دوره و شماره: دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

همگرایی اقتصادی- تجاری منطقه ای میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

صفحه 1-32

10.22034/bs.2023.1987778.2724

میرعبداله حسینی؛ محمد رضا عابدین مقانکی؛ علی زاهدطلبان


ترویجی

بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی‌های روستایی در اقتصاد ایران با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 71-88

10.22034/bs.2023.1988483.2732

معصومه آینه؛ حمیدرضا جلیلیان؛ یعقوب محمودیان؛ پریسا پرندآور؛ میلاد بخشم