تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد شرکت‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی کار قزوین

چکیده

مقاله حاضر زمینه نظری جهت بررسی تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد موسسات را توسعه می‌دهد. پروژه‌های شش سیگما برای تقویت نوآوری‌های فنی سازمان پیشنهاد شده‌اند، هر چند آنها برای موسساتی در محیط ثابث مفید و سودمند هستند. در حالیکه برنامه‌های شش سیگما بر کارایی و کاهش انحراف تمرکز دارند، این طرح‌ها در محیط‌های پویا که در آنها میزان تغییر تکنولوژی چشمگیر است تاثیر گذار نمی‌باشند. برنامه‌های شش سیگما با تاکید بر کاهش انحراف و کارایی می‌توانند جهت افزایش نوآوری موثر باشند. علاوه بر این، با توجه به تمرکز پروژه‌های شش سیگما بر مشتریان فعلی، ممکن است برای مشتریان جدید مانع نوآوری گردد. بنابراین اجرای پروژه شش سیگما در محیط‌های پویا با سطح زیاد تغییر و نوآوری، یک چالش بوده و ممکن است به نتایج مورد انتظار منجر نشود. این مقاله چندین طرح را جهت بررسی تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد موسسات با استفاده از نظریه‌های مدیریت فرآیند و مدیریت کیفیت، پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها