تنوع‌بخشی: مبانی، تعاریف، تاریخچه و شیوه‌های اندازه‌گیری آن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

چکیده

تنوع بخشی به عنوان روش رشد و توسعه سازمان‌ها یکی از استراتژی های اصلی شرکت های چند کسب و کاره محسوب می شود.کسب و کارها می‌توانند از طریق تنوع مرتبط یا غیر مرتبط ایجاد شده یا توسعه یابند. تنوع مرتبط سبب برخورداری از هم افزائی یا اشتراک استفاده منابع خواهد شد. مزایا و معایب یا دلایل له و علیه تنوع در تحقیقات متعددی مورد اشاره بوده اند. شیوه سنجش تنوع از مقولاتی است که از ابتدای طرح موضوع تنوع بخشی مطمح نظر محققین بوده و چندین روش نیز ارائه شده اند. عمده روش‌ها متکی به استفاده از نظام های بین المللی طبقه‌بندی کالا یعنی SIC و ISIC هستند. این مقاله درصدد ارائه و تبیین مبانی و مفاهیم تنوع بخشی و اشاره به شیوه‌های اندازه‌گیری آن به عنوان نقطه شروعی بر مطالعات تنوع بخشی در سازمان‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها