بررسی کالاهای دارای مزیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران در بازار ترکمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی بازار کشور ترکمنستان و وضعیت صادرات محصولات ایرانی به این کشور به دلیل اهمیت ترکمنستان به‌عنوان یکی از همسایگان ج.ا.ایران و نیز اشتراکات فرهنگی و تاریخی فیمابین از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در راستای دستیابی به این امر، هدف از این تحقیق برآورد ظرفیت تجارت میان این دو کشور و یافتن کالاهای دارای توانمندی جهت صادرات از ج.ا.ایران به کشور مذکور در دوره زمانی 2017 تا 2021 می‌باشد که در این خصوص ضمن
بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و وب‌های رسمی و بین‌المللی از شاخص‌هایی از قبیل مزیت نسبی آشکار شده، پتانسیل ساده تجاری و شاخص باز بودن تجاری استفاده گردید. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که از سال 2017 تا کنون امکان توسعه صادرات ج.ا.ایران به بازار ترکمنستان وجود دارد و همچنین بیشترین توانمندی صادراتی کشورمان به این کشور طی پنج سال اخیر مربوط به محصولاتی از قبیل میله‌ها از آهن و فولاد، داروها و اسکلت‌های فلزی بوده است که میزان استفاده از این ظرفیت با توجه به صادرات واقعی کشورمان به ترکمنستان اندک و این امر مستلزم انعقاد موافقتنامه‌های همکاری فیمابین دو کشور در حوزه معدن و دارو - اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری در حوزه محصولات فولادی، ساختمان و دارو و نیز احداث کارخانجات مشترک در مناطق ویژه اقتصادی در حوزه محصولات اشاره شده، انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و همچنین حل و فصل مشکلات پیش روی تجار ایرانی به‌ویژه در حوزه کالاهای مطروحه از جمله تسهیل در نقل و انتقال پول و تامین واگن می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Goods with Export Advantage of the Islamic Republic of Iran in the Market of Turkmenistan

نویسنده [English]

  • maryam khosravi asl
MA, Department of Commercial management, - marketing. Faculty of Management and Human Sciences, Islamic Azad University, Tehran north Branch
چکیده [English]

 
Examining the market of Turkmenistan and the situation of exporting Iranian products to this country is very Important due to the important of Turkmenistan as one of the neighbors of Iran, as well as the cultural and historical commonalities between them. In order to achieve this goal, the purpose of this research is to estimate the trade capacity between these two countries and to find goods with the ability to export from Iran to Turkmenistan
in the period from 2017 to 2021, which was used from library data and official and international websites and indicators such as revealed comparative advantage, simple commercial potential and trade openness. The findings of the research show that there is a possibility of expanding Iran’s exports to the Turkmenistan market since 2017, and Iran’s greatest export capability to this country in the last 5 years has been related to products such as Iron and steel rods, medicines and metal skeletons, which The amount of use of this capacity is small considering the actual export of our country to Turkmenistan, and this requires Signing of cooperation agreements between the two countries in the field of mining and pharmaceuticals - sending and accepting trade delegations in the field of steel products, construction and pharmaceuticals, as well as create joint factories in special economic zones in the fields of the mentioned products, signing preferential trade agreements and also solving problems In front of Iranian businessmen, especially in the field of mentioned goods, including facilitating the transfer of money and supply of wagons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighboring Countries / Turkmenistan / Simple Commercial Potential / Revealed Comparative Advantage / Trade Openness
ابراهیمی، عبدالحمید، محمدی زاده، علی. (1374)، بررسی وضعیت صادرات میوه و خشکبار خراسان به ترکمنستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
اسمیت، آدام، (1776)، ابراهیم زاده، سیروس. (1978)، تهران: انتشارات پیام.
افضلی ابرقویی، وجیهه، یعقوبی منظری، پریسا. (1392)، بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه، دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، 11 (59)، 89-78.
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1392.11.59.6.8.
 بیات، روح ا...، صادقیان، الهام. (1394)، بررسی مقایسه‌ای برآورد ظرفیت‌های تجاری بین ایران و کشورهای گروه دی هشت بر اساس الگوهای متعارف تجارت بین‌الملل، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6 (21) 92-79.
بنی‌هاشمی، سیدعلی، ثقفی، مهدی. (1395). تجزیه و تحلیل استراتژی‌های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، 14(77)، 28-16. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1395.14.77.2.1
توکلی، زهرا، برزگر کیهان. (1400)، دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان، فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 27 (116)، 3-28.
خدادادکاشی، فرهاد، رحیمی، محمد، جعفری، مهدی. (1391)، برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا، مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 8 (2)، 94-79.
  https://www.doi.org/10,22096/esp.2013,26163
رحمانی، تیمور. (1386)، بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی، مجله تحقیقات اقتصادی، 78، 57-23.
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.00398969.1386.42.1.2.2
رسولی نژاد، احسان، صبری، پریسا. (1400)، ارزیابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصولات از کشور ایران، دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 114، 62-45.
 https://doi.org/10.22034/bs.2022.247016
سعادت، رحمان، محسنی، ناهید. (1393)، بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 73، 53-29.
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1393.19.73.2.0
شکیبایی، علیرضا، کبری بطا، فاطمه. (1389)، پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی، مجله دانش و توسعه، 17 (31)، 139-157. https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27256
صمدی‌نیا، ایمان. (1398)، بررسی فرصت‌های دیپلماسی تجاری با ترکمنستان، اندیشکده دیپلماسی اقتصادی.
طالبی، محمد، رهبر، فرهاد، حیدری، علی، اسماعیل زاده، علی. (1400)، شناسایی ظرفیت‌های صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی با تاکید بر بازار صادراتی کشورهای همسایه منتخب، مجله راهبرد اقتصادی، 3 (38)، صفحه 461-425.
علی رازینی، ابراهیم، شاهانی، فائقه، وجدانی طهرانی، هدیه. (1394)، ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، 11(62)، 1-17. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1392.11.62.1.9
کرباسی، علیرضا، محمدزاده، سید حسین، رسولیان، علی، اشرفی، مرتضی. (1396)، راه‌کارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، (21)، 126-111
ولی بیگی، حسن، فهیمی فر، جمشید و عابدین، محمد.(1383)، بررسی رقابت پذیری صادراتی قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 33، 155-194.
هرورانی، حسین، ثاقب، حسن، عزیزنژاد، صمد.(1401)، معرفی و تحلیل برخی شاخص‌های حوزه بازرگانی خارجی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Ali Razini, E, Shahani, F, Vodjani Tehrani, H. (2015). assessment and estimation of the simple commercial potential between Iran and the member countries of the Shanghai Cooperation Organization, Commercial surveys, 11 (62), 1-17. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1392.11.62.1.9.(in Persian)
Afzali Abargoui, V, Yaqoubi Manzari, P. (2013). Examining Iran’s export fields in trade with Egypt with the approach of bilateral export potential index, Commercial surveys, 11 (59), 78-89. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1392.11.59.6.8. (in Persian)
Arnon,A. & Avia Sprivak & J.Weinblatt. (1996). “the potential for trade between Israel, the Palestinians and Jordon”, the world economy, 19 ,113-134. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.1996.tb00666.x
Balasa, B. (1965). trade liberalization and revealed comparative advantage, the Manchester school,33(2), 99-123. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x
Balassa, B. (1979). The changing pattern of comparative advantage in manufactured goods, the review of economics and statistics, 259-266. https://doi.org/10.2307/1924594
Balassa, B. (1978). export and economic Growth: further evidence. Journal of development economics,5(2):181-189. https://doi.org/10.1016/0304-3878(78)90006-8
Bayat,R, Sadeghian, E. (2015). comparative study of the estimation of trade capacities between Iran and the G8 countries based on the conventional patterns of international trade, Economic Growth and Development Research, 6 (21) 79-92. (in Persian)
Bani Hashemi S. Thaghafi M. (2016). analysis of export development strategies to Central Asian countries with SWOT model in line with the sixth development plan, Commercial surveys, Volume 14, Number 77, 16-28. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1395.14.77.2.1.(in Persian)
Drysdale,P. (1988). international economic pluralism, economic policy in east Asia and the pacific. Columbia university press, New York.
Ebrahimi, A, Mohammadizadeh, A. (1995). study of the status of export of fruits and dried fruits from Khorasan to Turkmenistan, master’s thesis, Shahid Beheshti University.(in Persian)
Emery, R, F. (1967). The relation of exports and economic growth. kyklos,20(4):470-486. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1967.tb00859.x
Feder, G.(1983).on exports and economic growth. Journal of development economics,12(1-2):59-73. https://doi.org/10.1016/0304-3878(83)90031-7
Finger,J.M., & Kreinin, M.E. (1979). A measure of export similarity and is possible uses, the economic journal, ,89 (356), 905-912. https://doi.org/10.2307/2231506
Jamakoohi,K.Alizadeh,E.&Esfandabadi,H.(2019).Analyzing the capacity of Iran non-oil exports to the region No.2 countries. Ibusiness,11(4):57-65.DOI:https://doi.org/10.4236/ib.2019.114006.. (in Persian)
Harorani, H, Saqeb, H, Azizinjad, S. (2022). introduction and analysis of some indicators of Iran’s foreign trade sector, Islamic Council Research Center. (in Persian)
ITC (2005),tradesim (third version), a gravity model for the calculation of trade potentials for developing countries and economies in transition, explanatory notes, market analysis section, 12-18.
Jagdamble, S. (2019). Consistency test of revealed comparative advantage index: evidence from india’s agricultural export,Foreign trade review, 54(1), 16-28. https://doi.org/10.1177/0015732518810838.
Karbasi A. Mohammadzadeh S. Rasoulian A. Ashrafi M. (2017). strategies for developing exports and expanding economic cooperation with Central Asian countries, the macro and strategic policies, number21, 111-126.. (in Persian)
Khodadadkashi, F, Rahimi, M, Jafari, M. (2012). estimation of Iran’s export potential to Turkey in the group of Islamic countries of Southwest Asia, Economic Studies and Policies, 8 (2), 79-94. https://www.doi.org/10,22096/esp.2013,26163 (in Persian)
Linnemanm, H.(1966). an econometric study of international trade flow, north Holland, Amsterdam. https://doi.org/10.2307/2229319
Lucas,R.E.(1988). on the mechanics of economic development. Journal of monetary economics 22(1),3-42 https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7.
Market Analysis and Research, International Trade Center (ITC) , www.trademap.org.
Mohammadi Giglou ,I, Rovshan, G, (2020).  Assessment and Determination of Bilateral Trade Capacity between Iran and Turkey, journal of International economic studies , 50 (1). 41-52. https://doi.org/10.22108/ies.2019.116870.1063
Ng.F.and yeats,A. (1999). production sharing in east Asia, who does what for whom? world bank, policy research working paper, number 2197, Washington. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2197
Rahmani, T. (2007). investigating the effect of trust on economic growth in the provinces of Iran using the spatial econometric method, Journal of Economic Research, 78, 23-57. https://dorl.net/dor/20.1001.1.00398969.1386.42.1.2.2. (in Persian)
Rasekhi, S .Seadi, R. Yademellat, N. Hoseini, s. (2021). Trade potentials of Iran and cis. Journal of international marketing modeling, 2(1), 18-30.DOI:10.22080/jimm.2021.20981.10115. (in Persian)
Reports of business and economic Turkmenistan, www.theglobaleconomy.com.
Rasolinejad, E, Sabri, P. (2021). Evaluation of the Eurasian Economic Union market for the export of products from Iran, Commercial surveys, 114, 45-62. https://doi.org/10.22034/bs.2022.247016. (in Persian)
Riedel, J. (1987). Myths and Reality of external constraints on development. United Kingdom: Gower Pub Co LTD.
Samadinia, I. (2018). examining the opportunities of trade diplomacy with Turkmenistan, think tank of economic diplomacy. (in Persian)
Saadat, R, Mohseni, N. (2013). Review of Economic Convergence between Iran and Caspian Sea Basin Countries, Business Research Quarterly, No. 73, 29-53. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17350794.1393.19.73.2.0 (in Persian)
Shakibaei, A, Kobri Bata, F. (2009). Trade Potential of South West Asian Bloc Countries, Science and Development Magazine, 17 (31), 139-157. https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27256. (in Persian)
Shah, M, Nabila, K, Maqsood, H, Jamila, K, Arif Masih, K, (2023). Trade potential of Pakistan with the South Asian Countries: A gravity model approach, Asia Pacific Management Review, 28(1), 45-51. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2022.02.001
Smith, A. (1776). Ebrahimzadeh, S. (1357), Tehran: Payam Publications.
Talebi, M, Rahbar, F, Heydari, A, Ismailzadeh, A. (2021). Identification of Iran’s industrial capacities using the economic complexity model with an emphasis on the export market of selected neighboring countries, Economic Strategy Magazine, 3(38). 425-461. (in Persian)
Tavakoli, Z, Barzegar. K, Economic Diplomacy and Neighborhood Policy of Iran and Turkmenistan, Scientific Quarterly of Central Asia and Caucasus Studies, 27 (116), 3-28. (in Persian)
UNCTAD. (2002). Hand book of international trade and development statistic. http://www.UNCTAD.org.
Vali Beigi, H, Fahimi Far, J and Abedin, M. (2004). Examining the export competitiveness of Iran’s auto parts in export markets, Commercial Research Quarterly, 33, 155-194. (in Persian)
Vahra, R.(2001). Export and economic growth: further time series evidence from less developed countries. International advances in economic reaserch,7(3):345-350.