بررسی کارکردهای هوشمندی بازار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد، تجهیزات و رویه‌ها به گردآوری و مرتب سازی اطلاعات مرتبط و بهنگام از محیط بیرونی پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تامین می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، گردآوری و طبقه‌بندی کارکردهای هوشمندی بازار، به دنبال ایجاد مبنایی برای سنجش میزان تکامل سیستم هوشمندی بازار در سازمان‌ها می‌باشد. در این راستا با بررسی منابع ثانویه در زمینه‌ی سیستم‌های هوشمندی بازار، 44 شاخص شناسایی، تلخیص و در قالب 13 کارکرد تلفیق شد و با انجام تحلیل عاملی تاییدی وجود سه عامل میان کارکردها مورد تایید قرار گرفت. عوامل شناسایی شده با عناوین شناختی- اطلاعاتی، ارتباطی و اجرایی بیان شد و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت آن‌ها تعیین گردید. در آخر با بهره جستن از کارکردهای طبقه‌بندی شده، سیستم هوشمندی بازار شرکت ساپکو از طریق ترسیم نمودار عنکبوتی مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها