دوره و شماره: دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 1-107