تاثیر مصرف‌گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرش عمومی نسبت به محصولات خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی است. این پژوهش از دسته پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از مصرف‌کنندگان نوشیدنی در بازار ایران. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ داده‌اند. داده‌های به‌دست آمده با روش الگوسازی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار اسمارت پی ال اس، تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند ملی‌گرایی مصرفی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نگرش و ادراک مصرف‌کنندگان از محصولات ایرانی دارد. همچنین بیگانگی مصرفی تأثیر منفی و معنی‌داری بر نگرش و ادراک مصرف‌کنندگان از محصولات ایرانی دارد. نگرش و ادراک از محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ارزیابی محصولات ایرانی و ارزیابی محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تمایل خرید محصولات ایرانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Consumer's Attitude Toward Foreign Products in General on the Willingness to Buy Iranian Products

نویسندگان [English]

  • Zanyar Sheikhepoor 1
  • Asghar Moshabaki 1
  • seyyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Fereshteh Mansouri Moayad Mansouri Moayad 2
1 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Therefore, the purpose of this study is examine the effect of consumer attitudes towards foreign products in general on willingness to buy Iranian products. The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population consists of Halal drinking consumers in the Iranian market. Among this population, 333 people who were randomly selected responded to the electronic questionnaire. The data is analyzed using structural equation modeling and using SmartPlus software. The results showe that ethnocentrism of consimers has a positive and significant effect on the attitude and perception of consumers toward Iranian products. Also, xenocentrism has a negative and significant effect on the attitude and perception of consumers toward Iranian products. The attitude and perception of consumers toward Iranian products has a positive and significant impact on Iranian products judgment and Iranian products judgment has a significant and positive impact on willingness to buy Iranian products. Among the hypotheses of the researchers, two hypotheses are rejected and cosmopolitanism and internationalism does not affect the attitude toward Iranian products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnocentrism / Xenocentrism / Cosmopolitanism / Internationalism / Willingness to Bbuy Local Products
امیرشاهی، میراحمد و شادی مظهری (1386)، «بررسی میزان ملیت‌گرایی مصرف‌کنندگان در صنعت لوازم خانگی کوچک در ایران»، مجله مدیریت بازاریابی، 2(3)، 88-72.
آنت، زینب؛ سیدنصرالله سجادی و محمد خبیری (1392)، «ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک‌شده اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارج»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2، 24-11.
پورسلیمی، مجتبی؛ مجتبی هاشمیان و لیلی طباخیان (1395)، «بررسی تأثیر جهان وطن‌گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطه ملی‌گرایی مصرف‌کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)»، مدیریت بازرگانی، 8(4)، 810-795.
حدیدی، احسان؛ عفت حدیدی‌زواره و اسفندیار دشمن‌زیاری (1395)، «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف‌کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی». سیاست‌های راهبردی و کلان، 4 (ویژه نامه اقتصادی)، 191-196.
حسین زاده، علی؛ محسن نیازی و الهام شفائی‌مقدم (1394)، «تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالاهای داخلی. مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان». معرفت اسلامی، 7(1)، 54-35.
حقیقی، محمد و ماشااله حسین زاده (1387)، «مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات». پژوهش‌های مدیریت در ایران، 4، 139-104.
خبرگزاری صدا و سیما به نشانی: www.iribnews.ir
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ حسن قاسمی و ابوالفضل سیفی (1389)، «تأثیر کشورگرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 62، 142-115.
رنجبریان، بهرام و رسول قلی‌زاده شغل‌آباد (1388)، «قوم‌گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‌پرستی و گرایشات جهان‌وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»، نشریه مدیریت بازرگانی، 1(3)، 106-87.
سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی: http://www.tccim.ir
میرابی، وحیدرضا و آرمین گلی (1395)، «بررسی رابطه بین قوم‌گرایی و تفکر جهانی مصرف‌کننده با تمایل به خرید محصولات خارجی از طریق تعدیل‌گری قضاوت درباره محصولات داخلی»، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، شماره 29، صص 128-104.
Abdolvand, Mohamad Ali., Farzin, Milad., Merikhnejad Asl, Ali and Sadeghian, Mona (2016), “The effect of consumer awareness on consumer ethnocentrism and loyalty regards to the functions of international brands”. International journal of life science & pharma research, special issue, issue 2: 102-114.
Ahmed ALdrees, Ghada (2015), The Role of Cosmopolitanism on Perceptions of Authenticity of Perfumes and Consumer Behaviour: An Investigation in Saudi Arabia. Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, College of Business, Victoria University.
Akdogan, M. Sukru., Ozgrner, Sevki., Kaplan, Metin and Coskun, Aysen (2012), “The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: the moderating role of consumer loyalty”. Emerging markets journal, 2 (1).
Al Ganide, Saeb Farhan and Al Taee, Hameed (2012), “Examining Consumer Ethnocentrism amongst Jordanians from an Ethnic Group Perspective”. International Journal of Marketing Studies, 4(1): 48-57.
Balabanis, George and Diamantopoulos. Adamantios (2016 ), “Consumer Xenocentrism as Determinant of Foreign Product Preference: A System Justification Perspective”. Journal of International Marketing, 24(3): 58-77.
Chandrasen, Abhirarm. Sojourner Consumer Behaviour (2015), The Influence of Nostalgia, Ethnocentrism, Cosmopolitanism and Place Attachment. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at Lancaster University.
Chryssochoidis, George., Krystallis, Athanassios and Perreas, Panagiotis (2007), “Ethnocentric beliefs and country-of-origin (COO) effect, Impact of country, product and product attributes on Greek consumers’ evaluation of food products”. European Journal of Marketing., 41(11/12): 1518-1544.
Craciun, Liviu and Barbu, Mihail (2011), “Determining consumer propensity to buy Romanian products”. Management & marketing journal, 2: 255-264.
Erdoğan, Evrim & Burucuoğlu, Murat (2016), “The Effect of Consumer Ethocentrism, Cosmopolitanism and Patriotism on Product Evaluations in Turkey”. International Marketing Trend Congress, Venice/Italy.
Evanschitzky, Heiner., Wangenheim, Florian (2008), Woisetschlager, David and Blut, Markus. “Consumer ethnocentrism in the German market”. International Marketing Review, 25(1): 7 - 32.
Gao, Chuang Rang “Ronnie” (2014), Examining Mainstream Consumers’ Reactions Toward Ethnic-Targeting Services. A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Gaur, Sanjaya., Bathula, Hanoku and Valcarcel, Carolina (2015), “Conceptualizing the influence of the cultural orientation of Latin Americans on consumer choice of US brands”. European business review, 27(5): 477-494.
Grinstein, Amir and Wathieu, Luc (2012), “Happily (Mal) Adjusted: Cosmopolitan Identity and Expatriate Adjustment”. International Journal of Research in Marketing, 29(4): 337-345.
Ishii, Kenichi (2009), “Nationalistic Sentiments of Chinese Consumers: The Effects and Determinants of Animosity and Consumer Ethnocentrism”. Journal of International Consumer Marketing, 21(4): 299-308.
Jianlin, WU., Ning, ZHU and Qi, DAI (2010), “Consumer ethnocentrism, product attitudes and purchase intention of domestic products in china”. International Conference on Engineering and Business Management, published in scientific research: an academic publisher.
Kala, Devkant and Shanker Chaubey, Dhani (2016), “Country of prigin effect and consumers buying behavior: an evidence from Indian market”. Management convergence, 7(1): 47-59.
KLEIN, Jill Gabrielle., Richard Ettenson, Balaji C. Krishnan (2006), “Extending the construct of consumer ethnocentrism: when foreign products are preferred”. International Marketing Review, 23(3): 304-321.
Lawrence, Steven J. (2012), Consumer xenocentrism and consumer cosmopolitanism: the development and validation of scales of constructs influencing attitudes towards foreign product consumption. Dissertation Submitted to the Graduate School of Wayne State University, Detroit, Michigan in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Lee, Min-Young., Kim, Youn-Kyung., Pelton, Lou., Knight, Dee and Forney, Judith (2008), “Factors affecting Mexican college students’ purchase intention toward a US apparel brand”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 12(3): 294 - 307.
Lejla, Prviz and Tina, Gec (2012), “Consumer animosity and foreign product purchase: an empirical investigation in Slovenia [online]”. University of Ljubljana, Faculty of Economics.
Makanyeza, C. & Du Toit, F. (2017), “Consumer ethnocentrism in developing countries: Application of a model in Zimbabwe”. Acta Commercii- independent journal in the management science, 17(1): 1-9.
Mueller, Rene D., Amanda J. Broderick, and Eva Kipnis (2009), Consumer Xenocentrism: An Alternative Explanation for Foreign Product Bias. Working paper, College and University of Charleston, Charleston, SC.
Mueller, Rene Dentiste., Wang, George Xun., Liu, Guoli and Cui, Charles Chi (2016), “Consumer xenocentrism in china: an exploratory study”. Asia pacific journal of marketing, 28(1):73-91.
Naved Khan, Mohd and Raza Rizvi, Shamear (2010), “Consumer ethnocentrism: validating the CETSCALE in India”. IMS Manthan (The Journal of Mgt., Comp. Science & Journalism), 5(1).
Ngoc Quang, Nguyen., DinhChien, Truong & Hoai Long, Nguyen (2017), “The Effects of Consumer Ethnocentrism and Consumer Animosity on the Willingness to Buy with the Mediating Role of Products Judgments: Children’s Food Case”. Advances in Economics and Business 5(8): 466-475.
Nittaya Wongtada, Gillian Rice & Subir K. Bandyopadhyay (2012), “Developing and Validating AFFINITY: A New Scale to Measure Consumer Affinity Toward Foreign Countries”. Journal of International Consumer Marketing, 24(3):147-167.
Nguyen, T. D., Nguyen, T.M., and Barrett, N. J., (2008), Consumer ethnocentrism, cultural sensitivity, and intention to purchase local products-evidence from Vietnam”. Journal of Consumer Behavior, 7: 88-100.
Othman, Md Nor., Ong, Fon-Sim and Wang, Heng-Wai (2008), “Demographic and lifestyle profiles of ethnocentric and non-ethnocentric urban Malaysian consumer”. Asian journal of business and accounting, 1(1): 5-26.
Pai R, Akshay and Sundar, Anupama (2014), “Effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent”. International Journal of Management & Business Studies, 4(4): 34-36.
Parts, Oliver and Vida, Irena (2011), “The Effects of Consumer Cosmopolitanism on Purchase Behavior of Foreign vs. Domestic Products”. Managing Global Transitions, 9(4): 355-370.
Parts, Oliver and Vida, Irena (2013), “The Effects of Cosmopolitanism on Consumer Ethnocentrism, Product Quality, Purchase Intentions and Foreign Product Purchase Behavior”. American International Journal of Contemporary Research, 3(11).
Prince, Melvin., Davies, Mark A.P. (2016), Cleveland, Mark and Palihawadana, Dayananda. “Here, there and everywhere: a study of consumer centrism”. International marketing review, 33(5): 715-754.
Riefler P. Positive and Negative Sentiments Towards Other Nations. In: van Herk H., Torelli C (2017). (eds) Cross Cultural Issues in Consumer Science and Consumer Psychology. Springer, Cham. .
Riefler, Petra., Diamantopoulos, Adamantios and Siguaw, Judy A. (2012), “Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation”. Journal of international studies, 43: 285-305.
Scheibel, Saskia. Against all odds (2011): Evidence for the ‘true’ cosmopolitan consumer. Dissertation submitted to the Department of Media and Communications, London School of Economics and Political Science, in partial fulfilment of the requirements for the MSc in Media and Communications.
Shan Ding, Qing (2013), The effects of country of origin, consumer ethnocentrism and consumer animosity on product preference and willingness to buy, a study of urban adult Chinese consumer. Thesis submitted in partial fulfilment for the award of Doctor of Philosophy, De Montfort University.
Sharma, Piyush (2015), “Consumer ethnocentrism: reconceptualization and cross-cultural validation”. Journal of international business studies, 46(3): 381-389.
Shoham, Aviv., Davidow, Moshe., Klein, Jill G. and Ruvio, Ayalla (2006), “Animosity on the Home Front: The Intifada in Israel and Its Impact on Consumer Behavior”. Journal of International Marketing, 14(3): 92-114.
Terasaki, Shinichiro (2016), “Cosmopolitan consumers: research overview and research opportunities”. Journal of International Business Research, 15(1): 32-45.
Tsai, Wan-Hsiu., Lee, Wei-Na and Song, Young-A. (2013), “A Cross-Cultural Study of Consumer Ethnocentrism between China and the U.S”. Journal of International Consumer Marketing, 25:80-93.
Wanninayake W.M.C. Bandara (2014), “Consumer Decision-Making Styles and Local Brand Biasness: Exploration in the Czech Republic”. Journal of Competitiveness, 6(1): 3-17.
Yang, Qinghua., Snell, Katy & Tsai, Wanhsiu Sunny (2015), “Understanding Consumer Animosity in the Politicized Global Market: From the Perspective of Young Transnational Consumers”. Journal of International Consumer Marketing, 27 (3): 220-236.