دوره و شماره: دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 1-106