تقسیم‌بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازاریابی کالاهای تجملی، بررسی رفتار مصرف‌کنندگان است. با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان ارزش‌های متفاوتی را در کالاهای تجملی ادراک می‌کنند، دلایل بسیاری وجود دارند که موجب می‌شوند تا افراد نسبت به خرید کالاهای تجملی ترغیب شوند. هدف این مقاله ایجاد چارچوبی متشکل از ابعاد ارزشی گوناگون به منظور تقسیم‌بندی مصرف‌کنندگان بر مبنای اداراک‌های ارزشی متفاوت آنان نسبت به کالاهای تجملی است.
در این مقاله ابتدا پرسشنامه‌ای بر اساس ابعاد ارزشی تجملی مطرح شده در مطالعات پیشین از جمله ابعاد ارزشی مالی، کاربردی، فردی و اجتماعی، طراحی شده است. سپس به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد ارزش تجملی شناسایی شدند و هشت بعد ارزشی آشکار شد. در مرحله بعد بر اساس ابعاد ارزش تجملی شناسایی شده، مصرف‌کنندگان به وسیله روش – k میانگین تقسیم‌بندی شدند و ویژگی‌های خاص هر گروه از مصرف‌کنندگان مشخص شد تا بتوان هر قسمت از بازار مصرف تجملی را شناسایی کرد و استراتژی‌های مناسب آنرا انتخاب نمود. نتایج تجربی این پژوهش می‌تواند گام‌های اولیه برای درک بهتر مصرف‌کنندگان نسبت به کالاهای تجملی با توجه به در نظر گرفتن جنبه‌های متفاوت ارزشی باشد

کلیدواژه‌ها