دوره و شماره: دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-117 

مروری

برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها

صفحه 1-24

حسن اسماعیل‌پور؛ سمانه پارسا


شرح وقایع اصلاح یارانه‌ها

صفحه 37-59

بهاره عریانی؛ هدی اسمعیلی