ارائه الگویی برای تبیین چالش‌های جهانی ‌شدن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی، عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه‌های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت‌های خارجی، بازارها، فناوری‌ها و عناصر سازنده آن‌ها می‌باشد. نظام‌های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی ‌شدن به طور فزاینده‌ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه‌ها یا جوامع با آن‌ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه‌ حل‌های مشترک و جهانی می‌باشند‌. جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش‌ها (فرصت‌ها و تهدیدها) پدیده جهانی ‌شدن می‌پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه‌های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی ‌شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می‌شوند که هر کدام از زاویه و چشم‌انداز ویژه‌ای پدیده را مورد مداقه قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارائه‌ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش‌های جهانی ‌شدن (فرصت‌ها و تهدیدها) ارائه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق‌تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها