دوره و شماره: دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1-111