بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه مدیریت، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با افزایش استفاده از اینترنت، روش‌های سنتی سرویس‌دهی به مشتریان مبدل به روش‌‌هایی شده است که به نحوی از خدمات اینترنتی بهره می‏‌گیرند. در بانک‌های امروزی، بایستی انواع زیادی از سرویس‌های جدید برای مشتریان در نظر گرفته شود. هدف نهایی در چنین سیستمی که بانکداری الکترونیکینیز نامیده می‌شود، این است که خدمات‌رسانی به کاربران به صورت سریع و کاملاً امن و با شفافیت بیشتر انجام ‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان می‌باشد و نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها