اثر کارآمدی یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد: مطالعه موردی استان همدان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست‏های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک‏های درآمدی استان همدان طی سال‌های 1386-1359 است. در این بررسی از داده‏های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال‏های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین مدل اندازه‌گیری استفاده ‏شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‏دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی‏داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تأثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد استان داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها