تحلیل آماری وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور: رویکرد توسعه صادرات

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

شواهد تاریخی و تجربی نشان می‌دهد که استراتژی توسعه صادرات عمدتاً در اغلب کشورهای صنعتی و در حال توسعه بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی استوار بوده است. موفقیت در صادرات کالاهای کارخانه‌ای به ویژه کالاهای مبتنی برفناوری پیشرفته مانند محصولات مختلف فناوری اطلاعا ت و ارتباطات از یک سو منجر به افزایش سهم اقتصاد کشور در کل ارزش افزوده کالاهای صنعتی جهان شده و موقعیت آن را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر موجب آثار مثبت قابل توجهی بر رشد و توسعه بخش‌های صنعتی و نوین دیگر می‌شود. از این رو این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل وضعیت صنعت آی‌سی‌تی در کشور و شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی این صنعت طی دوره 86-1382 می‌باشد.
به این منظور، جهت تبیین وضعیت صنعت آی‌سی‌تی در کشور از روش تحلیل توصیفی و برای محاسبه مزیت نسبی صادراتی از معیار مزیت نسبی آشکار شده استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب شاخص‌های مورد نظر وضعیت این صنعت در مقایسه با کل صنعت کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و طی دوره تنها در صدور یک محصول از محصولات صنعت آی‌سی‌تی مزیت نسبی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها