تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

چکیده

سازمان‌ها امروزه با سرعت شدید جهانی شدن بازارها روبرو هستند. افزایش سرعت و انعطاف‌پذیری جهت افزایش مزیت رقابتی در شرایط فعلی ضروری است. همچنین افزایش همکاری با تامین‌کنندگان، مشتریان و رقبا بسیار حائز اهمیت است. جو رقابتی شدید جهانی شدن، سازمان‌ها را ملزم می‌کند که دیدگاه‌های مختلف مدیریتی را جهت موفقیت به کار گیرند. در سال‌های گذشته پژوهشگران و نظریه پردازان زیادی تلاش کردند تا ضرورت تفکر جهانی را برای مدیران جهانی تعریف کنند. زیرا جهان در راستای این فشارها و پیچیدگی‌ها به یک بازار جهانی تبدیل شده است که این موضوع دارا بودن دید و تفکر جهانی برای مدیران را به امری حیاتی مبدل کرده است. در این پژوهش تلاش شده است که به مروری کلی بر مفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن و همچنین وضعیت تفکر جهانی در ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها