بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

از جمله عوامل تعیین‌‌کننده در فرایند جهانی شدن، جریان‌‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان‌‌های سرمایه‌‌گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین‌‌کننده قلمداد می‌‌شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال‌‌های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده‌‌اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته‌‌اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم‌‌ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی‌‌ بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Fluctuations on FDI Absorption in Iran: Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shokri 1
  • Mohammad Barghi 2
1 University Of Tabrize
2 University Of T
چکیده [English]

One of the determining factors in the process of globalization is the flow of foreign investment. Among the factors affecting investor flows, the exchange rate is considered one of the determining factors. Therefore, considering the importance of the role of exchange rate uncertainty in economic growth and development of countries, in this study using the nonlinear Markov-switching approach to investigate the effects of real exchange rate uncertainty on foreign direct investment in Iran during 1992-2017. Has been. The results show that the real exchange rate uncertainty in the first regime has a negative effect and in the second regime has a positive effect on FDI absorption. On the other hand, the degree of trade openness and GDP growth rate in both regimes one and two have increased FDI absorption. Inflation rate has a negative effect on the first regime and a positive effect on FDI absorption in the second regime. Inflation and exchange rates in the first regime have a negative effect and in the second regime have a positive effect on FDI absorption. Finally, the variable of the realization of oil revenues (indicating the effect of sanctions) in the first regime has a positive effect and in the second regime has a negative effect on attracting foreign direct investment in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment / Exchange Rate Fluctuations / Nonlinear / Markov Switching
احمدی، بهروز و رحمانی تیمور. (1383). «بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر امنیت اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
استادی، حسین؛ بتول رفعت و عباسعلی رئیسی. (1392). «نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی ایران (1387-1357) و بررسی رابطه متقابل آن»، فصلنامه تحقیقات و توسعه اقتصادی، 3(9)، 172-147.
برقی‌اسگویی، محمدمهدی؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی‌بیشک و مصطفی شکری. (1399). «بررسی اثر تقاطعی مالیات بر سود شرکت‌ها و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی»، فصلنامه سیاست‌‌های مالی و اقتصادی، 8(31)، 75-43.
خطابی، ساناز؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور محمدی و عباس معمارنژاد. (1396). «عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(37)، 75-64.
دودانگی، محمد (1394). «عوامل موثر بر جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، 23(6)، 147-131.
سحابی، بهرام؛ مهدی ذوالفقاری؛ نادر مهرگان و علیرضا سارنج. (1393). «بررسی انواع ریسک نااطمینانی نرخ ارز و شیوه‌‌های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 19(4)، 33-3.
 
سحابی، بهرام؛ علی قنبری و علی شفیعی. (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نااطمینانی نرخ ارز»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 8(3)، 52-27.
شریفی‌‌رنانی، حسین؛ مریم میرفتاح؛ سعید دایی‌‌کریم‌زاده و حسین رضایی.  (1394). «تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران»، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش وتوسعه سابق)، 22(1)، 178-152.
صادقی، عبدالرسول و کمال طیبی. (1397). «اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)»، پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، 23(74)، 57-33.
فشاری، مجید. (1397). «بررسی تأثیر نظام‌های بی‌‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیر خطی الگوی چرخشی مارکوف)»، پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(31)، 152-137.
فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی. (1389). «رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در ایران با استفاده از الگوهای مارکوف سوئیچینگ»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 7(26)، 152-131.
کریم پور، حسن. (1391). «بررسی ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: www.tsd.cbi.ir
یزدانی، مهدی و سیدکمیل طیبی. (1393). «سازوکار اثرگذاری نوسان‌های نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 3(12)، 58-37.
یلفانی، امیر؛ فاطمه رضاکاظمی و فاطمه مصدق. (1395). «بررسی اثرات و پیامدهای تحریم بر سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم»، ماهنامه شباک، سال دوم، 2(9)، 10-1.
AbdulmohsenAlfalih, Abdullah,. Bel Hadj, Tarek,. (2020). Foreign direct investment determinants in an oil abundant host country: Short and long-run approach for Saudi Arabia, Resources Policy, Volume 66, 3-12.
Aliber, R. (1970). A theory of direct foreign investment, In The International Corporation (ed). Kindleberger C P, The Yale University Press: New Haven.
Binding, G., Dibiasi, A. (2017). “Exchange rate uncertainty and firm investment plans evidence from Swiss survey data”, Journal of Macroeconomics, Volume 51, March 2017, Pages 1-27.
Deseatnicov, I., Akiba, H. (2016). Exchange rate, political environment and FDI decision, International Economics, Volume 148, December 2016, Pages 16-30.
Doroodian, K. (1999). “Does exchange rate volatility deter international trade in developing countries?”. Journal of Asian Economics, 10(3), 465-474.
Eichengreen, B. (2007). The real exchange rate and economic growth. Social and Economic Studies, 7-20.
Faik, B., Nadide, S., Halıcı, T., Brahim,. D. (2012). The determinants of FDI in Turkey: A Markov Regime-Switching approach, Economic Modelling 29, 1161-1169.
Froot, K., & Stein, J. (1991). “Exchange rates and foreign direct investment: an imperfectcapital markets approach”, Quarterly Journal of Economics, 427(4), 1191-1217.
Hamilton. J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57 (2), 357-384.
Jabri, A., Guesmi, K. & Abid, I. (2013). “Determinant of foreign direct investment in MENAregion: panel co-integration analysis”. The Journal of Applied Business Research. 29(4):1103-1109.
Jeanneret, A. (2007). Foreign direct investment and exchange rate volatility: a non-linear Story. Working Paper, 399.
Lahiri, S. & Mesa, F. (2006). Local Content Requirement on Foreign Direct Investment under Exchange rate Volatility. International Review of Economics and Finance, 15(1), 346-363.
Nucci, F. and A. F. Pozzolo (2001), “Investment and the Exchange Rate: An Analysis with Firm-Level Panel Data”, European Economic Review, 45(2), 259-283.
Ogus, A., Sohrabji, N. (2019), Factors Influencing Foreign Direct Investment Flows into Turkey,  Entrepreneurial Business and Economics Review 7(2):159-174.
Quandt. R. E. (1972). “A new approach to estimating switching regressions”. Journal of the American Statistical Association, 67, 306-310.
Rashid, A., & Waqar, S. M. (2017). Exchange rate fluctuations, firm size, and export behavior: an empirical investigation. Small Business Economics, 1-17.
Schnabl, G. (2009). Exchange rate volatility and growth in emerging Europe and East Asia. Open Economies Review, 20(4), 565-587.
Suliman, A., Elmawazini, K. H. & Zakaullah Shariff, M. (2015). “Exchange Rates and Foreign Direct Investment: Evidence for Sub-Saharan Africa”. Journal of Developing Areas, 49(2), 204-226.
Sun, C., Kim, M., Koo, W., Cho, G., & Jin, H. (2002, May). The Effect of exchange rate volatility on wheat trade worldwide. In Selected paper for 2002 Annual Meeting of AAEA, Long Beach, CA.
Takagi, S., Shi., Z (2011) ,Exchange rate movements and foreign direct investment (FDI): Japanese investment in Asia, 1987-2008, Japan and the World Economy, Volume 23, Issue 4, Pages 265-272.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2018). Retrieved from/http: www.unctad.org /, accessed online 7 July 2018.
World Bank. (2017). World Development Indicators. Available at :http://data .worldbank. org, accessed online 10 July 2017.