بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار بر عملکرد اقتصادی شرکت ها با نقش میانجی کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری و چابکی (مطالعه موردی: کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و هنر

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه میبد

3 استاد دانشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اتخاذ تصمیم‌‌های راهبردی در محیط کسب‌وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان‌‌ها با آن مواجه‌‌اند. در این خصوص تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار، داده‌های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می‌سازد و گزارش‌های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم می‌سازد و ازاین‌رو می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت‌های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف‌پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می‌توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه‌های کاشی و سرامیک می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب‌وکار، تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار قابلیت‌‌های تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت‌‌های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت‌‌های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Analysis on the Economic Performance of Companies with the Mediating Role of Information Quality, Innovation and Agility: Evidence from Tile and Ceramic Factories in Yazd Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Zeynab Zare 1
  • Saeed Dehghan Khavari 2
  • Seyed Hossein Mirjalili 3
1 MA of Financial Management, Department of Financial Engineering, Science and Arts University, Yazd, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Economics, Meybod University, Meybod, Iran
3 Professor of Economics, Faculty of Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Most organizations face a challenge in making strategic decisions in the current business environment. In this regard, business analysis integrates the data of an organization and provides analytical reports for the decision-making of the managers, and therefore can indirectly affect the economic performance of the company. But on the other hand, the ineffectiveness of business analysis on performance has many negative effects that could be examined. On the other hand, the quality of information and innovation capabilities with the impact of business analysis and organization agility through increasing the flexibility, speed and quality of the organization can be effective in this process. The purpose of the study is to examine the role of business analysis on the agility and performance of tile and ceramic factories. The sample size includes 360 employees and managers of Yazd province using the Cochran formula, and a questionnaire used for collecting information. In terms of purpose, this is an applied study and descriptive in nature. Hypotheses were developed based on the theoretical background of business intelligence, business analysis and performance management. The results indicate the significant effect of business analysis capabilities on information quality (with a path coefficient of 0.598) and innovation capabilities (with a path coefficient of 0.463). Information quality and innovation capabilities effect on the dependent variable of agility with path coefficients of 0.482 and 0.359, respectively. The effect of agility path on performance has the highest path coefficient (0.770).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Analysis / Agility / Economic Performance of Companies / Information Quality / Structural Equations
اسعدی، م.، میرزایی، ب. و داوری، ش. (1397). بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر تحول سازمانی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان. اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی، سقز.
افلاطونی، ع.، خطیری، م. و بیرالوند، ی. (1400). تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت. فصلنامه چشمانداز حسابداری و مدیریت، دوره 4، شماره 40، ص 110-97.
امینی، م.، مرادی، س. و افتخار، ه. (1394). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و چابکی سازمان. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.
آقا خان بابایی، ح. (1399). تاثیرچابکی سازمانی بر عملکرد بر پایه نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیتهای ارزش آفرینی. پنجمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم، کرج.
بندریان، ر. (1395). ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در سازمانهای پژوهش و فناوری. فصلنامه رشد فناوری، سال 12، شماره 46، ص10-1. https://doi.org/10.7508/jstpi.2016.02.002
تقی‌زاده جورشری, م. و طالقانی، م. (1393). ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد: نقش رضایت کارمندان و مشتریان (مورد مطالعه: شعب یک بانک. بررسی‌های بازرگانی، شماره 12 دوره 68، ص 55-42. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1393.12.68.4.1
جعفرنژاد، احمد و شهائی، بهنام. (1386). مقدمهای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران، نشر مهربان، چاپ اول.
جعفری تیتکانلو، س.، ذوالفقاری، ن.، بهبودی، ا. و محسنی، م. (1398). تاثیر پویایی و رقابت پذیری محیط بر عملکرد کسب و کار؛ تحلیل نقش راهبردهای نوآوری محصول و فرایند. آینده پژوهی مدیریت. شماره 4 (پیاپی 119)
حسین نژاد مقدم، آ. و شرج شریفی، آ. (1399). بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداریهای استان مازندران). فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. سال چهارم، شماره 42، ص 59-44.
