بررسی توسعه محصول جدید و رابطه آن با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه بیشتر سازمان‌ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت‌های مزیت‌آفرین و نقطه کانونی رقابت‌پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت‌ها فراهم می‌نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می‌باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش‌نامه‌ای مناسب برای سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش‌نامه‌ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع‌آوری شده وارد نرم‌افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده‌ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته‌های آماری نشان می‌دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف‌پذیری، قدرت رقابت‌پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها