  Raunghi, M, Raunghi, M. (2013). Presenting the maturity model of business intelligence among Iranian organizations, Rushd Tehsil, Bahar, Volume 10, Number 38, PP 38-44.

  Sirti, M, Shakuhyar, S, Rezaiyan, A. (2018). Presenting the business intelligence model based on the two-way approach, Scientific Quarterly of Economics and Urban Management, Autumn, Year 7, Number 28, PP 1-20.

  Salvatian, S, Khajehian, D, Pourkaveh Dehkordi, M. (2017). Proposing a Business Model Based on Mobile Smartphones for a Broadcasting Organization, Communication Research, Fall, Year 25, Number 3 (Sec. 95), PP 67-102.

  Talaoui,Y, Kohtamäki,M, Sweden,L. (2021). 35 years of research on business intelligence process: a synthesis of a fragmented literature, Management Research Review, pp 677-717.

  https://doi.org/10.1108/MRR-07-2020-0386

  Tern,S. (2021). “Survey of Smart Contract Technology and Application Based on Blockchain, Open Journal of Applied Sciences,12,67-82.

   https://doi.org/10.4236/ojapps.2021.1110085

  VarmaKakarlapudi,P. & Mahmoud,Q. (2021). “A Systematic Review of Blockchain for Consent Management, Management. Healthcare, 9, 137-152.

  https://doi.org/10.3390/healthcare9020137

  Zott, C. Amit, R. Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research, SAGE Journals,PP 86-103.

  https://doi.org/10.1177/0149206311406265