رابطه ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده

با رشد آگاهی‌های مصرف‌کنندگان، عوامل متعددی در شکل‌دهی به رفتار آنان نقش دارند که در این مقاله به نقش دو عامل یعنی ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء با عنایت به انواع مختلف کالاها یعنی کالاهای بادوام یا مصرفی وکالاهای لوکس و ضروری توجه گردیده است.
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ملی‌گرایی مصرفی، ادراک افراد از کیفیت و قصد خرید کالاها بودند. جامعه آماری تحقیق مصرف‌کنندگان کالاهای مذکور در شهر مشهد بودند که از میان آن‌ها، نمونه‌ای 276 تایی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی انتخاب شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری مقایسه میانگین‌های دو جامعه، آزمون اندازه‌های تکراری، آزمون فریدمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که ادراک از کیفیت کالاهای داخلی در بین کالاهای مختلف یکسان نیست و نسبت به کالاهای مصرفی و ضروری ساخت کشورمان دیدگاه مثبت‌تری نسبت به کالاهای بادوام و لوکس وجود دارد. ملی‌گرایی مصرفی نیز بر ادراک افراد از کیفیت و قصد خرید طبقات کالایی گوناگون داخلی اثرگذار است. اثر کشور مبداء تایید شد اما رابطه متقابل ملی‌گرایی مصرفی و اثر کشور سازنده تایید نگردید. در پایان با توجه به نتایج حاصله، توصیه‌های کاربردی ارائه شده و نیز پیشنهادات برای تحقیقات آتی به همراه محدودیت‌های کار دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها