مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 هیات علمی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 هیات علمی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

در این مقاله، رفتار قیمت فرش‌دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص‌‌های قیمت، بی‌ثباتی قیمت‌‌و رابطه مبادله قیمتی‌ و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می‌شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی ‌و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک‌چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی‌سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است ‌و بویژه در سال‌های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال‌های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک‌دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده‌ای داشته است‌ و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش‌دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال‌ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال‌های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک‌سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها