دوره و شماره: دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-115 

مروری

تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن

صفحه 1-11

اسماعیل ملک اخلاق؛ زینب رضایی؛ فاطمه فربیز


بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش

صفحه 103-115

نیما سعیدی؛ امیر نوروزنژاد درزی نقیبی؛ سعیده زنده‌باد