بررسی زمینه‌های صادراتی ایران در تجارت با مصر با رویکرد شاخص پتانسیل صادراتی دوجانبه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مصر یکی از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه، به عنوان یکی از بازارهای هدف صادرات غیرنفتی در راستای دست‌یابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله قلمداد می‌شود. در این مقاله به شناخت پتانسیل صادراتی ایران با مصر و ارائه دورنمای توسعه آن از طریق مدل پتانسیل صادراتی دو جانبه در سطح گروه کالایی بر اساس کدهای شش رقمی طبقه‌بندی نظام هماهنگ در طی سالهای1382 الی 1389پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایران از ظرفیت مبادلاتی خوبی با کشور مصر برخوردار بوده ولی به واسطه روابط سیاسی پر فراز و نشیب میان دو کشور نتوانسته از ظرفیت بالقوه صادراتی خود در عمل استفاده نماید. برقراری روابط دوجانبه، منطقه‌ای می‌تواند به تقویت تعامل اقتصادی با کشور مصر و افزایش تجارت با آن کشور کمک نماید

کلیدواژه‌ها