متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوعسازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و دادههای دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی بهعنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوعپذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی نشان میدهند تنوعپذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش میدهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوعپذیری، نابرابری درآمد کاهش مییابد که این نتیجه نشاندهندهی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوعسازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته میشود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان میدهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد میشود ولی نرخ تورم اثر معنیداری بر نابرابری ندارد. یافته‌‌های این پژوهش دلالت‌‌های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوعسازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export Diversification and Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Kosar Ahmadi 1
  • Mahboobeh Farahati 2
1 M. A. of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

 
The present study aimed to examine the effect of export diversification on income inequality in Iran using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach and data for the period 1984 to 2018. To this end, the Gini coefficient was employed as the income inequality index and non-oil export diversification was calculated using Herfindahl-Hirschman index and considering the export value of various export goods.
The results of the cointegration test show that diversification initially increases income inequality but after reaching a certain amount it causes to a decrease in income inequality. The results prove an inverted U-shape relation between income inequality and export diversification. Also, the empirical results indicate that there is an inverted U-shaped relationship between per capita income and income inequality, thus confirming the Kuznets curve hypothesis. On the other hand, the empirical results show that an increase in the size of the government leads to an increase in income inequality, but the inflation rate does not have a significant effect on inequality. These findings have important policy implications in order to improve export diversification to reduce income inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Diversification / Income Inequality / Iran
ابونوری، اسماعیل و غلامی، نجمه (۱۳۹۰). ساختار صنایع ایران و هم‌بستگی بین متغیرهای اندازه‌گیری تمرکز، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، ۹۶: ۴۳ - ۲۳.
احمدی شادمهری، محمدطاهر، قائد، ابراهیم و مرادی، مژگان (1399). عوامل موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی، دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، 5(1): 147-127.
انواری، ابراهیم، آهنگری، عبدالمجید، کاظمی‌فرد، احمد و چاسبی‌نژاد، لینا (1400). تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیرنفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه پارامتری. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 12(3): 70-33.
آذربایجانی،کریم، راکی، مولود‌‌ و رنجبر، همایون (۱۳۹۰). تاثیر متنوع‌‌سازی صادرات بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت)، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ۱(۳): ۱۶۵- ۲۰۱.
جلایی، سید عبدالمجید و گرگینی، مصطفی (۱۳۹۹). بررسی تاثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک‌های درآمدی روستایی ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۸ (۳۱): ۱۱۲ - ۷۷.
رضالو، روح اله (۱۳۹۴). بررسی تاثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب جهان، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
رنجبر، همایون، ایرانمنش، مهدیه و محمدی، مرتضی (۱۳90). اثر الگوی تخصص تجاری بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(4): 70-57.
شاکری، عباس، اسفندیار، جهانگرد و اقلامی، سمیه (۱۳۹۱). اثرخطی تورم برنابرابری درآمد در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 13(4): ۲۷-۵۳
صمدی، علی‌حسین (۱۳۸۰). متنوع‌سازی صادرات و رشد اقتصادی در ایران (۱۳۴۷-۱۳۷۷)، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 6(11 و 12): ۱۶۵- ۲۰۱.
عزیزی، زهرا، پدرام، مهدی و عزیزی، پگاه (1397). نقش متنوع‌سازی صادرات بر رابطه بین بازبون تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 23(77): 107-138.
مالکی، امین (۱۳۹۰). بررسی تنوع پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ۱۹(۵۸): ۱۰۶- ۷۹.
محمدی، حسین و فکاری‌سردهایی، بهزاد (۱۳۹۴). اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریچ)، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، ۳ (۱۱)، ۹۴- ۷۵.
معمارنژاد، عباس، امام‌وردی، قدرت و شایسته، افسانه (۱۳۸۸). بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی (سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۸۵)، فصلنامه اقتصاد مالی، ۲(۳): ۵۴- ۳۷.
مهرگان، نادر، موسایی، میثم، و کیهانی حکمت، رضا (1387). رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 7(28): 57-77.
نادمی، یونس و حسنوند، داریوش (1394). اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 20(3): 125-143.
نژادعبدالله، معصومه، محتشمی برزادران، غلامرضا و یعقوبی، مهدی (۱۳۹۲). شاخص‌های توزیع درآمد در ایران، مجله اقتصادی، 13(9 و 10): ۴۹ - ۶۴‌.
نصیری، هومن، نونژاد، مسعود، حقیقت، علی و ابراهیمی، مهرزاد (1399). آثار تنوع صادرات صنعتی بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 14 (50): 27-52.
نعمت اللهی، سمیه و گرشاسبی، علیرضا (۱۳۹۲). بررسی تغییرات تنوع‌پذیری صادرات غیر نفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تاکید بر دوره زمانی ۹۱-۱۳۸۳، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، ۴ (۱۴): ۹۱- ۷۷.
نیلی، مسعود و فرحبخش، علی (1377). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 3(10 و11): 154-121.
وجدانی‌طهرانی، هدیه و علی‌رازینی، ابراهیم (۱۳۹۱). بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ۱۹(۳): ۲۵- ۵۵.
یاراحمدی، محمد منش، رفعت، منیره، طیبی، سید کمیل(۱۴۰۰). تحلیل عوامل موثر بر تنوع‌پذیری صادرات ایران: با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی، پژوهش‌های اقتصادی ایران،۲۶(۸۹)، ۱۳۱-۱۵۴.
Abounoori, E., & Gholami, N. (2012). Industrial Structure in Iran and the Correlation between Concentration Variables. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi), 46(3), 21-43. [In Persian]
Ahmadi Shadmehri, M., Ghaed, E., & Moradi, M. (2019). The Influencing Factors of Income Inequality in Iran with Emphasis on the Role of Migration and Urbanization. Population Policy Research, 5(1), 127-147. [In Persian]
Albassam, B. A. (2015). Economic diversification in Saudi Arabia: Myth or reality?. Resources Policy, 44, 112-117.
Anderson, E. (2005). Openness and inequality in developing countries: A review of theory and recent evidence. World development, 33(7), 1045-1063.
Anvari, E., Ahangari, A., Kazemifard, A., & Chasebi Nezhad, L. (2021). Risk Analysis and Diversification of Iran’s Non-oil Export: Application of Nonparametric and Semiparametric Methods. Journal of Economics and Modeling, 12(3), 33-70. [In Persian]
Aradhyula, S. V., Rahman, T., & Seenivasan, K. (2007). Impact of international trade on income and income inequality (No. 381-2016-22241).
Azarbaiejani, K., Raki, M., & Ranjbar, H. (2011). The impact of export diversification on total factor productivity and economic growth (panel data method in D-8 countries). Economic Growth and Development Research, 1(3), 201-165. [In Persian]
Azizi, Z., Pedram, M., & Azizi, P. (2018). The role of export diversification on the relationship between trade openness and volatility of economic growth in selected developing countries (1980-2015). Iranian Journal of Economic Research, 23(77), 107-138. [In Persian]
Blancheton, B., & Chhorn, D. (2019). Export diversification, specialisation and inequality: Evidence from Asian and Western countries. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(2), 189-229.
Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2), 149-163.
Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37(2), 149-163.
Faustino, H. C., & Vali, C. (2011). The effects of globalisation on OECD income inequality: a static and dynamic analysis. DE/Working papers nº 12/2011/DE.
Galli, R & R. Vander Hoeven. (2001). Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation, Employment Paper, 2001/29, ILO
Hesse, H. (2009). Export diversification and economic growth. Breaking into new markets: Emerging lessons for export diversification, 55-80.
Jalaee, S. A., & Gorgini, M. (2020). The Investigation of Foreign trade effect on Income disturbance between each rural income deciles of Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 8(31), 77-112. [In Persian]
Jalil, A. (2012). Modeling income inequality and openness in the framework of Kuznets curve: New evidence from China. Economic Modelling, 29(2), 309-315.
Le, T. H., Nguyen, C. P., Su, T. D., & Tran-Nam, B. (2020). The Kuznets curve for export diversification and income inequality: Evidence from a global sample. Economic Analysis and Policy, 65, 21-39.
Lee, C. C., Yuan, Z., & Ho, S. J. (2022). How does export diversification affect income inequality? International evidence. Structural Change and Economic Dynamics, 63, 410-421.
Li, D., Wang, X., Xu, Y., & Ren, Y. (2022). Analysis of Export Diversification and Impact of Globalisation on Income Inequality: Evidence from Asian Countries. Global Economic Review, 51(3), 195-215.
Maleki, A. (2011). Diversification in Non-Oil Export of Iran with Introduction of a New Index. Journal of Economic Research and Policies, 19(58), 79-106. [In Persian]
Meamarnejad, A., Emamverdi, G., & Shayesteh, A. (2008). An Analysis of export diversification effects on economic growth in Iran after revolution. Financial Economics, 2(3), 37-54. [In Persian]
Mehregan, N., Musai, M., & Keihani Hekmat, R. (2008). The economic growth and income distribution in Iran. Social Welfare Quarterly, 7(28), 57-87. [In Persian]
Meschi, E., & Vivarelli, M. (2009). Trade and income inequality in developing countries. World development, 37(2), 287-302.
Mitra, R., & Hossain, M. S. (2018). Does Trade Openness Increase Income Inequality in the United States?. The Empirical Economics Letters, 17(10), 1185-1194.
Mohammadi, H., & Fakari, B. (2015). Analyzing the effect of the institutional infrastructure and macroeconomic variables on the diversity of Iran’s exports Using Ridge Regression, Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 3(11), 75-94. [In Persian]
Munira, S., Kianib, A. K., Khanc, A., & Jamald, A. (2012). The Relationship between Trade Openness and Income Inequalities Empirical Evidences from Pakistan. Academic Journal of Management Sciences ISSN, 2305, 2864.
Nademi, Y., & Hasanvand, D. (2015). The Threshold effects of government size on income inequality in Iran. Planning and Budgeting, 20(3), 125-143. [In Persian]
Nasiri, H., Nonezhad, M., Haghighat, A., & Ebrahimi, M. (2020). The Effects of Diversification of Industrial Exports on the Instability of Foreign Exchange Earnings in Iran’s Industrial. Economic Modelling, 14(50), 27-52. [In Persian]
Nematollahi, S., & Garshasbi, A. (2014). Investigation of the non-oil export diversification in the status of the international sanctions for the period (2004-2012). Economic Growth and Development Research, 4(14), 92-75. [In Persian]
Nezhadabdolah, M., Mohtashami Borzadaran, G. R., & Yaghoobi, M. (2013). Income distribution indicators in Iran. Economic Journal, 13(9 & 10): 49-64. [In Persian]
Nilli, M., Farahbakhsh, A. (1998). The relationship between economic growth and income distribution. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 3(10 & 11): 121-154. [In Persian]
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Polpibulaya, S. (2015). Trade Openness and Income Inequality, Clemson University, All Theses, 2505.
Ranjbar, H., Iranmanesh, M., & Mohammadi, M. (2011). Effect of trade specialization pattern on economic growth in MENA countries. Economic Modelling, 5(4), 57-70. [In Persian]
Reuveny, R., & Li, Q. (2003). Economic openness, democracy, and income inequality: An empirical analysis. Comparative Political Studies, 36(5), 575-601.
Rezaloo, R. (2015). Investigating the impact of foreign trade on income distribution in selected countries of the world. The 3rd International Conference in Management, Economics and Accounting, Tabriz. [In Persian]
Samadi, A. H. (2002). Export diversification and economic growth in Iran (1968-1998). Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 6(11 & 12): 165-201. [In Persian]
Shakeri, A., Jahangard, E., & Aghlami, S. (2014). The nonlinear effect of inflation on income inequality in Iran. The Economic Research, 13(4), 27-53. [In Persian]
Vojdani, H., & Ali Razini, E. (2013). Investigating and Analysis of Diversity in Target Export Markets of Iran. Journal of Economics and Regional Development, 19(3): 25-55. [In Persian]
Yarahmadi, M. M., Rafat, M., & Tayebi, S. K. (2022). Determinants of Iran’s Export Diversification: Emphasis on the Cost of Entrance to Domestic and Foreign Markets. Iranian Journal of Economic Research, 26(89), 131-154. [In Persian]
Zakaria, M., & Fida, B. A. (2016). Trade openness and income inequality in China and the SAARC Region. Asian‐Pacific Economic Literature, 30(2), 33-44.