بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن‌ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف‌کنندگان سبز شناخته می‌شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش‌ها، نگرش‌ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه‌ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به‌ذکر است در تحلیل داده‌ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است.
عمده‌ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می‌دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت‌ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی‌کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می‌دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

کلیدواژه‌ها