بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی : سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره))

نویسندگان

1 گروه مدیریت واحد امیدیه دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه، امیدیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه،امیدیه،ایران

3 گروه مدیریت واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)) صورت پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. داده‌های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس از میان ۱۷۷ نفر از کارکنان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر و همچنین آزمودن فرضیه‌های پژوهش استفاده شد. جهت وارد نمودن و تجزیه و تحلیل مقدماتی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  و جهت مدل‌یابی به روش PLS از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی‌دار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای میانجی هویت سازمانی و رضایت شغلی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی و رضایت شغلی تأثیری مثبت دارد. هویت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد و همچنین رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment with Emphasis on Corporate Identity and Job Satisfaction (Case Study: Organizations Ports and Maritime Khuzestan Province of Port Imam Khomeini.

نویسندگان [English]

  • gholamreza masror 1
  • amir nikdel 2
  • mahmod nematiyan 3
1
2 Master of Science (MSc) in Management, Islamic Azad University, Omidieh Branch, Omidieh, Iran
3
چکیده [English]

This study aimed effect of internal marketing on organizational commitment with emphasis on corporate identity and  job satisfaction   (case study: organizations ports and maritime Khuzestan province of port Imam Khomeini. This research in terms of aim is the type of applied research and in terms of research and the nature is such as applied research from opinion research and the nature of attack research is study descriptive correlation. Statistical community of this research is including staff official organization ports and maritime Khuzestan province of Imam Khomeini port. Data required to do this study is obtained by using of sampling available non-random through 177 people of employees.data analysis was performed by using of statistics descriptive and inferential that statistics description used of the average and standard deviation and part of statics inferential of modeling structural equation method PLS for estimated coefficients path and also examine hypothesis research . To enter and and analysis preliminary datas was used software SPSS for modeling method PLS software. The results obtained from the analysis of data  indicate there is a positive impact and meaningful internal  marketing on organizational commitment through vairables mediator of corporate identity and job satisfaction. Also, the results showed internal marketing has positive impact on corporate identity and job satisfaction.Corporate identity has positive impact on the job satisfaction and organizational commitment and also job satisfaction is positive impact on organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing / Corporate Identity / Job Saticfaction / Organizationl Commitment
صالحی صدقیانی، پانته آ، ابوالفضل تاج زاده نمین و سهیلا داروئیان  (۱۳۹۳)، «اثرات بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی هولدینگ اتکا»، مطالعات کمی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول، صص ۲۲۴-۱۹۵.
 سالار زرهی، حبیب الله، مسلم مبارکی و عبدالباسط مرادزاده (۱۳۹۵)، «نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت»، فصلنامه مدیریت برند. دوره سوم، شماره پنجم، صص ۹۷-۱۱۸.
 صفری، علی و فائزه رادی (۱۳۹۳)، «بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای شهروندی و تعهد سازمانی»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست وسوم، شماره ۷۶، صص ۸۱ -۱۱۶.
قلی‌پور، آرین، علی‌اصغر پورعزت و فرشته محمدی ( ۱۳۹۰)، «تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر سازمانی بر ساخت هویت در سازمان‌های دولتی»، مجله مدیریت دولتی، دوره 3، شماره ۷، صص ۱۶۶-۱۴۹.
اخوان، نیما و سیدولی طباطبائی هنزوایی (۱۳۸۹)، «بررسی تأثیر بازاریابی دورنی و کیفیت خدمات: مطالعه موردی بانک کشاورزی همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی»، دانشگاه آزاد اسلامی، داحد علوم و تحقیقات اصفهان، ۲۴ تیرماه، صص ۲۱-۱.
یزدی رمضانی مجرد، سارا، مهناز بهراد و سعید یزدی رمضانی مجرد (۱۳۹۴)، «بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع»، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
رستمی، رضا، پیمان اکبری، اکبر ویسمرادی و عبدالمجید محمدی نجف‌آبادی (۱۳۹۴)، تحلیل نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری‌گرایی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های پخش دارویی و غذایی). مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۲۶، صص ۱۳۹-۱۵۹.
Piercy, N.F. and N. A., (1991), Morgan.the Internal marketing: missing half of the marketing Program. Long Range Planning, Vol. 24, No.2 ,pp.82-93