 دهقان خاوری, س.، میرجلیلی، س.، عبدالرحیمیان، م. و عزیزیان، م. (1400). تحلیل تأثیر ابعاد راهبری شرکتی بر مؤلفههای تصمیمات مدیریت مالی شرکت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه بورس اوراق بهادار، 14(55)، 233-257. doi: 10.22034/jse.2021.11512.1649
رحمانی، م.؛ عابدی، ح. و قاسمی، م. (1400). بررسی تاثیر قابلیتهای پویا مجهز به فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت نوآورانه در استان قزوین. هشتمین کنفرانس بینالمللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها.
زیبنده، ع. و پذیرش، ج. (1399). مطالعه نقش مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران. مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری، دوره 3، شماره 1، صص 43-51.
سرلک، م.، دلانگیزان، س. و کاکه برایی، ا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمانهای چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل. مجله مدیریت توسعه و تحول 24، صص 1-10.
سلیمی، غ.، طهماسبی آقبلاغی، د. و شعبانی، م. (1398). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار  (مطالعه موردی شرکت به‌سازان کاوش). فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 44، ص 281-257. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22520104.1398.11.44.13.9
صدیق، ص. و تاجفر، ا. (1400). بررسی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هواشناسی تهران). دوازدهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بابل.
طاهری لاری، م. و فضایلی، ز. (1399). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی با بهره وری منابع انسانی سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سرپرستی بانک سپه خراسان رضوی). هشتمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
طباطبایی‌فر، س. (1400). بررسی تاثیر چابکی سازمانی و خلاقیت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران. فصلنامه پژوهشهای معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 8، ص 141-116
ظاهر گیور، ن.، نظامی، ا. و نعمتی خطیبانی، م. (1400). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی کارکنان بر شاخصهای تعهد سازمانی. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
عظیمی، ح.، مرشدی، ا. و عباسی، د. (1399). نقش یادگیری سازمانی و فرایند کسب و کار بر عملکرد دانش محور سازمانها) نمونه پژوهش: اداره دارایی زنجان و سازمان صنعت و معدن بجنورد). نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی. سال سوم، شماره 9، صص 167-209. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1399.3.2.5.7
قویدل، تکتم، اسماعیلی شاد، بهرنگ. (1397). شناسایی مؤلفه‌های چابکی سازمانی جهت طراحی الگوی دستیابی به چابکی در ادارۀ تأمین اجتماعی. مجله مهندسی فرایندها. ۵ (۱۱) :۱-۱۶
معینی، ع. و صحرایی، ا. (1399). تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک، منطبق با پالت راهبرد. نشریه مدیریت فردا، دوره 19، شماره 62، صص 153-162.
نوروزعلی، ع. (1400). بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی شاهرود). فصلنامه چشمانداز حسابداری و مدیریت، دوره 4، شماره 42، ص21-9.
نوع پسند اصیل، س.، ملک اخلاق، ا. و عاشق حسینی مهروانی، م.(1393.). بررسی رابطه ی بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی.فصلنامه  پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره 1، صص51-31.
Aflatoni, A., Khatiri, M., & Beiralvand, Y. (2021). The effect of the quality of financial information disclosure on the actual performance of the company. Journal of Accounting and Management Vision, 4(40), 97-110. (In Persian)
Agha Khan Babaei, h. (2019). The effect of organizational agility on performance based on the role of knowledge management processes, transformation in business model and value creation capabilities. The fifth international conference on modern accounting, management and human sciences research in the third millennium, Karaj. (In Persian)
Amini, M., Moradi, S. and Eftekhar, H. (2014). Examining the relationship between organizational culture and organizational agility. The first international conference on management, economics, accounting and educational sciences. (In Persian)
Asadi, M. Mirzaei, B. and Davari, Sh. (2017). Investigating the impact of organizational agility on the organizational transformation of the employees of the Kurdistan Province Industry, Mining and Trade Organization. The first national conference of strategic and applied management, Saqez. (In Persian)
Ashraf A., Zare Ravasan A., Trkman P. & Afshari S. (2019). The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance. International Journal of Information Management 47.
 Azimi, H., Morshedi, A., & Abbasi, D. (2020). The Role of Organizational Learning and Business Process on Knowledge-Based Performance of Organizations (Case Study: Zanjan Revenue Department and Bojnourd Industry, Mine and Trade Organization). Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(2), 167-209. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1399.3.2.5.7 (In Persian)
Bandarian,R.(2016). Developing a Conceptual Model of Strategic Agility in Research and Technology Organizations (RTOs). Roshd -e- Fanavari ,46(12) ,1-10. https://doi.org/10.7508/jstpi.2016.02.002 (In Persian)
Brynjolfsson, E., Hitt, L.M., & Kim, H.H. (2011). Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance? O&M: Decision-Making in Organizations eJournal.
Cong C., Huihui Zh. & Liebing C. (2020). Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility. Journal of Business Research, V(110), pp 95-103.
Côrte-Real, N., Oliveira, T. & Ruivo, P. (2017). Assessing business value of Big Data Analytics in European firms. Journal of Business Research. Vol. 70(C), pp 379-390.
Dehghan Khavari, S., Mirjalili, S., Abdorrahimian, M., Azizian, M. (2021). Analysis of the effect of corporate governance dimensions on the components of corporate financial management decisions (The case of Tehran Stock Exchanges). Journal of Securities Exchange, 14(55), 233-257. doi: 10.22034/jse.2021.11512.1649. (In Persian)
Dzenopoljac, V, Alasadi, R, Zaim, H, Bontis, N. (2018). Impact of knowledge management processes on business performance: Evidence from Kuwait. Knowl Process Manag. V 25: 77- 87.
Enayati, L., & Langari, A. (2019). Replication, from supreme leader´s point of view. National Security, 9(33), 79-116.
Esterhuizen, D., Schutte, C.S.L. & Du Toit, A.S.A. (2012). A knowledge management framework to grow innovation capability maturity. South African Journal of Information Management, 14(1), pp 354-364.
Ghavidel T, Esmaeili Shad B. (2019). Examine the components of organizational agility to design a framework for achieving agility in social security organization. Journal of Process Engineering. 5 (11) :1-16 (In Persian)
Hossein Nejad Moghadam A., & Sharaj Sharifi A. (2019). Investigating the impact of business intelligence on the business analysis system and performance management system (case study of Mazandaran Province Municipalities Organization). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(14), 44-59. (In Persian)
Jafari titkanloo, S., Zolfaghari, N., Behboodi, O., & Mohseni, M. Z. (2020). Impact of environment dynamics and competitiveness on business performance; Analyzing the role of product innovation strategies and processes. Future study Management, 30(4). (In Persian)
Jafarnjad, A. and Shehai, B. (1386). An introduction to organizational agility and agile manufacturing. Tehran, Mehraban publication, first edition. (In Persian)
Mirzadeh N. & Eslami. S. (2018). Invesigating the effect of talent management on organizational agility and increasing employee loyalty. 3rd International Conference on Management Research and Humanities, University of Tehran.
Moazami, M., Mohammad Khani, K., Delavar, A., Mohammad Davodi, A. H. (2017). Identifying the education quality’s dimensions and components among SAMA Insitutes of the Islamic Azad University and determining the role any dimension or component plays in this regard. New Approaches in Educational Adminisrations. 19 (1). 105-126.
Muniz J., Cicero Cunhaa J., Almeidaa J. R. and Marinsa A. (2017). The knowledge management in business strategies and reverse logistics. Brazilian Journal of Operations & Production Management 14, pp 28-36.
Noapasand Asil, S., Malek Ekhlaq, A. and Ashagh Hosseini Mehrvani, M. (2014). Relationship between Talent Management and Organizational Performance. Journal of Research in Human Resources Management, 6(1), 31-51. (In Persian)
Nooroz ali, A. R. (2021). Investigating the role of organizational learning and knowledge management on organizational agility (Case study: Shahroud Social Security Organization) Alireza Norouzali Department of Management, Faculty of Humanities, Shahroud Branch, Islamic Azad University. Journal of Accounting and Management Vision, 4(42), 9-21. (In Persian)
Rahmani, M.; Abedi, H. and Ghasemi, M. (1400). Investigating the impact of dynamic capabilities equipped with information technology on the performance of small and medium enterprises with the mediating role of innovative capabilities in Qazvin province. The 8th international conference on modern techniques of management, accounting, economics and banking with the approach of business growth. (In Persian)
Rimiene, k. (2011), Supply Chain Agility Concept Evolution. Journal of Economics and Management, Vol.16, pp:892-988.
Roberts, N & Grover, V, (2012). Investigating Firm’s Customer Agility and Firm Performance: The Importance of Aligning Sense and Respond Capabilities. Journal of Business Research, vol. 65, no. 5, pp. 579-585.
Sadiq, p. and Tajfar, A. (1400). Investigating the impact of information technology capabilities on improving organizational performance with the mediating role of organizational agility (case study: Tehran Meteorological Organization). The 12th National Conference on Computer Science and Engineering and Information Technology, Babol. (In Persian)
Sahraee, A. and Momeni, A. (2020). Business Strategy Analysis of Electronic Payment Industry, Compatible with strategy palette. Journal of Modiriat-e-farda, 19(62), 153-162. (In Persian)
Salimi, G., Tahmasebi Aghbolaghi, D., & Shabani, M. (2019). Investigating the Relationship between Knowledge Management and Business Strategies (Case Study of Behzazan Kavoush Company). Journal of Business Management, 11(44), 257-281. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22520104.1398.11.44.13.9 (In Persian)
Sangari, M.S, Razmi, J. (2015). Business intelligence competence, agile
capabilities, and agile performance in supply chain, The International Journal of
Logistics Management, 26 (2), 356 - 380.
Sarlak, m., Delangizan, s., & Kakeh baraie, E. (2016). The study of effective factors on creating agile organizations based on the goldman and nagel model. Journal of development & evolution management, -(24), 1-10. (In Persian)
Seo, D. and La Paz, A.I. (2008) Exploring the dark side of
IS in achieving organizational agility. Communications of the ACM, 51, 136-139.
Tabatabaifar, S. (1400). Investigating the effect of organizational agility and organizational creativity on the job performance of Iran Export Development Bank employees. Quarterly Journal of Contemporary Researches in Management and Accounting Sciences, 3(8), pp. 116-141. (In Persian)
Taghizadeh, M., & Taleghani, M. (2014). Evaluating the relationship between market orientation and performance: the role of employee and customer satisfaction (case study: branches of a bank). Commercial Surveys, 12(68), 42-55. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767562.1393.12.68.4.1 (In Persian)
Taheri Lari, M. and Fazali, Z. (2019). Examining the relationship between organizational agility and the productivity of human resources of the organization with the mediating role of organizational trust (Case study: Sepeh Khorasan Razavi bank supervisors). The 8th National Conference on Management and Humanities Researches in Iran, Tehran. (In Persian)
Teece, J., Peteraf, Margaret A. and Heaton, S. (2016). Dynamic Capabilities and Organizational Agility: Risk, Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy. California Management Review, Forthcoming, Tuck School of Business Working Paper No. 2771245
Wendler, Roy. (2014). Dimensions of organizational agility in the software and IT Service Industry: Insights from an Empirical Investigation. Communications of the Association for Information System. Vol. 39.
Yuliansyah Y., Bruce G. & Nafsiah M. (2017). The significant of business strategy in improving organizational performance. Humanomics, Vol. 33 Issue: 1, pp.56-74.
Zaher Gior, N., Nizami, A. and Nemati Khatibani, M. (1400). Investigating the relationship between the organizational agility of employees and the indicators of organizational commitment. The 9th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran. (In Persian)
Zybndh, E., & Paziresh, J. (2020). The Study of the Role of Quantum Management Skills on Organizational Performance and Agility in the Physical Training of the Islamic Republic of Iran Army. Journal of motor and behavioral sciences, 3(1), 43-51. (In Persian)