نظام مسائل و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در آستانه برنامه هفتم توسعه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش‌‌های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست‌‌گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش‌‌های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می‌‌کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاریبندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشههای مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسیها نشان داد که اهم مسائل و چالشها را میتوان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابتپذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغالزایی و محدودیتهای در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانههای بیرونی (تحریم)؛ بیثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه)؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاستگذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامهریزیها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساختها و مشکلات سامانهها اشاره کرد. نشانهها و ریشههای مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industry, Mining and Trade (IMT) Sector Problems System and Challenges on the Eve of The Seventh Development Plan

نویسندگان [English]

  • Alireza Garshabi
  • Sadegh Dadashi
Faculty member of Institute for Trade Studies and Research
چکیده [English]

“IMT” sector is the cornerstone of policy making in this field. So, this study uses the problem tree technique to explain the main issues and challenges. Firstly, based on latest performance of 6th development plan law, a hierarchical and operational method has been used for determining, structuring and analyzing of limitations and gaps in the progress of the “IMT” sector aims. Secondly, the roots of the problems have been calculated using the information of 22 provincial industrial, mining and commercial organizations. The results of the surveys showed that the most important issues and challenges can be considered in: Limitation in the creation of higher added value; Restrictions on the development of industrial and mineral investments; Limitation in technological content and complexity of manufactured products; Restrictions on goods and services’ competitiveness; Limitation in employment creation and limitations in the production and distribution chain. The mentioned issues are rooted in cases such as Effects of external impulses; Macroeconomic environment instability; High centralism in policy matters; Heavy bureaucracy, complexity and inconsistency in some processes; Difficulty of issuing some licenses; Lack of attention to practical considerations in planning; Lack of financial resources; Human resource problems; Inadequacy of infrastructure and system problems. The signs and roots of the problems include production reduction and loss of competitiveness; Increase in price and decrease in quality; Allocative inefficiency and distributive inefficiency.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem System / Challenges / Industry / Mining and Trade Sector and Problem Tree
اشتریان، کیومرث (1397). راهنمای برنامه ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی، چاپ و نشر بازرگانی.
پوپر، کارل (1372). منطق علوم اجتماعی، ترجمه غلامرضا خدیوری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال 26، شماره اول.
https://pfk.qom.ac.ir/article_155_618ca75a7a64a8809 a0f8233ae7b9e2c.pdf
دانش فرد، کرم اله (1393). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
داوری اردکانی، رضا (1378). چالش با فیلسوف فلسفه در روزگار فروبستگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف.
عابد جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید، ‌فقیهی، ابولحسن شیخ‌زاده (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین:‌روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، صص: 151-198.
https://ensani.ir/file/download/article/20121210081357-9444-26.pdf
فاضلی، نعمت‌الله (1399). زندگی سراسر فهم مساله است»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فقیهی، مهدی؛ کاوه، کامیار (1395). تشخیص مسأله عمومی؛ بررسی با رویکردی تطبیقی. نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی.
فوکو، میشل (1395). خواستگاه هرمنوتیک خود، ترجمه افشین جهان دیده، تهران، نشر نی.
قوانین مختلف مرتبط با حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت.
کشاورز، محسن، علیخان‌زاده، علیرضا (1398)، «مدلسازی مسائل حکمرانی اقتصاد ج.ا.ا به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبتنی‌بر تحلیل بیانه گام دوم انقلاب»، اولین همایش ملی حکمرانی.
https://governanceschool.ir/file/download/download/1628939812-64.pdf?language=fa
ماژرزاک، آن. «سیاست پژوهی»، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر تبیان، 1380.
مومنی، فرشاد (1399)، مرز‌های دانش توسعه؛ حکمرانی، رشد و توسعه، انتشارات نهادگرا.
واعظی، اصغر (1391). تلقی بدیع گادامر از فهم، فصلنامه فلسفه، دوره 4، شماره 2؛ پاییز و زمستان 1391 صص 5-26.
10.22059/jop.2012.35878
Abid Jafari, Hassan, Taslimi, Mohammad Saeed, Faqihi, Abolhasan Sheikhzadeh. (2013). “Thematic analysis and theme network: a simple and effective method to explain the patterns in qualitative data”, Andisheh Strategic Management, No. 10, pp: 151-198. (In Persian)
Abuabar, L, Paucar-Caceres, A, Belderrain, M and Cromwel, T. (2017). Systemic Practice and Action Research to support teamwork strategy: an aviation manufacturer Brazilian company case, Journal of the Operational Research Society
Agarwal, et al. (2021). Constraint-Based Thinking: a Structured Approach for Developing Frugal Innovations, IEEE Transactions On Engineering Management, Volume 68, Issue 3, Page 739-751.
Ashtarian, Kyomarth. (2017). Guide to Government Planning and Public Policy, Business Publishing. (In Persian)
Bacchi, C,. (2009). Analysing Policy: What’s the Problem Represented To Be? Ferench Forest, NSW: Pearson Education.
Danesh Fard, Karam Elah. (2013). Public policy making process. Tehran: Safar Publications. (In Persian)
Davari Ardakani, Reza. (1999). Challenge with the Philosopher of Philosophy in the Age of Subjugation, Research Institute of Cultural and Social Studies. (In Persian)
Dillon, J. T. (1982). Problem finding and solving. The journal of creative behavior, 16(2), 97-111.
Dunn, W. N.,. (2012). Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall.
Dye, T. R. (2005). Understanding Public Policy. New Jersey: Upper Saddle River, FearsonEducation Prentice-Hall, Inc.
Faqihi, Mahdi; Kaveh, Kamiyar. (2015). Diagnosing the general problem; Investigation with a comparative approach. The first national conference of government management. (In Persian)
Fazli, Nematullah. (2019). Life is all about understanding the problem”, Research Institute of Humanities and Cultural Studies.. (In Persian)
Foucault, Michel. (2015). His Hermeneutic Courtesy, translated by Afshin Jahan Dedeh, Tehran, Ney publication. (In Persian)
General policies of the system in different sectors. (In Persian)
Gomes, A and Schramm, V. (2021). “Problem StructuringMethods: A Review of Advances Over the Last Decade” Systemic Practice and Action Research
https://www.complianceonline.com/resources/7-powerful-problem-solving-root-cause-analysis-tools.html
James J. Rooney and Lee N. Vanden Heuvel. (2004).“Root Cause Analysis For Beginners”
Jiri Dostal. (2014). “Theory of problem solving”, Social and Behavioral Sciences 174. (2015). 2798 - 2805
John Dewey. (1910). “The Analysis of a Complete Act of Thought” Chapter 6 in How we think. Lexington, Mass: D.C. Heath: 68-78.
Keshavarz, Mohsen, Alikhanzadeh, Alireza. (2018). “Modeling the governance issues of the J.A. economy as a basis for the policy making of the seventh development program based on the analysis of the statement of the second step of the revolution”, the first national governance conference. (In Persian)
Kingdom, J. W. (2003). Agendas, Alternatives and Public Policies, Second edition, New York:
Majerzak, Ann. (2010). “Political Research”, translated by Hoshang Naibi, Tebian Publishing House. (In Persian)
Mayer, R. E. (1990). Problem solving, in W. M. Eysenck (ed.), The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology, Basil Blackwell, Oxford, 284-288.
Mika Marttunen, Judit Lienert, Valerie Belton. (2017). Structuring problems for Multi-Criteria Decision Analysis in Practice: A Literature Review of Method Combinations, European Journal of Operational Research 263(1).
Momeni, Farshad. (2019). the boundaries of development knowledge; Governance, growth and development of institutional publications. (In Persian)
Popper, Carl. (1993). Logic of Social Sciences, translated by Gholamreza Khadiori, Journal of Mashhad College of Literature and Human Sciences, year 26, number one. (In Persian)
     Shipley, et al. (2022). Introduction to Failure Analysis and Prevention, Journal of Failure Analysis And Prevention, Volume 22, Issue 1, Page 9-41.
Vaezi, Asghar. (2012). Gadamer’s innovative understanding of understanding, Philosophical Quarterly, Volume 4, Number 2; Fall and Winter 2011, pp. 5-26. (In Persian)
Various laws related to the field of activity of the Ministry of Industry, Mining and Trade. (In Persian)
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.